Stavební zákon se musí změnit co nejdřív, dílčí úpravy představí MMR do konce roku

Rekodifikace veřejného stavebního práva je proces, který podle optimistického časového harmonogramu Ministerstva pro místní rozvoj zabere nejméně 5 let. Situace je ale v oboru vážná, pomalý a složitý schvalovací proces brzdí i rychlejší rozvoj tuzemské ekonomiky. MMR se na to snaží reagovat a připravila i návrhy na dílčí novely stavebního zákona.

Do konce roku 2018 věcný návrh zákona, jeho schválení do března 2020, vládní návrh zákona 2021 a pak konečně v roce 2023 novinka vstupuje v platnost. To je aktuální a dost ambiciózní představa o tom, jak bude u nás vypadat rekodifikace veřejného stavebního práva.

Některé problémy ale tak dlouho čekat nemůžou. Ministerstvo pro místní rozvoj proto připravilo seznam čtyř návrhů na dílčí novely stávajícího stavebního zákona, které mohou začít platit výrazně dřív.

Tady je jejich přehled:

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) by rádo uspíšilo vyjadřování dotčených orgánů. Těch je celá řada (jsou to ty, co spolupracují na stavebním řízení např. ministerstva, kraje ale třeba i báňský úřad nebo správa lesů), postavení dotčeného orgánu plyne řádově ze 40 zákonů. A neexistuje jednotný postup ani termín, ve kterém se musí ke stavbě vyjádřit. MMR by proto chtělo zavést tzv. fikci závazného souhlasného stanoviska. Jinými slovy – dotčené orgány by měly stanovenou jasně danou lhůtu (podle návrhu maximálně 60 dní) ve které by se musely vyjádřit. Pokud ne, považovalo by se to za vyjádření souhlasu bez výhrad. Zkráceně se tomuto návrhu říká FIKCE DORUČENÍ. Psali jsme o ní například v textu Nezatěžovat starosty, vyslyšet jejich problémy a umožnit jim rozhodovat o jejich věcech. To chtějí starostové po vládě či v článku s názvem Informace na jednom místě a online. MMR plánuje změny ve veřejném stavebním právu

Ministerstvo by chtělo také zrušit přezkum závazných stanovisek podle §4 stavebního zákona z roku 2017. „Tato právní úprava je obtížně aplikovatelná a naprosto nesystémová, protože by neměla existovat jiná právní úprava přezkumu závazných stanovisek uplatňovaných v řízení podle stavebního zákona a jiná právní úprava přezkumu závazných stanovisek v řízeních podle jiných právních předpisů. Navrhuje se proto vypuštění těchto ustanovení a úprava v obecném předpise, tedy správním řádu, a to konkrétně doplnění lhůt, které v současné úpravě chybí,“ říká materiál, který současný stav rekodifikace veřejného stavebního práva shrnuje.

Posílit by také podle materiálu měla centrální moc státu na úkor samostatnosti krajů. Pokud se v současnosti změní politika územního rozvoje, o její implementaci v reálu rozhoduje právě samospráva. „Jako řešení se jeví zavedení realizačního nástroje na úrovni státu, který by v příslušné podrobnosti řešil komplexně daný záměr, který by byl obsažený v politice územního rozvoje a náležel do kompetence státu. Tento nástroj by byl územně plánovací dokumentací závaznou pro rozhodování v území a současně též závaznou pro vydávání nižších stupňů územně plánovacích dokumentací na úrovni krajů a obcí,“ uvádí MMR. V úvahu připadá i možné zavedení státní projekční kanceláře, případně rozšíření kompetencí stávajícího Ústavu územního rozvoje. Tento úřad by také mohl být pověřený vedením nově vzniklého Národního geoportálu, což je čtvrtý prvek, který by MMR chtělo přednostně zavést.

Cílem úpravy by mělo vytvoření jednotného místa, na kterém budou zobrazeny veškeré výstupy územního plánování v České republice v jednotném datovém formátu. „Z hlediska procesního se pak jako logické jeví, aby tento geoportál územního plánování zahrnul i současnou Evidenci územně plánovací činnosti a případně umožnil zobrazování i dalších výstupů resortu místního rozvoje,“ uzavírá MMR.

Dílčí novelu stavebního zákona, která má výše shrnuté principy obsahovat, chce úřad představit do konce letošního roku.

Vanda Kofroňová

 

O tématu jsme psali zde:

Investor je dnes chudák, říká materiál MMR. Rekodifikace veřejného stavebního práva to má změnit

Informace na jednom místě a online. MMR plánuje změny ve veřejném stavebním právu

Podrobnosti k rekodifikaci stavebního zákona

MMR chce zcela revidovat stavební právo – I.

Rekodifikace stavebního práva II. – příliš mnoho souvisejících zákonů

Rekodifikace stavebního práva III. – MMR chce víc městských architektů i daně podle využití…

Rekodifikace stavebního práva IV: Ke stavbě má stačit jedno integrované povolovací rozhodnutí

Stavebníci kvůli novele zákona doplácejí statisíce

Pardubičtí zastupitelé chtějí změnu správního řádu. Má omezit námitky na podjatost úředníků

Sdružení pro architekturu: Systémová podjatost paralyzuje stavebnictví. Řešením je oddělení státní správy od samosprávy

Developeři chtějí po vedení Prahy, aby stavební úřady začaly dodržovat termíny. Chtějí za to… 

MMR: Personální záležitosti Městského úřadu Černošice způsobily problémy stavebníkům 

Vzniknou samostatné stavební úřady? Vláda řeší systémovou podjatost těch současných 

Novela stavebního zákona má 270 připomínek. Hlasovat o ní budou poslanci