Informace na jednom místě a online. MMR plánuje změny ve veřejném stavebním právu

Zdroj: Pixabay

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo svoje návrhy na rekodifikaci veřejného stavebního práva. Jaké jsou hlavní problémy a co s tím chce ministerstvo dělat? Obecněji jsme se materiálu věnovali v článku Investor je dnes chudák, říká materiál MMR. Rekodifikace veřejného stavebního práva to má změnit. Teď je čas podívat se na jednotlivé body podrobněji.

Územní plánování

Zástupcem státu v oblasti územního práva jsou orgány samosprávy. Jenomže ne vždy se v takových případech zájmy státu a samosprávy shodují. Podle Ministerstva pro místní rozvoj i proto v poslední době přibývá případů tzv. systémové podjatosti. V poslední době se o ní mluvilo třeba v souvislosti s dostavbou dálnice D1 u Přerova, kde ekologické organizace uspěly se stížností na tamní stavební úřad. Bude proto potřeba oddělit výkon státní správy od územních samospráv. V tomto případě by se jednalo o zásadní změnu legislativy.

O tématu systémové podjatosti jsme mimo jiné psali:

Sdružení pro architekturu: Systémová podjatost paralyzuje stavebnictví. Řešením je oddělení státní správy od samosprávy

Pardubičtí zastupitelé chtějí změnu správního řádu. Má omezit námitky na podjatost úředníků

MMR chce zcela revidovat stavební právo – I.

Chybí také dostatečně podrobná dokumentace, na základě které by bylo možné rychle umisťovat celostátně významné stavby – tedy hlavně silnice a veřejnou technickou infrastrukturu. Regulační plány jsou roztříštěné a není zatím možné jednoduše koordinovat území více obcí. Co se elektronizace územního plánování týče, stále neexistuje jednotné místo, kde by stavebníci mohli najít veškerou dokumentaci pohromadě. Se vznikem právě takového geoportálu ministerstvo počítá. Na něm by měly být veškeré výstupy územního plánování v celé České republice v jednotném datovém formátu tak, aby bylo možné s nimi bylo možné pracovat i pro další plánovanou výstavbu, Podrobnější informace o portálu ale zatím dokument neřeší.

Současné územní plánování podle MMR řeší jen částečně ekonomický rozměr území. Zejména současná úprava nebere v potaz vazbu vymezení zastavitelných ploch na jejich zdanění. Neexistuje ani průběžný výzkum, který by celkově situaci monitoroval. Podle MMR tuto roli neplní ani veřejné vysoké školy, ani Technologická agentura ČR a bude k tomu třeba nová instituce, která by prováděla systematický výzkum v oblasti architektury urbanismu, územního plánování, stavebnictví a souvisejících disciplín, vyhodnocovala probíhající změny a trendy, a na základě výzkumu a vyhodnocení navrhovala potřebnost a reálnost úprav v právních předpisech, vyhláškách a metodických pokynech a vydávala a spravovala odborné publikace a na tomto poli.

Stavební právo hmotné

Cílem nové úpravy má být především zjednodušení pravidel v oblasti hmotného stavebního práva, které je ve stávající podobě nepřehledné, což udržuje stavebníky a projektanty v nejistotě, jestli někde něco neopomněli. Práci ale situace komplikuje i stavebním úřadům. Podle MMR bude potřeba důkladně prozkoumat celý soubor technických předpisů a stanovit jednoznačné podmínky ochrany veřejných zájmů při stavbě. “Obecně závazné podmínky a obecné požadavky na výstavbu, představující ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, musí být stanoveny jednoznačně, musí být technicky reálné a ekonomicky únosné,“ říká materiál MMR. Obecné požadavky na výstavby by měly být sjednoceny do jediného právního předpisu a jejich počet by se měl omezit co do počtu i do rozsahu. Platné by pak byly podmínky na celém území Česka. Dnes má na příklad Praha v této věci vlastní nařízení, které platí jen pro hlavní město. Dokumentaci by také stavebníci měli mít možnost odevzdat v elektronické podobě.

Problematika dotčených orgánů

I tady by rádo MMR škrtalo. Dotčených orgánů je hodně (orgány, které spolupracují na stavebním řízení a jsou to např. ministerstva, kraje ale třeba i báňský úřad nebo správa lesů) , postavení dotčeného orgánu plyne řádově ze 40 zákonů. Jednotlivé zákony často obsahují celou řadu vazeb na stavební zákon, řadu závazných stanovisek popř. vyjádření, často ke všem etapám povolování stavebního záměru (umísťování, provádění, užívání). Materiál uvádí, že zachovat lze pouze ty dotčené orgány, které jsou skutečně opodstatněné. Jak přesně o tom ale bude rozhodovat, materiál neříká. Pokud jich ale bude méně, MMR věří, že se podaří zkrátit neúnosně dlouhé lhůty k vydávání stanovisek jednotlivých úřadů. Ještě víc by měla proces urychlit už zmíněná digitalizace. Přesnější a aktuálnější definice by se měl dočkat i „veřejný zájem“.

Právní předpisy obsahující další požadavky

Prověřovat se bude také opodstatněnost dalších požadavků na stavebníky i úředníky. Cílem jeopět zjednodušení a sjednocení předpisů.

Materiál pojmenovává celkem 8 základních problematických oblastí. Kromě územního plánovaní, stavebního práva hmotného, problematiky dotčených orgánů a právních předpisů obsahující další požadavky jsou to také příslušnost stavebních úřadů, jedno povolovací řízení, problematika vyvlastnění a nad rámec tohoto materiálu identifikuje i nutné změny v soudním přezkumu. Podrobněji se budeme zbývajícím oblastem věnovat v následujícím článku.

Vanda Kofroňová

O rekodifikaci stavebního práva jsme psali zde:

MMR chce zcela revidovat stavební právo – I.

Rekodifikace stavebního práva II. – příliš mnoho souvisejících zákonů

Rekodifikace stavebního práva III. – MMR chce víc městských architektů i daně podle využití…

Rekodifikace stavebního práva IV: Ke stavbě má stačit jedno integrované povolovací rozhodnutí

Stavebníci kvůli novele zákona doplácejí statisíce