Podrobnosti k rekodifikaci stavebního zákona

Dělníci na stavbě. Ilustrační foto: www.pixabay.com

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje rekodifikaci veřejného stavebního práva. Zatím pracuje na vymezení problémů a obecně představě jejich řešení. Než novinky vstoupí v platnost, bude to podle současného harmonogramu trvat 5 let.

Pokračujeme v sérii článků o rekodifikaci stavebního práva, kterou připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Samo ministerstvo předpokládá, že než novinky vstoupí v platnost, bude to trvat pět let. Vzhledem ke složitosti problému to může být i výrazně déle. Obecněji jsme se materiálu věnovali v článku Investor je dnes chudák, říká materiál MMR. Rekodifikace veřejného stavebního práva to má změnit. První část návrhů jsme popisovali v článku Informace na jednom místě a online. MMR plánuje změny ve veřejném stavebním právu. Teď se podíváme na druhou polovinu problémů a navrhovaných řešení.

Působnost stavebních úřadů

Obecné, speciální, vojenské a jiné stavební úřady – systém výkonu veřejné správy na úseku stavebnictví je velmi nepřehledný a to je ještě roztříštěný na úroveň obcí, krajů a ústředního orgánu.    Při samotném řízení se pak jejich pravomoci mohou překrývat – to se děje například u staveb vodoprávních nebo dopravních.

Základním problémem současného fungování stavebních úřadů je konflikt zájmů, do kterého se dostávají úředníci vykonávající v přenesené působnosti agendu obecných, speciálních, vojenských a jiných stavebních úřadů,“ popisuje materiál MMR situaci v praxi. Úřednici jako zaměstnanci obcí a krajů vystupují v této situaci jako zástupci státu a často se tak dostávají do konfliktu se zájmy svého zaměstnavatele.“  O otázce podjatosti úředníků, která ze situace nutně vyplývá, jsme psali v těchto článcích:

Sdružení pro architekturu: Systémová podjatost paralyzuje stavebnictví. Řešením je oddělení státní správy od samosprávy

Pardubičtí zastupitelé chtějí změnu správního řádu. Má omezit námitky na podjatost úředníků

MMR chce zcela revidovat stavební právo – I.

Jako řešení navrhuje MMR systémovou změnu – tedy oddělení výkonu státní správu na úsku územního plánování, stavebního řádu a vyvlastnění od politických a zájmových vlivů ůzemních samosprávných celků. Zároveň bude potřeba odebrat působnost všem dosavadním správním orgánům. Jejich pravomoci by měla převzít nová samostatná a specializovaná soustava stavebních úřadů na ústřední, regionální a místní úrovni. To by mělo řešit i problém systémové podjatosti úředníků. „Zřízení třístupňové soustavy stavebních úřadů zahrnující úroveň ústřední, regionální a místní bude představovat – Státní stavební úřad, krajské stavební úřady se sídlem v sídle krajů a místní stavební úřady zřízené jako regionální pracoviště krajských stavebních úřadů se sídlem v místě obecního úřadu obce s rozšířenou působností,“ upřesňuje systém zpráva MMR. „Ministerstvu pro místní rozvoj bude zachována kompetence z hlediska legislativní a metodické činnosti pro úsek územního plánování, územního řízení, stavebního řádu a vyvlastnění a další agendy dalších ministerstev a dalších orgánů, čímž bude zajištěna jednotnost veškeré legislativy a metodiky pro postupy stavebních úřadů,“ dodává se v materiálu dále.

Jedno povolovací řízení

Současný složitý povolovací systém vyvolává riziko chyb, které podle MMR musí řešit až správní soudy. Také je to jedna z hlavních brzd ekonomického rozvoje a potíže mají i investoři s  čerpáním evropských dotací. Rozhodnutí jsou totiž kvůli tomu těžko předvídatelná a stavaři se musí potýkat se značnou nejistotou. To vede i k napadání rozdhonutí jednotlivých účastníků řízení i ke kasačním stížnostem. Novela ale nemá mít podle MMR za cíl omezit možnost veřejnosti se ke stavbám vyjadřovat. „Jednoznačně nelze omezovat účast subjektů a zejména dotčené veřejnosti v povolovacích řízeních, jejich procesní práva a aktivní žalobní legitimaci, ale lze snížit počet povolovacích rozhodnutí, vydávat integrovaná rozhodnutí a tím snížit prostor pro obstrukce,“ říká k tomu MMR.

Nová úprava má celý proces především urychlit a zpřehlednit. Správní řízení k povolení stavby by tak podle návrhu MMR mělo být jen jedno a výsledkem jedno povolující rozhodnutí. Liniové stavby budou mít svou vlastní úpravu v zákoně o liniových stavbách.

O liniových stavbách jsme psali například zde:

Vyvlastnění má být snazší i u pozemků pro letiště nebo metro – máme seznam…

„Jedno povolující rozhodnutí bude zahrnovat všechny dosavadní aspekty územního rozhodnutí a bude rozšířeno o některé aspekty, které byly dosud předmětem stavebního povolení (stavebně technické aspekty) … V celém procesu by veřejné zájmy sledovaly autorizované osoby (projektant, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka),“ popisuje celý proces navrhovaného řešení MMR. Jak konkrétně ale dojde ke slučování řízení v jedno, bude ještě potřeba vyřešit, materiál se tím detailněji nezabývá.

Ke zrychlení a zjednodušení soudního přezkumu má pomoci omezení přijatelnosti kasační stížnosti pouze na určité případy. Takovým případem by mohl být například fakt, že problém přesahuje vlastní zájmy stěžovatele. Stejně tak pokud by žaloby ve stavebních věcech neměly odkladné účinky, zabránilo by se podle MMR zablokování možnosti stavět i na několik let.

Úřad počítá i s digitalizací systému a možností odevzdávat materiály online.

Problematika vyvlastnění

I vyvlastňování považuje MMR za zdlouhavé a právní úpravu, která se ho týká, za roztříštěnou. Dořešené nejsou ani náhrady za vyvlastněný majetek. Urychlení majetkoprávní přípravy stavebních záměrů lze docílit např. zavedením mezitímního rozhodnutí v rámci obecné úpravy vyvlastnění.

O tématu jsme psali například zde: Poslanci schválili rychlejší přípravu klíčových dopravních staveb. Návrh jde do Senátu

Vanda Kofroňová