Další pokuta za JŘBU – tentokrát pro Státní pozemkový úřad

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl v uplynulých dnech rozklad zadavatele, kterým je Česká republika – Státní pozemkový úřad. Potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí ÚOHS, kterým se zmíněnému zadavateli za porušení zákona o veřejných zakázkách ukládá pokuta ve výši 80.000 korun.

Státní pozemkový úřad se v případě veřejné zakázky „Zajištění licenční a systémové podpory aplikace POZEM+ a metodické podpory VFP“ dopustil správního deliktu. Zakázku totiž zadal v jednacím řízení bez uveřejnění pražské společnosti HSI. Při tomto postupu Státního pozemkového fondu nebyly přitom splněny podmínky stanovené v příslušném paragrafu uvedeného zákona.

V rozhodnutí antimonopolního úřadu se mimo jiné říká, že zadavatel veřejnou zakázku „zadal z důvodu ochrany výhradních práv v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by k tomu byly splněny podmínky stanovené v § 23 odst. 4 písm. a) citovaného zákona, neboť důvod spočívající v nutnosti ochrany výhradních práv týkající se aplikace POZEM+ vybraného uchazeče vytvořil jmenovaný zadavatel v důsledku svého předchozího vědomého postupu při uzavírání smluv týkajících se předmětu plnění výše specifikované veřejné zakázky.“

Zároveň zadavatel do předmětu plnění jmenované veřejné zakázky zahrnul i plnění, spočívající v metodické podpoře VFP, ke kterému se podle smlouvy o dílo výhradní práva vybraného uchazeče ve smyslu § 23 odst. 4 písm. a) citovaného zákona nevztahují. Tento postup zadavatele mohl podle rozhodnutí ÚOHS podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Pokuta ve spodní hranici

Uložená sankce ve výši 80 000 korun se pohybuje kolem spodní hranice zákonné sazby a plní tak výrazně preventivní funkci. Při určení výše pokuty vzal ÚOHS v úvahu i ekonomickou situaci zadavatele, protože v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Horní hranice možné pokuty může přitom činit až 10 procent ceny zakázky a mohla v tomto případě dosáhnout výše 259 080 korun.

„Z rozpočtu zadavatele pro rok 2017 mimo jiné vyplývá, že zadavatel v uvedeném období hospodařil s finančními prostředky v řádu desítek milionů Kč. S ohledem na uvedenou skutečnost nelze považovat uloženou pokutu za likvidační, popř. v tomto smyslu nespravedlivou. V této souvislosti Úřad dále poznamenává, že pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má plnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní, tj. postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu,“ píše se také v rozhodnutí ÚOHS, které již nabylo právní moci. Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, zřízený u pobočky České národní banky v Brně.

Státní pozemkový úřad byl sankcionován i loni v lednu

Pokutu ve výši 90.000 korun dostal loni v lednu Státní pozemkový úřad od ÚOHS za podepisování smluv s právní kanceláří Rowan Legal bez výběrového řízení. Zadavatel se tehdy proti rozhodnutí antimonopolního úřadu neodvolal. Pokuta se týkala zhruba dvacítky smluv v řádu desetitisíců a statisíců korun. Úřad šetřil ještě další smlouvy tohoto zadavatele. U nich ale správní řízení zastavil. I tak se objem zakázky, ve které pozemkový úřad porušil zákon, vyšplhal v případě smluv na administraci veřejných zakázek na více než 7 000 000 korun. V tomto případě šlo ze strany zadavatele o jedno z nejvážnějších porušení zákona. „Postupem zadavatele mohlo dojít k omezení okruhu potenciálních dodavatelů, a tím i soutěžního prostředí,“ uvedl ve zmíněném rozhodnutí místopředseda ÚOHS Josef Chýle.

Kristián Chalupa

O tématu JŘBU jsme psali:

ÚOHS potvrdil pokutu pro vnitro za JŘBU 

ÚOHS opět trestal za JŘBU – tentokrát Třinec 

Rafaj: ÚOHS se zaměří na JŘBU 

ÚOHS se zaměřil na IT zakázky zadávané v JŘBU. Rozdal pokuty za 3 miliony 

Celní správa chystá další IT zakázky v režimu JŘBU. Za téměř půl miliardy 

Obrana koupí padáky za 50 milionů od stávajícího dodavatele. Využije JŘBU 

SERIÁL – rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek – „JŘBU forever“ 

SERIÁL – rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek – JŘBU 

Firmy „zamykají“ úřady do vlastních produktů a služeb. Pak musí vypisovat JŘBU