Uzavření cyklu: Komise plní akční plán pro oběhové hospodářství

Skládka odpadů (ilustrační obrázek). Zdroj: Pexels.com

Všech 54 opatření stanovených v akčním plánu, který byl zahájen v roce 2015, je nyní dokončeno nebo se provádí. Díky tomu se posílí konkurenceschopnost Evropy, zmodernizuje její hospodářství a průmysl, vytvoří nová pracovní místa, zlepší ochrana životního prostředí a podpoří udržitelný růst.

Evropská komise dnes zveřejnila souhrnnou zprávu o provádění akčního plánu pro oběhové hospodářství, který přijala v prosinci 2015. Zpráva sděluje hlavní výsledky akčního plánu a nastiňuje výzvy, které je stále třeba překonat na cestě ke klimaticky neutrálnímu a konkurenceschopnému oběhovému hospodářství, v němž se minimalizují tlaky na přírodní a sladkovodní zdroje a ekosystémy. Zjištění uvedená ve zprávě budou projednána na každoroční konferenci zainteresovaných stran v oblasti oběhového hospodářství , která se koná v Bruselu ve dnech 6. a 7. března.

Frans Timmermans, první místopředseda Komise odpovědný za udržitelný rozvoj, uvedl: „Oběhové hospodářství je klíčem k nasměrování naší ekonomiky na cestu udržitelnosti a splnění celosvětových cílů udržitelného rozvoje. Zpráva ukazuje, že Evropa je průkopníkem a vzorem pro zbytek světa. Přesto však zbývá ještě mnoho učinit, abychom zajistili růst prosperity v mezích naší planety a uzavřeli cyklus, abychom neplýtvali cennými zdroji.“

Místopředseda Komise Jyrki Katainen, který je odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, k tomu dodal: „Zpráva je velmi povzbudivá. Ukazuje, že Evropa je na správné cestě, pokud jde o tvorbu investic, pracovních míst a nových podnikatelských příležitostí. Existuje obrovský potenciál pro budoucí udržitelný růst a Evropa je skutečně nejlepším místem pro rozvoj průmyslu šetrného k životnímu prostředí. Tento úspěch je výsledkem dobré spolupráce evropských zainteresovaných stran a politických činitelů.“

·         Komise vydala „inventuru“ stavu oběhového hospodářství v EU

·         V nové zprávě ukazuje, jak se daří uskutečňovat akční plán z roku 2015:

o   Díky akčnímu plánu se obecně urychlil přechod na oběhové hospodářství

o   Na činnosti se vztahem k oběhovému hospodářství (opravy, recyklace) připadlo v roce 2016 v EU přibližně 17,5 mld. EUR investic

o   V odvětvích, kterých se oběhové hospodářství týká, roste zaměstnanost (4 mil. pracovníků v roce 2016, t.j. o 6 % víc než 2012)

o   Zpráva zároveň ukazuje, kde je třeba urychlit práci: např. chemikálie, netoxické životní prostředí, ekologické inovace či kritické suroviny a hnojiva)

·         Zjištění ze zprávy se budou projednávat na konferenci k oběhovému hospodářství 6.­­­-7. března

Přechod od lineárního k oběhovému hospodářství

Akční plán pro oběhové hospodářství lze po třech letech od jeho přijetí považovat za zcela splněný. Všech 54 opatření, která jsou v něm stanovena, je nyní dokončeno nebo se provádí. Podle zprávy se prováděním akčního plánu pro oběhové hospodářství v Evropě zrychlil přechod na oběhové hospodářství, což také pomohlo nastartovat v EU tvorbu pracovních míst. Odvětví, kterých se oběhové hospodářství týká, v roce 2016 zaměstnávala přes čtyři miliony pracovníků, což je o 6 % více než v roce 2012.

Oběhovost rovněž přinesla nové podnikatelské příležitosti a nové obchodní modely a vedla k rozvoji nových trhů v EU i mimo ni. Činnosti se vztahem k oběhovému hospodářství, jako jsou opravy, opětovné využití nebo recyklace, v roce 2016 vytvořily téměř 147 miliard eur přidané hodnoty a připadalo na ně přibližně 17,5 miliardy eur investic.

Strategie EU pro plasty

Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství je první celounijní politický rámec, který zavádí přístup zaměřený na celý životní cyklus různých materiálů s cílem začlenit oběhový design, využívání, opětovné používání a recyklaci do hodnotových řetězců plastů. Strategie stanoví jasnou vizi a kvantitativní cíle na úrovni EU, aby mimo jiné všechny plastové obaly, které jsou v EU uváděny na trh, byly do roku 2030 opakovaně použitelné nebo recyklovatelné.

Aby Komise podpořila trh s recyklovanými plasty, zahájila kampaň dobrovolných závazků v oblasti recyklovaných plastů. Závazky si dalo již 70 společností, čímž se trh s recyklovanými plasty rozroste do roku 2025 alespoň o 60 %. Mezi nabídkou recyklovaných plastů a poptávkou po nich je však stále mezera. Aby Komise tuto mezeru překlenula, zřídila Alianci pro plasty v oběhovém hospodářství, do níž jsou zapojeny klíčové subjekty z odvětví, které dodávají nebo používají recyklované plasty.

Díky pravidlům o plastových výrobcích na jedno použití a rybolovných zařízeních, která se týkají deseti výrobků nejčastěji nacházených na plážích v EU, je nyní EU v čele celosvětového boje proti odpadu v mořích. Příslušná opatření zahrnují zákaz některých plastových výrobků na jedno použití (například brček a příborů), pokud jsou k dispozici alternativy, a oxo-rozložitelných plastů a navrhují další kroky, například cíle v oblasti snížení spotřeby, požadavky na design výrobků a režimy rozšířené odpovědnosti výrobců.

Inovace a investice

Urychlení přechodu k oběhovému hospodářství se neobejde bez investic do inovací a bez podpory pro přizpůsobení evropské průmyslové základny. V období let 2016–2020 Komise zintenzivnila úsilí v obou těchto směrech a výsledkem je více než 10 miliard eur veřejného financování na tento přechod.

Za účelem stimulace dalších investic vydala platforma na podporu financování oběhového hospodářství doporučení, která mají zlepšit financovatelnost projektů oběhového hospodářství, koordinovat činnosti financování a sdílet ověřené postupy. Platforma bude spolupracovat s Evropskou investiční bankou na poskytování finanční pomoci a využití synergií s akčním plánem pro financování udržitelného růstu.

Přeměna odpadu na zdroje

Základním stavebním kamenem oběhového hospodářství jsou robustní a účinné systémy pro nakládání s odpady. V červenci 2018 vstoupil v platnost revidovaný legislativní rámec pro nakládání s odpady, který má systémy pro nakládání s odpady v Unii modernizovat. Zahrnuje mimo jiné nové ambiciózní cíle recyklace, vyjasněné právní postavení recyklovaných materiálů a posílená opatření pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s odpady, která se týkají též odpadu v mořích, odpadu z potravin a výrobků obsahujících kritické suroviny.

Oběhový design a výrobní procesy

Zásadní význam pro zajištění oběhovosti má inteligentní design na počátku životního cyklu výrobku. Oběhový design výrobků a cíle v oblasti energetické účinnosti Komise dále podpořila zavedením pracovního plánu pro ekodesign na období 2016–2019. Opatření v oblasti ekodesignu a označování energetickými štítky nyní u několika výrobků zahrnují požadavky na materiálovou účinnost, jako je dostupnost náhradních dílů, snadná opravitelnost a jednodušší zpracování na konci životního cyklu. Komise v samostatném pracovním dokumentu rovněž analyzovala své politiky týkající se produktů s cílem podpořit oběhové a udržitelné produkty.

Posílení postavení spotřebitelů

Přechod k oběhovému hospodářství vyžaduje aktivní zapojení občanů a změnu spotřebních návyků. Komise vyvinula metody stanovení environmentální stopy produktu (PEF) a environmentální stopy organizace (OEF), které umožňují společnostem činit důvěryhodná a porovnatelná prohlášení o vlivu na životní prostředí a spotřebitelům činit informovaná rozhodnutí.

Výrazné zapojení zainteresovaných stran

Přechod se neobejde bez zapojení zainteresovaných stran. Systematický přístup zakotvený v akčním plánu poskytl orgánům veřejné moci, hospodářským a sociálním subjektům a občanské společnosti vzor, jak podporovat partnerství napříč odvětvími a podél hodnotových řetězců. Úloha Komise spočívající v urychlení přechodu a postavení se do čela mezinárodního úsilí v oblasti oběhového hospodářství byla uznána také na Světovém ekonomickém fóru 2019, kde Komise obdržela cenu „Circulars Award“ v kategorii „veřejný sektor“.

Přetrvávající výzvy

Oběhové hospodářství je nyní nezvratným celosvětovým trendem. K rozšíření činnosti na úrovni EU i celosvětově, úplnému uzavření cyklu a zajištění konkurenčních výhod, které z oběhového hospodářství plynou, však ještě vede dlouhá cesta. Bude třeba zvýšit úsilí v oblasti provádění revidovaných právních předpisů o odpadech a vývoje trhů s druhotnými surovinami. Rovněž je třeba urychlit práci, která již byla v EU zahájena v některých oblastech (jako jsou chemikálie, netoxické životní prostředí, ekoznačka a ekologické inovace, kritické suroviny a hnojiva), aby mohla Evropa těžit ze všech výhod přechodu na oběhové hospodářství.

Interakce se zainteresovanými stranami naznačují, že by bylo možné prozkoumat některé oblasti, kterými se akční plán zatím nezabývá, a tím agendu v oblasti oběhového hospodářství dovršit. Jak ukazuje příklad evropské strategie pro plasty v oběhovém hospodářství, podobný ucelený přístup by ke zvýšení oběhovosti mohlo využít mnoho dalších odvětví s velkým dopadem na životní prostředí a potenciálem pro oběhovost, jako je odvětví IT, elektroniky, mobility, výstavby, těžby, nábytku, potravin a nápojů nebo textilu.

Souvislosti

Komise v roce 2015 přijala ambiciózní nový akční plán pro oběhové hospodářství s cílem stimulovat v Evropě přechod k oběhovému hospodářství, čímž se podpoří globální konkurenceschopnost a udržitelný hospodářský růst a vytvoří nová pracovní místa. Očekávalo se, že navržená opatření přispějí k „uzavření“ životního cyklu výrobků, neboť se zvýší míra recyklace a opětovného využívání, a prospějí životnímu prostředí i ekonomice. Akční plán pomůže zajistit maximální hodnotu a užitek ze všech surovin, produktů i odpadů, dosáhnout úspor energie a snížit emise skleníkových plynů. Finančně bude podporován z ESI fondů, programu Horizont 2020, strukturálních fondů EU a vnitrostátních investic do oběhového hospodářství.

Úplný přehled stavu provádění akčního plánu je uveden v přiloženém pracovním dokumentu útvarů Komise.

Michal Ožuch