Mýto dle očekávání: ÚOHS „shodil“ celý tendr. Ministerstvo podá rozklad

Mýtná brána. Foto: Wikipedia

Vládou i veřejností ostře sledovaná veřejná zakázka „Systém elektronického mýtného“ byla dle očekávání zrušena. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Ministerstvu dopravy ČR, jako zadavateli vytýká, že při zadávání zakázky jednal netransparentně. Proti verdiktu je možné odvolání.

Bitva o to, kdo bude po roce 2019 vybírat v České republice mýtné poplatky za využívání zpoplatněných silnic kamiony, pokračuje. Úřad pro ochranu hospodářské (ÚOHS) soutěže dnes zrušil výběrové řízení, které organizovalo Ministerstvo dopravy ČR. Takové rozhodnutí se dalo očekávat a obávalo se ho i vedení ministerstva. Naopak spokojená může být po dnešku Hospodářská komora ČR, která již v lednu vydala prohlášení, že požaduje zrušení tendru. Dnešní rozhodnutí ÚOHS není konečné, ministerstvo proti němu může podat rozklad.

Později odpoledne na narychlo svolaném tiskovém brífinku ministr dopravy v demisi Dan Ťok řekl, že důvody, kvůli nimž ÚOHS tendr zrušil, jsou rok známy. Všichni čtyři účastníci soutěže navíc podle něj zadání pochopili stejně, protože podali relevantní nabídky. „Mně to přijde skoro tak, že se tu rok hledal důvod, proč se ta soutěž má zrušit, a ten důvod nastal,“ řekl ministr.

Společnost CzechToll, která vyhrála výběrové řízení, oznámila, že nyní prostuduje rozhodnutí Úřadu a zváží své další kroky. „Stále věříme, že se podaří prosadit výběr nového provozovatele, který nabídl v tendru s rovnými podmínkami pro všechny cenu o 2,7 miliardy korun nižší, než druhý nejlevnější uchazeč. Rozhodnutím Úřadu jsme překvapeni, neboť předání zadávací dokumentace v rozsahu desítek tisíc stran na USB nosiči považujeme za zcela logické. Na USB disku byly předány materiály k tendru také v Německu, kde společnost Kapsch ani jiní účastníci tuto skutečnost nijak nenapadají,“ uvedl mluvčí CzechToll Miroslav Beneš.

ÚOHS rozhodoval o mýtném tendru ve správním řízení, do něhož sloučil tři řízení – zahájená na návrh a řízení zahájené z moci úřední. Úřad po detailním prověření relevantních částí dokumentace o zadávacím řízení prošetřil postup zadavatele a mj. i na základě výsledků znaleckého zkoumání dospěl k závěru, že zadavatel porušil zásadu transparentnosti, (§ 6 odst. 1 zákona), když při poskytování části zadávací dokumentace nezajistil takové technické řešení, aby bylo možné zcela jednoznačně určit a zpětně ověřit, zda se všem dodavatelům dostalo shodných informací, na jejichž základě měli sestavovat své nabídky. Podle rozhodnutí ÚOHS zadavatel předmětnou část dokumentace předával na přepisovatelných flash discích.

Podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při porovnání původní a tzv. „anonymizované“ verze bylo zjištěno, že se od sebe jednotlivé soubory v mnoha případech liší. Při mechanickém porovnání se jedná o rozdíly zhruba ve 30 tisících souborech.

V rozhodnutí se dále uvádí, že disky byly sice předávány na základě předávacího protokolu, ten však neuvádí žádné bližší informace o obsahu médií, např. ani přesný počet obsažených souborů. Předávací protokoly tedy neprokazují předání shodných informací. S ohledem na technická specifika flash disků nelze jejich obsah zpětně k určitému datu v minulosti zjistit a ověřit, což je mj. závěr znaleckého posudku. Shodnost informací ke dni předání dodavatelům tedy není možno ověřit ani z flash disků, které byly Úřadu předány.

 „Sám zadavatel přitom až do 23. října 2017 tvrdil, že všechny flash disky obsahovaly shodné informace. Posléze však připustil, že v průběhu poskytování zadávací dokumentace dodavatelům tuto dokumentaci upravil, respektive provedl anonymizaci, a fakticky tak vytvořil dvě sady flash disků,“ uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při porovnání původní a tzv. „anonymizované“ verze bylo zjištěno, že se od sebe jednotlivé soubory v mnoha případech liší. Při mechanickém porovnání se jedná o rozdíly zhruba ve 30 tisících souborech. Nejedná se přitom jen o anonymizaci osobních údajů; ta naopak v mnoha případech provedena nebyla. Změněny jsou prokazatelně i informace, které osobními údaji nejsou. V tzv. „anonymizované“ verzi dokonce některé soubory zcela chybí, některé se obsahově liší. „O této úpravě zadávací dokumentace přitom zadavatel nikoho z účastníků zadávacího řízení neinformoval, ani o rozsahu jejího provedení nepořídil žádný záznam, což nadále posiluje pochybnosti o tom, zda se všem uchazečům o zakázku dostalo totožných informací,“ uvádí se v tiskové zprávě ÚOHS.

900 kilometrů, nebo víc či míň?

Podle předsedy Rafaje ministestvo dopravy rovněž pochybilo, když stanovilo zadávací podmínky, když nevymezil zadávací podmínky zakázky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. „V zadávací dokumentaci ministerstvo uvedlo, že předpokládá rozšíření zpoplatněných silnic 1. třídy o 900 km, tedy vymezilo rozsah předmětu plnění pouze odhadem a vymínilo si, že rozsah může případně měnit. K nacenění v rámci etapy 1 má však dojít fixní (paušální) částkou. Dodavatel tak dle názoru Úřadu musí mít k dispozici konkrétní (závazný) rozsah zpoplatněných pozemních komunikací, na kterých má systém vybudovat, i s ohledem na možnou variantnost nabízeného technického řešení,“ uvádí se v rozhodnutí. „Po zjištění pochybení tohoto charakteru bylo jediným možným opatřením k nápravě zrušení celého zadávacího řízení,“ zdůraznil Rafaj.

Problematické flash disky

Právě kolem datových nosičů se točí jeden ze sporů mezi ÚOHS a vedením ministerstva dopravy, které vloni na podzim v rámci šetření předalo antimonopolnímu úřadu flash disky, na nichž předávalo zadávací dokumentaci. ÚOHS je však nezařadilo do spisu a disky ministerstvu nevrátilo. Zástupci ministerstva si na tento postup stěžovali a když předseda ÚOHS Rafaj rozklad zamítl a potvrdil rozhodnutí svých podřízených, minulý týden podali na Rafaje trestní oznámení. Jako první o tom informoval server ihned.cz

ÚOHS se v rozhodnutí podle předsedy Rafaje vypořádal i s těmito pochybnostmi. Podle něj jsou všechny části dokumentace i flash disky po celou dobu řízení ukládány v zabezpečených prostorách, uzamčených skříních, případně v trezorech. Součástí správního spisu jsou především ty části dokumentace a flash disky, které jsou relevantní pro správní řízení, resp. ty, které jsou zároveň podkladem pro vydání rozhodnutí. Rafaj jakoukoliv nežádoucí manipulaci s některými částmi dokumentace o zadávacím řízení a nesprávný úřední postup ze strany úřadu může jednoznačně vyloučit

O chystaném trestním oznámení na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje se mluvilo již na konci loňského roku. Den po jmenování současné vlády, tedy 14. prosince, byla plánována tisková konference k „závažným zjištěním okolo činnosti ÚOHS“. Pár minut před začátkem však byla zrušena. Podle informací Ekonomického deníku na ní chtěl už tehdy ministr Ťok vyrukovat s některými argumenty, které právníci ministerstva označují ze strany ÚOHS jako protizákonné a hovořilo se o oznámení podání trestního oznámení na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Situace tedy vykrystalizovala po téměř půl roce. Podrobně jsme o tomto tématu a „animozitách“ mezi úřady psali v textu Kdo má zájem provozovat české mýto? Ukáže se dnes po 10té hodině

ÚOHS si je podle svého vyjádření dobře vědom strategického významu prověřovaného zadávacího řízení. Jeho přezkumu se proto věnoval tým odborníků a specialistů na problematiku veřejných zakázek, který má dlouholeté zkušenosti s rozhodovací praxí v této oblasti. Úřad má zpracovanou vlastní analýzu, podle níž, pokud by zadavatel neprodleně po vydání rozhodnutí zahájil přípravné práce na novém zadávacím řízení, bylo by výběr elektronického mýtného od 1. ledna 2020 prostřednictvím dodavatele, vybraného v otevřeném řízení, stále možné zajistit, a to i při různých variantách předmětu plnění.

Varianty dalšího vývoje mýtného tendru dle analýzy ÚOHS. Zdroj: Otázky Václava Moravce – 6. 5. 2018

Podle Ťoka všechny varianty dalšího postupu, které ÚOHS zmiňuje, jsou relevantní pouze za předpokladu, že vyhraje soutěž firma Kapsch, která mýtný systém nyní provozuje. „Jestli vedeme soutěž tak, že chceme vědět předem vítěze, tak já to dělat nebudu,“ řekl Ťok.

V případě, že bude podán rozklad proti prvostupňovému rozhodnutí, mají úředníci z ÚOHS podle správního řádu lhůtu třiceti dní na zajištění všech náležitostí spojených s předáním spisu druhé instanci. Od předání spisu pak začne běžet lhůta 60 dní na vydání rozhodnutí. O rozkladu bude v druhé instanci rozhodovat předseda úřadu Petr Rafaj.

Na Úřad na ochranu hospodářské soutěže přišly celkem čtyři podněty kvůli tendru na mýto, které vyhrála sdružení společnosti Czech Toll (PPF) a SkyToll (provozovatel mýtného systému na Slovensku). Minulý týden jsme v textu Antimonopolní úřad řeší kvůli miliardovému mýtnému čtyři stížnosti, rozhodnout má každým dnem zveřejnili jednu ze stížností v celkovém znění.

Řízení, které ÚOHS řeší nebo řešil okolo mýtného systému

Říjen 2017 – ÚOHS zahájil správní řízení kvůli diskriminaci účastníků

Řízení se týká stížnosti, že ministerstvo dopravy vydalo jednotlivým uchazečům nejasný rozsah informací o mýtném systému včetně osobních údajů a obchodního tajemství. A že všichni uchazeči neobdrželi stejnou zadávací dokumentaci. „Po přezkoumání příslušné části dokumentace o výše uvedeném zadávacím řízení získal úřad pochybnost o tom, zda zadavatel postupoval při zadávání předmětné veřejné zakázky v souladu se zákonem,“ uvedl v odůvodnění antimonopolní úřad.

Listopad 2017 – ÚOHS vydal předběžné opatření v tendru

Ministerstvo dopravy zatím nesmí s vítězem výběrového řízení podepsat smlouvu. ÚOHS mezitím obdržel soudně-znalecký posudek, který odpovídá na otázky týkající se zpětné zjistitelnosti případných změn obsahu datového nosiče v souvislosti s prověřováním postupu ministerstva při poskytování části zadávací dokumentace dodavatelům. V březnu 2018 úřad zamítnul ministerstvu dopravy rozklad a nezrušil předběžné opatření.

Listopad 2017 – ÚOHS zahájil správní řízení kvůli neurčitosti zadání

Jeden ze soutěžitelů namítl jako zásadní vadu zadávací dokumentace přílišnou širokost, a tedy nejasnost požadovaného plnění a tím také nemožnost správně nacenit nabídku. Na základě podnětu zahájil antimonopolní úřad již druhé správní řízení proti ministerstvu dopravy ve věci mýtného tendru. Ministerstvo jakékoliv problémy s tendrem odmítá a bagatelizuje. Ministr poté zahájil otevřené útoky na ÚOHS, který podle něj podle něj prověřuje mýtný tendr nestandardně. ÚOHS jeho obvinění ostře odmítl.

Leden 2018 – ÚOHS zahájil správní řízení kvůli technologické neutralitě

Detailní a zásadní námitka, která se dle zákona stane předmětem dalšího správního řízení ÚOHS, se týká neexistující technologické neutrality zadání a zároveň diskriminace stávající mikrovlnné technologie. Zadavatel v tendru totiž jednoznačně preferuje satelitní technologii navzdory faktu, že má v majetku zainvestovaný funkční mikrovlnný systém.

Březen 2018 – ÚOHS obdržel námitku zpochybňující plnění kvalifikace jedním z účastníků

Jeden ze soutěžitelů také namítl, že jeden z účastníků – maďarské konsorcium – nesplnil kvalifikační předpoklady vyžadované tendrem v oblasti dodávky a provozování palubních jednotek. Ministerstvo dopravy mělo v prvním kole prověřit kvalifikovanost a reference všech uchazečů (technickou a odbornou způsobilost), nicméně se spokojilo pouze s čestnými prohlášeními uchazečů.

 

Kristián Chalupa, Jiří Reichl

Tématu mýtného se věnujeme velmi podrobně. Přečtěte si naše starší texty:

Antimonopolní úřad řeší kvůli miliardovému mýtnému čtyři stížnosti, rozhodnout má každým dnem 

Mýto bude pro stát vybírat Kellnerovo konsorcium 

ÚOHS jednoznačně odmítá manipulaci ve věci mýtného 

Ministerstvo dopravy chce pro osobní auta videomýto od roku 2020, zavedení bude stát stamiliony 

Bitva o mýto pokračuje: Ťok chce slevu, kterou avizoval šéf Kapsche minulý týden 

Mýto po roce 2020 chtějí provozovat čtyři konsorcia. Nabízí obří slevy 

Kdo má zájem provozovat české mýto? Ukáže se dnes po 10té hodině 

Víme první, jakou novoroční nadílku vám připravila Evropská komise: 31 legislativních priorit rozděluje české… 

Víme, kde nově nebudou potřeba dálniční známky a kde ano 

Letošní výběr mýta bude rekordní. Přesáhne 10 miliard korun 

Mýto chtějí po roce 2020 vybírat čtyři konsorcia 

Šimoník hájí mýto: Pošvářová nemá pravdu, mýto je OK

„Stínové ŘSD“ trhá Ťokovy úspěchy na kousíčky

ÚOHS pokutuje Dopravu: Milion za smlouvu s Kapschem na mýto

Ministerstvo dopravy navrhuje mýto jen na některé „jedničky“

Vláda řeší mýto

SkyToll CZ: Mýto na tři roky bez tendru napadneme

Vláda schválila mýto pro Kapsch na další tři roky

Posudky na mýto potvrzují Kapsch, SkyToll nesouhlasí a vyčkává kroků ÚOHS