Jihočeští Jílovičtí zaplatí za chyby úředníků 44 tisíc

Kontejnery na tříděný odpad. Foto: wikimedia

Pro porušení zákona o veřejných zakázkách uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže obci Jílovice (jižní Čechy) pokutu ve výši 44 000 korun. Úředníci postupovali při zadávání veřejné zakázky „Zlepšení nakládání s bioodpady v obci Jílovice“ v rozporu se zásadou zákazu diskriminace.

Ze zadávací dokumentace vyplývá, že zadavatel se při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízení nechal v souladu s § 151 odst. 1 zákona zastoupit obchodní společností SU-CONSULT se sídlem v Chebu. Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky zadavatel stanovil ve výši 2.080.000 korun bez daně z přidané hodnoty.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže obdržel podnět k přezkoumání postupu zadavatele v souvislosti se zadáváním této veřejné zakázky. V rámci šetření si ÚOHS vyžádal od zadavatele vyjádření k podnětu, dokumentaci o veřejné zakázce a rovněž další relevantní podklady. Po přezkoumání předložených podkladů antimonopolní úřad dospěl k závěru, že zadavatel nepostupoval v zadání zmíněné veřejné zakázky v souladu se zákonem.

V rozhodnutí se mj. uvádí, že „zadavatel v rozporu se zásadou zákazu diskriminace zakotvenou v ustanovení § 6 odst. 1 citovaného zákona, když v článku IX. bodu 1. písm. a) návrhu kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 5 zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na předmětnou veřejnou zakázku, stanovil smluvní pokutu za prodlení dodavatele s termínem dodání zboží a jeho instalace a uvedení do provozu ve výši 2.250.000 korun bez DPH, kdy výše smluvní pokuty byla dle návrhu kupní smlouvy odvozena od možnosti ztráty dotace v případě nedodržení podmínek poskytovatele dotace (České republiky–Ministerstva životního prostředí) vyplývá, že samotné překročení termínu pro dokončení realizace předmětu veřejné zakázky o méně než 1 měsíc by nebylo poskytovatelem dotace považováno za neoprávněné použití prostředků dotace.“

ÚOHS  při stanovení výše pokuty přihlédl i k ekonomické situaci zadavatele, neboť vychází z toho, že není přípustné uložit takovou pokutu, která má likvidační charakter v tom smyslu, že by „zmařila“ samu ekonomickou podstatu zadavatele. V této souvislosti antimonopolní úřad přihlédl i k finančním možnostem zadavatele a stanovenou pokutu posoudil vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž zadavatel disponuje. Z rozpočtu obce Jílovice na rok 2017 vyplývá, že v letošním roce hospodaří s přebytkem 3 637 756 korun. Vzhledem k této skutečnosti antimonopolní úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze považovat nejen za likvidační, ale ani za nepřiměřeně zasahující ekonomickou podstatu zadavatele a v tomto smyslu za nespravedlivou.

Kristián Chalupa