Sobota, 13. srpna, 2022

Brněnská městská policie musí zaplatit 100.000 za použití JŘBU

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Podle již pravomocného rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže musí za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek zaplatit Statutární město Brno – Městská policie Brno stotisícovou pokutu.

Městská policie v Brně porušila dle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zákon, když při zadávání zakázky s názvem „implementace autentifikace a enkrypce do systému TETRA“ použilo jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU). Za zmíněný delikt pak úředníci z antimonopolního úřadu rozhodli, že zadavatel dostane zmíněnou pokutu ve výši 100 000 korun. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činila 5.000.000 korun bez daně z přidané hodnoty.

Antimonopolní úřad dospěl na základě všech zjištěných skutečností k závěru, že se zadavatel „dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. c) zákona tím, že postupoval v rozporu s § 63 odst. 1 písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek, když zadal veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by k jeho použití byly splněny podmínky stanovené  v posledně citovaném ustanovení, neboť tomuto jednacímu řízení bez uveřejnění nepředcházelo otevřené řízení, užší řízení nebo zjednodušené podlimitní řízení, v němž účastníci řízení nesplnili podmínky účasti v žádosti o účast,“ píše se kromě jiného v rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  Dále se v rozhodnutí uvádí, že zadavatel rovněž v rozporu s § 64 písm. b) zmíněného zákona v případě zakázky na dodávky použil neoprávněně jednací řízení bez uveřejnění. Neprokázal totiž, že by změna dodavatele nutila zadavatele pořizovat dodávky s odlišnými technickými vlastnostmi, což by mělo za následek neslučitelnost s původním plněním zakázky nebo by mohly znamenat nepřiměřené technické obtíže při provozu.

Úředníci v rozhodnutí ÚOHS obecně k jednacímu řízení bez uveřejnění uvádějí, že se jedná o takový typ zadávacího řízení, který svou povahou představuje výjimečný postup zadavatele, který je zadavatel oprávněn užít pouze za předpokladu, že naplní zákonem taxativně vymezené podmínky.

„Důvodem je, že tento druh zadávacího řízení je druhem zadávacího řízení, který nevyžaduje, resp. pro nějž neplatí zákonná povinnost uveřejnit jeho zahájení vůči neomezenému počtu potenciálních dodavatelů. Zadavatel v případě užití tohoto druhu zadávacího řízení oslovuje pouze předem určené subjekty. Z povahy věcí tak de facto dochází k limitaci široké hospodářské soutěže, avšak jedná se o takové omezení hospodářské soutěže, které je zákonem předvídané. Vzhledem k tomu, že důvody pro možnost užití jednacího řízení bez uveřejnění jsou v zákoně uvedeny taxativně, je nutno konstatovat, že výčet důvodů pro užití tohoto druhu zadávacího řízení je úplný a z jiných, než v daném ustanovení stanovených, důvodů nemůže zadavatel tento druh zadávacího řízení legitimně a legálně využít,“ zdůrazňují autoři textu rozhodnutí antimonopolního úřadu.

Odpovědní pracovníci ÚOHS při stanovení výše pokuty vzali v úvahu i ekonomickou situaci sankcionovaného účastníka řízení. Ze schváleného rozpočtu Statutárního města Brna vyplývá, že celkové příjmy zadavatele činí řádově stovky milionů korun. V této souvislosti se v rozhodnutí antimonopolního úřadu konstatuje, že stanovenou pokutu nelze vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž zadavatel disponuje, považovat za likvidační či nespravedlivou.

Kristián Chalupa

 

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter