Budou moct města a obce žádat o dotace na rozvoj vysokorychlostního internetu?

Network, síť. foto: www.pixabay.com

Příprava nového mapování bílých míst vysokorychlostního pokrytí internetem, změna podmínek umožňující městům a obcím žádat o dotace na budování internetové infrastruktury. To jsou hlavní body, které by měl projednat monitorovací výbor Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Neviditelný pokrok, většina dalších dílčích kroků ve fázi přípravy. Tak se dá shrnout zpráva ministerstva průmyslu a obchodu o „naplňování Akčního plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací a o implementaci Programu podpory „Vysokorychlostní internet““.

Nejzajímavějším bodem předkládané zprávy je informace, že Monitorovací výbor Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) by měl na konci února či začátku března schválit nová výběrová kritéria pro druhou výzvu na rozvoj vysokorychlostního internetu (NGA). Tím by se mohla otevřít i cesta pro města a obce, kterým by bylo umožněno žádat o dotace na rozvoj NGA. Tato zásadní změna oproti první výzvě se přitom skrývá ve dvou větách materiálu. V jedné z nich se píše: Probíhají jednání o možnosti většího zapojení obcí a krajů jako příjemců dotace.“ Druhá je pak ukryta v souvětí: „Ministerstvo průmyslu a obchodu bude dále realizovat konzultace s podnikatelským sektorem a dalšími partnery včetně zástupců stání správy a místní samosprávy o nastavení 2. výzvy (změny ve srovnání s podmínkami 1. výzvy) a připraví tak další nezbytné kroky k vyhlášení další výzvy. Předpokladem pro vyhlášení 2. výzvy je projednání výběrových kritérií na Monitorovacím výboru OP PIK, který se uskuteční koncem února případně začátkem března.“ Kdy konkrétně bude monitorovací výbor jednat, není z veřejně dostupných zdrojů jasné. Poslední informace o výzvách pro rok 2018 je z 11. ledna a zní: „Řídicí orgán OP PIK oznamuje přesun vyhlášení výzev s termínem vyhlášení leden 2018, důvodem těchto změn je prověření souladu těchto výzev s novými prioritami ministerstva. Předpokládané nové termíny vyhlášení výzev budou upřesněny v aktualizované verzi Harmonogramu výzev OP PIK 2018,“ uvádí se na webu MPO k tomuto operačnímu programu.

Naprosto zarážející je však tvrzení autorů této zprávy, že splnění jednoho z dílčích úkolů – vypracování Metodické pracovní pomůcky, která bude rozebírat situaci s ohledem na aktuální zákony, se protáhne. „Práce na Metodické pracovní pomůcce je ovlivněna jednak nutností analyzovat rozsáhlou novelu stavebního zákona, která nabyla účinnosti 1. ledna 2018, a dále determinovat navazující aspekty zákonů č. 127/2005 Sb. a č. 194/2017 Sb., které novelizovaný stavební zákon komplementárně doplní do funkčních územně plánovacích a stavebně montážních procesů pro liniové stavby elektronických komunikací,“ uvádí autoři zprávy. Zde se tedy nabízí otázka, proč úředníci ministerstva, které je samozřejmě jedno z připomínkových míst nových zákonů nemají nastudovanou novelu stavebního zákona již dávno dopředu před nabytím jeho účinnosti, navíc, když je ve Sbírce zákonů vyhlášen již od 31. července 2017 pod číslem 225/2017 Sb.

Zdá se, že se přístup odpovědných úředníků moc nezměnil a nepoučili se z blamáže, kterou předvedli při přípravě I. výzvy NGA.

Na rozvoj vysokorychlostního internetu bylo pro Českou republiku připraveno 14 miliard korun. I kvůli nastavení podmínek se přihlásili jen tři uchazeči s projekty za 50 milionů. Reakcí na první výzvu byly stížnosti na Evropskou komisi ohledně nedovolené veřejné podpory – prvotní reakce Evropské komise – Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG Compet) je požadavek na prenotifikaci první i připravované druhé výzvy,“ uvádí ve zprávě úředníci s tím, že odpovědi na doplňující otázky členů DG Compet měly z MPO odejít na konci ledna. Nepovedená příprava byla jedním z bodů, které zpečetily osud bývalého ministra Jana Mládka

Rozvoj vysokorychlostního internetu je přitom jednou z priorit vlády, jak je přednesl Andrej Babiš. Podrobně jsme o tom psali v textu Babišova vláda: Ne euru, centrální IT a vysokorychlostní internet všude

Jiří Reichl

 

Jiří Reichl