Svaz měst a obcí neupřesnil hodnocení kritérií

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad Svazu měst a obcí a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí ÚOHS, kterým se ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Právní poradenství pro Centra společných služeb obcí“, zadávanou v otevřeném řízení.

Společnost Becker a Poliakoff požádala antimonopolní úřad o přezkoumání úkonů zadavatele, učiněných ve zmíněné veřejné zakázce. Konkrétně se jednalo o požadavky Svazu měst a obcí, týkající se prokázání kvalifikace uchazeče. Po přezkoumání postupu zadavatele soutěžní úřad konstatoval, že zadavatel nedodržel při zadávání uvedené zakázky zásadu zákazu diskriminace, zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách.

Zadavatel postupoval v rozporu se zákonem mj. tím, že při stanovení dílčího hodnotícího kritéria „Návrh procesu realizace zakázky“ neuvedl v zadávací dokumentaci dostatečné upřesňující údaje tak, aby byl předem znám způsob hodnocení dílčího hodnotícího kritéria, respektive jaké nabízené hodnoty považuje zadavatel pro něj za nejpřínosnější, a které tedy budou hodnoceny podle zadávací dokumentace vyšším bodovým hodnocením.

Tento postup mohl tak podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Nedodržení zákonem stanovených postupů ze strany zadavatele mohlo ovlivnit počet obdržených nabídek. Nelze totiž vyloučit, že pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem, podali by nabídky i další uchazeči s výhodnějšími podmínkami. Svaz měst a obcí závažně pochybil již při stanovení zadávacích podmínek v zadávací dokumentaci, přičemž dne 21. listopadu 2016 již došlo k otevření obálek s nabídkami. Otevření obálek s nabídkami je přitom ze své podstaty jedinečným a neopakovatelným úkonem. Z tohoto důvodu nelze nápravu sjednat jiným způsobem, než zrušením předmětného zadávacího řízení.

V prvoinstančním rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se kromě jiného uvádí, že „nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele. Při rozhodování podle § 118 zákona je Úřad povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy protiprávního stavu, a to při dodržení základních zásad procesu zadávání, tj. transparentnosti zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky.“

Veřejná zakázka na právní poradenství pro centra sdílených služeb se například týkala poskytování právních služeb v souvislosti s nakládáním s majetkem obce v celkové minimální hodnotě 400.000 korun, dále poskytování právních služeb, souvisejících s problematikou dotací v minimální hodnotě 200.000 korun nebo právních služeb v souvislosti s problematikou poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v minimální hodnotě 200.000 korun.

Podle již pravomocného rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je Svaz měst a obcí rovněž povinen uhradit náklady na řízení, které činí 30 000 korun.

Kristián Chalupa