Společnost Hruška po zásahu ÚOHS změnila smlouvy s dodavateli

Obchodní řetězec Hruška musí uzavřít písemné smlouvy se svými dodavateli. Zároveň zruší ustanovení smlouvy, kdy s jeho pohledávkami lze nakládat pouze po souhlasu řetězce. Vyplývá to z prvního rozhodnutí antimonopolního úřadu po novele zákona o významné tržní síle. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal první rozhodnutí na základě novely zákona o významné tržní síle, která nabyla účinnosti v březnu roku 2016. V rámci tohoto rozhodnutí přijal ÚOHS závazky navržené společností HRUŠKA.

Obchodní řetězec se zavázal, že všem svým dodavatelům, s nimiž dosud neměl uzavřený smluvní vztah v písemné podobě, předloží písemný návrh smlouvy. Podle předsedy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra Rafaje řetězec bude trvat na uzavření všech smluvních vztahů se svými dodavateli pouze v písemné podobě a nebude přijímat dodávky od dodavatelů, se kterými nemá písemnou smlouvu. Společnost HRUŠKA se rovněž zavázala, že ze stávajících i nových smluv odstraní ustanovení, které umožňovalo operace s pohledávkou dodavatele (započtení, postoupení, zastavení) pouze se souhlasem obchodního řetězce, jakožto i ustanovení o smluvní pokutě za porušení této podmínky.

Smlouvy, které mohly potenciálně porušovat zákon o významné tržní síle, uzavíral účastník řízení se svými dodavateli na rok 2016. Úřad v rámci správního řízení vyhodnotil jednání účastníka jako méně závažné. Oslovení dodavatelé současně potvrzovali, že aplikace ustanovení o způsobu postoupení pohledávek byla jen omezená a smluvní pokuty nebyly ze strany řetězce Hruška vymáhány. „Vzhledem k tomu, že nedošlo k reálnému narušení práv dodavatelů, přijal antimonopolní úřad závazky navržené účastníkem řízení, směřující k odstranění možného závadného stavu a správní řízení následně zastavil,“ uvedl předseda ÚOHS Rafaj. V současné době vede Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti významné tržní síly celkem sedm správních řízení.

Zakázané praktiky obchodních řetězců předmětem zájmu v celé EU

Zájem o  problematiku zakázaných obchodních praktik v dodavatelsko-odběratelském potravinovém řetězci byl v roce 2016 umocněn především v souvislosti s novelou zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití. Novela č. 50/2016 Sb. nabyla účinnosti 6. března 2016. Problematika nekalých obchodních praktik ve vztahu obchodních řetězců a jejich dodavatelů je přitom předmětem zájmu nejen České republiky, dalších členských států, ale i samotné Evropské unie. V roce 2013 byl vydán dokument ve formě Zelené knihy,  vztahující se k problematice obchodních řetězců a obsahující jednak identifikaci nejčastějších zakázaných obchodních praktik, ale dále také způsoby a možnosti řešení této problematiky v jednotlivých členských státech EU a návrhy na možné sjednocení řešení této problematiky.

Na zmíněnou aktivitu navázalo projednávání předmětné problematiky na úrovni Evropského parlamentu a pravidelná setkání pořádaná Evropskou komisí prostřednictvím DG Growth a DG Competition. V loňském roce přijal Evropský parlament usnesení, v němž vyjádřil přesvědčení, že pro zajištění řádného fungování vnitřního trhu je nezbytné přijmout opatření k řešení nekalých obchodních praktik v potravinářském dodavatelském řetězci.

Novela zákona o významné tržní síle znamená nové povinnosti

Novelou zákona došlo ke změně řady institutů zákona. Zákon po novele dopadá nejen na regulaci významné tržní síly ve vztahu k nákupu a prodeji potravin, nově jsou ale do jeho textu zahrnuty také služby související s nákupem a prodejem potravin. Podle nové právní úpravy budou posuzovány nejen delikty spáchané na území České republiky, jejichž účinky se projeví na území naší republiky, ale rovněž delikty, k jejichž spáchání dojde v zahraničí, ale účinky nastanou na území ČR.

Novela zákona dále upřesnila některé pojmy (například pojem potravina, dodavatel, odběratel), zavedla některé nové pojmy (například nákupní aliance). Zákon o významné tržní síle se i po novele vztahuje pouze na odběratele, kteří splňují kritéria tzv. významné tržní síly. Tržní silou disponuje odběratel, který jejím prostřednictvím může bez spravedlivého důvodu získat v rámci svého obchodního styku smluvní výhodu. Novela zákona nově zakotvila povinnosti při sjednání smlouvy o prodeji a nákupu potravin a služeb s tím souvisejících. Smlouva mezi odběratelem s významnou tržní silou a dodavatelem musí být sjednána písemně a kromě podstatných částí musí obsahovat také specifické náležitosti dle ustanovení § 3a písm. a) až e) zákona o významné tržní síle.

Kristián Chalupa