Praha nedodala ÚOHS včas podklady k přezkumu úkonů

Úředníci pražského magistrátu nedodali včas požadované podklady na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Hlavní město za to dostalo pokutu 30 tisíc korun.

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj v řízení o rozkladu ve věci veřejné zakázky „Provozní podpora Informačního systému krizového řízení,“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení,  potvrdil, že se zadavatel, kterým je Hlavní město Praha, dopustil správního deliktu. Za to mu byla uložena pokuta ve výši 30 000 korun.

Delikt spočíval v tom, že zadavatel nedodal antimonopolnímu úřadu ve stanovené lhůtě podklady potřebné pro zahájení přezkumu úkonů zadavatele. Tím nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 114 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách.

ÚOHS zohlednil, že mu zadavatel dokumentaci o veřejné zakázce nepředložil ve stanovené lhůtě. Zároveň ale musel přihlédnout i ke skutečnosti, že ani po výzvě k doložení podkladů nebyla zadavatelem zaslaná kompletní dokumentace.

„Úřad poukázal ve vztahu k výroku I. v odůvodnění napadeného rozhodnutí na to, že část dokumentace o veřejné zakázce zaslal zadavatel prostřednictvím datové schránky Úřadu až dne 16. 6. 2016. Lhůta podle § 114 odst. 6 zákona však zadavateli marně uplynula již dne 30. 5. 2016. Dokumentace o veřejné zakázce, jež Úřad od zadavatele obdržel datovou schránkou dne 16. 6. 2016, nebyla kompletní, tj. nejednalo se o dokumentaci o veřejné zakázce ve smyslu definice zakotvené v § 17 písm. v) zákona, neboť tato neobsahovala mj. nabídky uchazečů. Úřad proto zadavateli určil lhůtu k provedení úkonu, a sice předložení kompletní dokumentace o veřejné zakázce. Úřad obdržel dne 27. 6. 2016 od zadavatele zbývající část dokumentace o veřejné zakázce. Zadavatel tedy poskytl Úřadu kompletní dokumentaci o veřejné zakázce až dne 27. 6. 2016, tedy 39 dnů po dni, kdy byl zadavateli doručen návrh navrhovatele (28 dnů po uplynutí zákonné lhůty),“ uvádí se v rozhodnutí ÚOHS. 

Antimonopolní úřad při ukládání výše sankce vycházel zejména z toho, že v důsledku nedoručení některé části dokumentace o veřejné zakázce zadavatelem neměl v zákonem stanovené lhůtě k dispozici všechny podklady potřebné pro zahájení meritorního přezkumu úkonů zadavatele. Přičemž v době, kdy byl zadavatel povinen antimonopolnímu úřadu zaslat dokumentaci o veřejné zakázce, byl ze strany ÚOHS předpokládán věcný přezkum postupu zadavatele v rámci posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče.

„Úřad zároveň neopomněl posoudit, zda výše pokuty nemůže mít pro zadavatele likvidační charakter, přičemž jasným a přezkoumatelným způsobem dovodil, že s ohledem na schválený návrh rozpočtu na rok 2016 uložená pokuta nemá likvidační charakter, s čímž se plně ztotožňuji,“ uvádí se v druhostupňovém rozhodnutí podepsaném předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petrem Rafajem.

Kristián Chalupa