ČVUT se musí znovu zabývat námitkami odmítnutého uchazeče 

České vysoké učení technické v Praze porušilo zákon o veřejných zakázkách ve věci veřejné zakázky na zpracování dokumentace na rekonstrukci budovy v Thákurově ulici. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže proto zrušil rozhodnutí zadavatele o námitkách stěžovatele a zároveň zakázal zadavateli až do pravomocného rozhodnutí antimonopolního úřadu uzavřít smlouvu na uvedenou zakázku.

Rozhodnutí antimonopolního úřadu již nabylo právní moci. ČVUT se však podle tiskového mluvčího ÚOHS Martina Švandy musí znovu zabývat námitkami odmítnutého uchazeče o zmíněnou veřejnou zakázku.

Z rozhodnutí ÚOHS vyplývá, že zadavatel nedodržel při zadávání veřejné zakázky „ČVUT – Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy B, Thákurova 7, Praha 6“ – zákon o veřejných zakázkách, když se v odůvodnění svého rozhodnutí o námitkách stěžovatele, kterou je společnost Energy Benefit Centre, vůbec nevyjádřil k námitce, týkající se vzájemně si odporujících informací k průběhu posuzování a hodnocení nabídek podaných zadavatelem. Jmenovaná společnost se přitom opakovaně dotazovala, proč dochází k průtahům v zadávacím řízení, z jakého důvodu nebyly doposud nabídky posouzeny a vyhodnoceny a také, čím jsou tyto průtahy odůvodněné. Zadavatel se rovněž nevyjádřil k nezákonnému postupu při posouzení a hodnocení nabídek při přidělování bodů v některých dílčích kritériích.

ÚOHS přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení veškerých podkladů, zejména obdržené dokumentace o zadávacím řízení, stanovisek předložených účastníky řízení, a na základě vlastního zjištění rozhodl o tom, že zadavatel postupoval v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách.

Antimonopolní úřad ve svém rozhodnutí mj. konstatuje, že „zadavatel nedodržel při zadávání veřejné zakázky postup pro vyřizování námitek stanovený v § 245 odst. 1 zákona, když v rozhodnutí ze dne 15. 5. 2017 o námitkách navrhovatele ze dne 4. 5. 2017, jež byly zadavateli doručeny 4. 5. 2017, se v jeho odůvodnění vůbec nevyjádřil k námitce stěžovatele ohledně: o vzájemně si odporujících informací k průběhu posuzování a hodnocení nabídek podaných zadavatelem jednak telefonicky a jednak obsažených ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, obsažené v bodě II. námitek o nezákonnosti posouzení a hodnocení nabídek při přidělování bodů v dílčích kritériích č. 2 a 3, když způsob hodnocení uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek je netransparentní a u dílčího kritéria č. 3 není vůbec uveden popis hodnocení, obsažené v bodě V.“

Vzhledem k tomu, že ÚOHS tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí o námitkách, rozhodl antimonopolní úřad také o uložení povinnosti uhradit náklady řízení ve výši 30 tisíc korun, které jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci.

Kristián Chalupa