Časté změny IT systémů MPSV tepe i NKÚ. Kontroloři našli nesrovnalosti za miliardy

Miliardové nesrovnalosti v účetnictví našli kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu při prověřování hospodaření Ministerstva práce a sociálních věcí.

Nesprávné zaúčtování některých položek, neprovedená inventarizace majetku v roce 2016 a časté změny účetního softwaru, které zapříčinily, že nelze s jistotou říct, jestli je roční účetní uzávěrka za loňský rok předložená zaměstnanci Ministerstva práce a sociálních věcí správná. To jsou ve zkratce nesrovnalosti, které objevili kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Nesrovnalosti vyčíslili na 8,4 miliardy korun.

Podle tiskové zprávy NKÚ dlouhodobě upozorňuje na to, že nespolehlivost údajů a vysoká míra nesprávností v účetnictví u jednotlivých ministerstev ohrožuje cíle vyhlášené vládní účetní reformy, která proběhla v roce 2010. Právě v této rovině – tedy účetní se nesou zjištění kontrolorů. Taková zjištění jsou obvyklá i u jiných kontrolovaných subjektů. Nejvýznamnější nedostatky se týkaly například účtování o výnosech z předfinancovaných projektů z operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“ za více než 4 miliardy korun. MPSV je zaúčtovalo až v roce 2016, ale mělo tak učinit už o rok dříve. „Ministerstvo také neúčtovalo o dlouhodobých podmíněných závazcích z uzavřených smluv. Nesprávnost za více než 627 milionů korun měla dopad na vykázané zůstatky podrozvahových účtů. Kvůli takovým nedostatkům pak podrozvahové účty podávají nesprávné informace o nárocích na budoucí rozpočty,“ uvádí se v tiskové zprávě NKÚ.

Neprůkazné účetnictví

Kontroloři konstatují, že k řadě účtů vedených MPSV nebyly předloženy průkazné inventurní soupisy, které by položkově uváděly, za kým a v jaké výši má MPSV pohledávku/závazek. „Z provedené analýzy vývoje zůstatků těchto účtů od roku 2012 vyplývá, že v případě některých účtů (zejména 373 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery a 389 – Dohadné účty pasivní) docházelo v časové řadě k jejich výraznému nárůstu. Příčinou bylo zejména kumulování neodúčtovaných počátečních stavů,“ uvádí se v kontrolní zprávě, v v níž je popsána celá řada pochybení ministerských účetních.

Tabulka účtů, na nichž kontroloři NKÚ našli chyby. Zdroj: NKÚ

„MPSV u výše uvedených účtů pohledávek a závazků nezjistilo jejich skutečný stav. Při přechodu na nový EKIS v rámci jednotlivých roků nebylo schopné určit, o jaké konkrétní pohledávky a závazky za jakými konkrétními subjekty se jedná, případně v rámci jakých účetních operací mají být tyto zůstatky zúčtovány. V důsledku toho pak nevytvořilo průkazné inventurní soupisy dle zákona o účetnictví a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Zůstatky výše uvedených účtů pohledávek a závazků k 31. 12. 2016 jsou proto neprůkazné,“ uvádí se v kontrolní zprávě.

„Vzhledem k tomu, že účetnictví MPSV nelze považovat za průkazné, nebyl v rámci kontroly posuzován soulad údajů závěrečného účtu kapitoly MPSV s údaji účetnictví.“

 

Od roku 2011 změnilo MPSV svůj účetní software třikrát, naposledy v roce 2016. Přechod na nový systém ale nemělo dobře připravený. Nedostatky byly už v počátečních stavech nastavených v účetním systému

Zajímavějším závěrem však je, že kontroloři upozorňují na skutečnost, že MPSV často mění účetní software, což se také podepsalo na výsledku kontroly. O problémech s Ekonomickým informačním systémem (EKIS) jsme již několikrát psali (například v dubnovém textu Ministerstvo práce a sociálních věc nestíhá měnit své IT programy, před jednáním Sociálního výboru poslanecké sněmovny, kde byl EKIS na pořadu dne 

Zdá se však, že se vedení ministerstva nepoučilo a software EKIS hodlá změnit znovu. Tedy počtvrté za 6 let.

„Od roku 2011 změnilo MPSV svůj účetní software třikrát, naposledy v roce 2016. Přechod na nový systém ale nemělo dobře připravený. Nedostatky byly už v počátečních stavech nastavených v účetním systému. Kontrolou bylo zjištěno, že v roce 2016 nebyla provedena řádná inventarizace. MPSV v důsledku opakované změny softwaru pro vedení účetnictví a nedostatečně podrobného převodu jednotlivých zůstatků účtů i nedostatečně podrobného a úplného vedení účetnictví nebylo schopno vytvořit průkazné inventurní soupisy v souladu se zákonem o účetnictví a prováděcími vyhláškami. MPSV nedoložilo, z jakých položek jsou tvořeny zůstatky účtů pohledávek a závazků uvedených v následujících odstavcích,“ uvádí kontroloři ve svém závěru.

Stamiliony na IT zaúčtovány jako „ostatní služby“

To, že IT systémy na MPSV jsou dlouhodobě jedním z nejpalčivějších míst resortu (podrobně jsme psali například v textu Ministerstvo práce a sociálních věc nestíhá měnit své IT programy), nyní dosvědčují i kontroloři NKÚ. „Kontrolou údajů vložených MPSV do rozpočtového systému byly zjištěny nesprávnosti ve výši 143.399.065,27 Kč. Tyto nesprávnosti vznikly zejména nesprávným zatříděním výdajů na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi na položky rozpočtové skladby 5169 – Nákup ostatních služeb, 5171 – Opravy a udržování, ačkoliv podle platné rozpočtové skladby je pro tento druh výdaje určena položka rozpočtové skladby 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi,“ uvádí se v kontrolním závěru NKÚ.

Kontroloři zjistili nedostatky také v údajích předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu. Tyto údaje mají podat detailní informace o pohybech prostředků státního rozpočtu, tedy o příjmech a výdajích ze státního rozpočtu. Díky nim lze sledovat předpokládané příjmy, odhadnout výdaje a sledovat jejich skutečné plnění. Nesprávnosti v těchto údajích podle NKÚ přesáhly 143 milionů korun.

Jiří Reichl

Tématu IT systémů v resortu MPSV se věnujeme pravidelně. Přečtěte si naše starší texty:

Den před volbami: sliby MPSV nejsou dodrženy, systém zaměstnanost nefunguje, EKIS posunou o rok 

Náměstek MPSV Baxa: řídíme resortní IT, ale odpovídají jednotlivé podřízené organizace 8.5.2017

ROZHOVOR o IT systémech na MPSV a ČSSZ s Robertem Baxou, náměstkem ministryně Marksové 8.5.2017

MPSV postupuje v oblasti IT nebezpečně, upozorňuje místopředseda sněmovny Bartošek 27.4.2017

Ministerstvo práce a sociálních věc nestíhá měnit své IT programy 

ČSSZ má složitý interní systém. Nestíhá proto soutěžit zakázky

MPSV se výrazně komplikuje tendr na dávky 

MPSV a ČSSZ neplní vlastní termíny. Hazardují s výplatou důchodů od ledna 2018 26.5.2017

ČSSZ má složitý interní systém. Nestíhá proto soutěžit zakázky 26.4.2017

Dvě zakázky „z ruky“ bez tendru z MPSV. Miliarda a 35 milionů. 23.12.2016