Sobota, 27. listopadu, 2021

Zakázka ministerstva dopravy na registrační značky: Chaos v zadávacích podmínkách

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Rozhodnutí ÚOHS ohledně veřejné zakázky na výrobu registračních značek proběhlo ve stručnosti mediální scénou. I my jsme se mu věnovali zde. Mediální zkratka udělala z celé záležitosti pouze zaokrouhlovací problém. Při bližším pohledu však zjistíme, že se jednalo pouze o důsledek celkového zmatku panujícího v zadávacích podmínkách.

Úvodem pro pořádek shrňme, v čem spočíval problém. Ministerstvo dopravy realizovalo zadávací řízení na veřejnou zakázku „Dodávky tabulek registračních značek“. Ze zadávacího řízení posléze vyloučilo společnost Eltodo, protože nepředložila nabídkovou cenu za 1 ks ani za předpokládaný počet registračních značek za jeden rok zaokrouhlenou na celé koruny. Vše je o to závažnější, že společnost Eltodo předložila v zadávacím řízení nejnižší nabídkovou cenu. Vzhledem k tomu, že proti postupu Ministerstva dopravy byl podán „pouze“ podnět, mohlo v mezidobí uzavřít smlouvu s dalším účastníkem v pořadí sdružením české společnosti Security Paper Mill a polské UTAL. ÚOHS po přezkoumání podnětem vytčených pochybností dospěl k závěru, že Ministerstvo dopravy při zadávání veřejné zakázky pochybilo a udělil mu pokutu ve výši 200 tis. Kč.

Mlsna potvrdil pokutu 200.000 Kč od ÚOHS pro ministerstvo dopravy

V podaném rozkladu Ministerstvo dopravy ostře napadlo postup ÚOHS nejen ve způsobu vlastního posouzení předmětného pochybení, ale rovněž ve způsobu vedení řízení, vedení spisů a ochraně písemností ve správním spisu.

Předseda ÚOHS Petr Mlsna postupně reagoval na jednotlivé okruhy rozkladu. Prvním okruhem byla otázka jednoznačnosti požadavku na zaokrouhlení nabídkové ceny. Předseda ÚOHS ministerstvu dopravy, v souladu s prvostupňovým rozhodnutím, vytýká, že v zadávacích podmínkách panuje zmatek ve vymezení pojmu „nabídková cena“, který se jednou týká ceny jednotkové a jindy zase ceny celkové. Výklad Ministerstva dopravy, že zaokrouhlení se mělo týkat, jak ceny jednotkové, tak ceny celkové, však podle předsedy ÚOHS není v zadávací dokumentaci jediný možný. Účastníci mohli zadávací podmínky pochopit i tak, že zaokrouhlení se mohlo týkat pouze ceny jednotkové, nebo pouze ceny celkové. „Nelze si rozumně představit, že by dodavatelé byli na základě studia zadávací dokumentace schopni rozpoznat představu obviněného o tom, kterou nabídkovou cenu je třeba zaokrouhlit. Naopak, dodavatelé mohli chápat zadavatelův požadavek na zaokrouhlení nabídkové ceny spíše tak, že se vztahuje k celkové nabídkové ceně, neboť pouze ta byla zadavatelem hodnocena…“, shrnul chaos panující v zadávacích podmínkách Petr Mlsna.

Ministerstvo nedokázalo říct, které ceny se zaokrouhlení týká

Ministerstvo podle něho nebylo schopno jednoznačně stanovit, které ceny se zaokrouhlování týká. Druhým okruhem byla otázka podstatnosti zaokrouhlování. Zde bylo nutné oddělit požadavek na zaokrouhlení celkové nabídkové ceny, který podle předsedy ÚOHS neměl žádné materiální opodstatnění, neboť se jedná o „kosmetickou“ operaci, která obvykle nemá žádný vliv na výsledek hodnocení nabídek. Petr Mlsna tento požadavek přirovnal k požadavku na vybarvení políček či požadavku na očíslování stran. Zaokrouhlení jednotkových cen může naproti tomu způsobit značný cenový rozdíl. Ministerstvo však nijak nezdůraznilo, že je pro něj tento požadavek důležitý.

Navíc zadavatel nejprve vybral jako nejvýhodnější nabídku společnosti Eltodo. Až na základě podaných námitek tento svůj krok revidoval. Pochybná byla rovněž argumentace rozpočtovou úsporou, protože ta by platila pouze v případě zaokrouhlení směrem dolů. Naopak v případě zaokrouhlení nahoru dochází k vyšším finančním nákladům. Požadavek na zaokrouhlení směrem dolů, který mohl být finančně výhodný, však v zadávacích podmínkách nezazněl. Ani v případě jednotkové ceny tak nebylo Ministerstvo dopravy schopné předložit přesvědčivou argumentaci o důležitosti zaokrouhlení. Ani v dalších okruzích namítaných v rozkladu nebylo Ministerstvo dopravy schopno ani částečně prokázat vady prvostupňového rozhodnutí ÚOHS. Předseda ÚOHS vyvrátil i argument vázanosti zadávacími podmínkami, kdy Ministerstvo dopravy, že by se nevyloučením společnosti Eltodo dopustilo netransparentnosti. Petr Mlsna proti tomu uvedl: „…že právě v případě, že dodavatel nesplní požadavek zadavatele na zaokrouhlování, jde o onu výjimečnou situaci, kdy lze v zájmu zásady přiměřenosti prolomit princip vázanosti zadavatele zadávacími podmínkami.“ Z uvedeného zdůvodnění ÚOHS vyplývá, že v platnosti zůstala i původní dvousettisícová pokuta

Rozhodnutí předsedy ÚOHS tedy jednoznačně dokumentuje, že důvodem pro udělení vysoké pokuty Ministerstvu dopravy nebyly jakési formalistní haléřové hrátky se zaokrouhlováním, ale podstatné vady nedomyšlených zadávacích podmínek.

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter