ÚOHS zakázal plnění smlouvy na mýtný systém. S ročním odkladem. Soudy však mohou vše zvrátit

Nová palubní jednotka pro výběr mýta od konsorcia CzechToll. foto: CzechToll

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s právním názorem Krajského soudu v Brně zakázal ministerstvu dopravy plnění smlouvy na nový mýtný systém. Zákazu však dal roční odklad od nabytí právní moci, což může trvat několik dalších měsíců, pokud účastníci soutěže nebo ministerstvo, podají rozklad, což se dá očekávat. Vše navíc může zvrátit Nejvyšší správní soud, který bude projednávat kasační stížnost ÚOHS na rozhodnutí Krajského soudu v Brně.

Do už tak velice složité a zamotané situace okolo výběru firmy na provozování mýtného systému od příštího roku přibyl další dílek. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes ministerstvu dopravy zakázal plnění „Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM“ uzavřené mezi Ministerstvem dopravy České republiky a společnostmi CzechToll s.r.o. a SkyToll, a. s. „Zákaz je uložen s odkladem 12 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad,“ uvedl mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.

Nabytí právní moci může trvat řadu měsíců, jelikož se dá předpokládat, že jak CzechToll, tak ministerstvo dopravy proti rozhodnutí antimonopolního úřadu podají rozklad. Teprve po jeho vyřešení nabyde právní moci. Vše může ještě více zamotat Nejvyšší správní soud, který rozhoduje o kasační stížnosti ÚOHS proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně, v jehož souladu je dnešní zákaz plnění smlouvy. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu může mít na případ zásadní dopady. „S ohledem na předchozí rozhodnutí Krajského soudu v Brně, které se týkalo přezkumu totožné zakázky, však nebylo možno správní řízení do doby, než bude věc posouzena Nejvyšším správním soudem, přerušit, protože krajský soud označil takový postup za nezákonný,“ tvrdí ÚOHS.

Podle mluvčího CzechToll Ondřeje Beneše firma nyní analyzuje vzniknou situaci. „Smlouva je v tuto chvíli platná a CzechToll je připraven spustit nový mýtný systém podle harmonogramu a otevřít cestu k tomu, aby příjmy z mýtného ve státním rozpočtu vzrostly o odhadovaných 2,5 miliardy Kč. Nový mýtný systém bude i po rozšíření zpoplatněné sítě a po zohlednění nákladů na jeho výstavbu podstatně levnější, než konkurentem nabízených 6,9 miliardy Kč za 10 let. Oproti dnešku ušetří stát s řešením společnosti CzechToll jen na provozních nákladech miliardu korun ročně,“ řekl Beneš a apeloval na dopravce, aby i přes právní spory neodkládali svou povinnost registrovat se a zajistit si nové palubní jednotky.

Podle stanoviska ÚOHS úřad v opakovaném správním řízení v souladu se závazným právním názorem Krajského soudu v Brně konstatoval, že zadavatel postupoval při uzavření smlouvy v rozporu s uloženým předběžným opatřením, což je důvodem k uložení zákazu plnění smlouvy.

„Úřad dále posuzoval, zda v daném případě existují důvody hodné zvláštního zřetele spojené s veřejným zájmem, které vyžadují, aby bylo v plnění smlouvy pokračováno, a zákaz plnění tak byl uložen buď s odkladem, nebo nebyl uložen vůbec. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že důkazní břemeno ohledně prokázání takových důvodů leží výhradně na zadavateli, přičemž zadavatel je ze zákona též omezen, pokud jde o lhůtu, ve které může existenci takových důvodů uplatňovat. Tato lhůta činí 10 dnů od okamžiku, kdy byl zadavateli doručen stejnopis návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy. Po uplynutí této lhůty nelze ani tvrzení, ani návrhy důkazních prostředků měnit nebo rozšiřovat. Právě uvedená zákonná úprava tak představuje jasné limity pro vlastní správní uvážení Úřadu,“ dodal Švanda.

Úřad (v souladu s tím, jak bylo pravomocně rozhodnuto ve věci S 629/2016, ve které bylo posuzováno prodloužení smluv se stávajícím dodavatelem mýtného systému) uzavřel, že zadavatel prokázal, že existuje veřejný zájem na nepřetržitém výběru mýta. „Tento veřejný zájem spočívá zejména v ochraně života a zdraví občanů a dalších obyvatel České republiky, v zájmu na zachování propustnosti dálnic a silnic I. třídy, zájmu na udržitelném rozsahu provozu těžké nákladní dopravy na páteřních pozemních komunikacích a zájmu na zachování nepřetržitého výběru mýtného v řádu 10,4 – 12 mld. Kč ročně,“ uvedl Švanda.

Podle zprávy ÚOHS za současného skutkového stavu, kdy má zadavatel k dispozici fungující mýtný systém navrhovatele, však již nelze dovodit, že by zadavatel prokázal, že k ochraně shora uvedených veřejných zájmů nepostačuje odklad zákazu plnění smlouvy o maximální možnou dobu, tj. o 12 měsíců. „Během této doby není vyloučeno, aby zadavatel zajistil výběr mýtného, např. výběrem nového provozovatele stávajícího mýtného systému. V každém případě zadavatel nemožnost takového zajištění výběru mýtného systému neprokázal. Absence výběru mýtného na silnicích I. třídy (které nejsou systémem navrhovatele pokryty), není dle právního názoru Úřadu rozhodná, protože k ochraně veřejných zájmů, jejichž existenci zadavatel prokazoval, není nezbytná, neboť v současné době tyto silnice zpoplatněny nejsou, přičemž tento stav závažné ohrožení veřejného zájmu nezpůsobuje,“ uvádí se dále ve zprávě.