Soud zahájil insolvenční řízení s Legios Loco

Firna Legios Loco vyrábí a renovuje železniční vagóny. Ilustrační foto: Image by code83 on Pixabay

Lounská společnost Legios Loco je podle informací z insolvenčního rejstříku od úterý 5. března v insolvenčním řízení. Vyplývá to z veřejných informací v registru. Za firmou je podle některých informací podnikatel František Savov, který dlouhodobě pobývá v Londýně a na konci února požádal v Británii o azyl.

Krajský soud v Českých Budějovicích zahájil v úterý insolvenční řízení proti firmě Legios Loco a vyhověl tak návrhu věřitele, firmy Car Service Partner, která návrh podala.

Vyhláška Krajského soudu v Český Budějovicích o zahájení insolvenčního řízení proti společnosti Legios Loco. zdroj: insolvenční rejstřík

Firma v insolvenčním návrhu tvrdí, že jí Legios Loco dluží více než 3 miliony korun. Zároveň doplňuje, že existují i další věřitelé, což je důvod pro vyhlášení insolvence. „Ačkoli dlužník v médiích prezentuje své výtečné ekonomické výsledky (jichž podle informací zveřejněných v insolvenčním rejstříku Heavy machinery services ale dosahuje na úkor dlužníka HMS, jemuž dluží částky v řádu stamilionů korun), insolvenční navrhovatel je přesvědčen, že s ohledem na skutečnosti popsané nejen HMS, ale i společnost Legios Loco je v úpadku, a to jak ve formě platební neschopnosti, tak i ve formě předlužení,“ uvádí se v insolvenčním návrhu, který byl na soud doručen 4. března. Podle dalších informací v něm obsažených právě HMS a Legios Loco jsou propojené firmy, které fakticky ovládá podnikatel František Savov.

„Společnost Legios Loco a.s. vznikla dne 1S. 1. 2013, podle vypovědí svědků na pokyn p. Savova, neboť v té době měla HMS již delší dobu problém s cashflcw v důsledku kauzy s vratkami DPH. V orgánech Legios Loco a.s. od počátku zasedli zejména zaměstnanci HMS s tím, že jediným akcionářem byla společnost LEGIOS GROUP PLC, která byla po určitou dobu i jediným akcionářem HMS. V průběhu roku 2013 došlo k postupnému převodu celé výrobní a obchodní činnosti HMS, včetně části zaměstnanců a know-how, na dlužnika s tim, že z HMS, která v mezidobí skončila v insolvenčnfm řízeni, se stala pouhá montovna a dodavatel subdodavatelských prací pro Legios Loco a.s. Jak vyplývá z insolvenčniho rejstříku HMS, společnost HMS je pouze vykonavatelem pokynů od Legios Loco a.s.,“ uvádí se dále v materiálu

Právě HMS je ale věřitelem Legios Loco a to s pohledávkou více než 530 milionů korun. Podle insolvenčního návrhu z veřejně dostupných informací v insolvenečním rejstříku vyplývá, že závazky Legios Loco vůči propojené společnosti HMS ve výši více než 530 mil. Kč, dle následující specifikace:

Výše pohledávky: cca 451 mil. Kč (za období od 2014-2017) + cca 87 mil. Kč (za období od 1.1. – 31.12.2018), Právní tituly: nájemné dle Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání a movitých věci ze dne 1. 7. 2014, ve znění pozdějších dodatků na jejímž základě si dlužník pronajímá nemovitosti ve vlastnictví HMS  a některé stroje. Práce provedené zaměstnanci HMS pro dlužníka dle Rámcové smlouvy o spolupráci ze dne 1. 7. 2014, na jejímž základě zaměstnanci HMS realizují pro dlužníka jeho zakázky (dlužník by za tyto práce měl HMS hradit sjednanou cenu dle počtu odpracovaných normohodin). Po splatnosti je  celá částka (cca 538 mil. Kč) více než 3 měsíce.  „Podle Informací z insolvenčního rejstříku, byly shora uvedené pohledávky HMS za dlužníkem (z titulu dlužného nájemného a neuhrazených prací provedených zaměstnanci HMS pro dlužníka) sepsány IS do majetkové podstaty HMS, s tím, že většina z výše uvedené částky (cca 364 mil. Kč) je v současnosti vymáhána soudní cestou u pražského obvodního soudu,“ uvádí se v materiálu.

Celkově má Legios Loco podle insolvenčního návrhu pohledávky za více než 1 miliardu korun:

Závazky z obchodního styku ve výši cca 200 mll. Kč – závazky vůči jedinému akcionáři dlužníka společnosti KIROSIUM LIMITED, reg. Č. 323587, sídlem Avenue Spyros Kyprianou, 67, KYRIAKIDES BUSINESS CENTER, 4003, Limassol, Kypr, v celkové výši cca 227 mil. Kč, a to:

  • závazek uhradit úplatu za postoupeni pohledávek ve výši 118.941 tis. Kč
  • závazek uhradit úplatu za postoupení pohledávek ve výši 108.106 tis. Kč
  • závazky vůči Artesa, spořitelní družstvo, Ič: 25778722, ve výši cca 135 mil. Kč na základě poskytnutého úvěru
  • závazky vůči HMS ve výši cca 364 mil. Kč (za období 2014-2017, předmět žalob insolvenčniho správce HMS proti dlužníkovi)
  • závazky vůči HMS za období od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 ve výši cca 87 mil. Kč

Konkrétními dodavateli, kterým firma dluží jsou podle dokumentu například tyto společnosti:

  • METALVIS Quatro (dodávka spojovací techniky) – 75,7 tis. eur (cca 1,8 mil. Kč), po splatnosti cca 990 tis. Kč, po splatnosti více než 30 dnů (od prosince 2018).
  • YSSEN TOOLS (dodávky nářadí a nástrojů) více než 17 tis. eur (cca 440 tis. Kč) většina pohledávek po splatnosti více než 3 měsíce (nejstarší od března 2018)
  • PK WELD Group dodávky materiálu (filtry, kabely atd.) cca 1,7 mil. z toho cca 1,5 mil. Kč, po splatnosti více než 3 měsíce (od října 2018), Bazcom, nájemné za movité věc (auta), výše pohledávky 886 tis. Kč, elá částka, po splatnosti více než 3 měsíce (od záři 2017)
  • TRINITF_S – dodávky součástí pro vagony (např. náprav) Výše pohledávky: 559 tis. eur (cca 14,2 mil. Kč), více než 3 měsíce po splatnosti 7,8 milionů. A řada dalších. Jejich celkový výčet je na 3 strany A4.

„Dlužník vlastní movitý majetek (stroje) v účetní hodnotě pouze cca 50 mil. Kč. Dlužník nevlastní nemovitý majetek (jeho výrobní činnost probíhá v areálech v Lounech, částečné v Nymburce a H. Slavkově, tyto areály jsou ve vlastnictví 3. osob). Prakticky jediný majetek dlužníka představuji pohledávky ve výši cca 300 mil. Kč (z toho 200 mil. Kč jsou pohledávky z obchodního styku), zásoby a rozpracovaná výroba v účetní hodnotě ve výši cca 400 mil. Kč. Dlužník má pouze minimální finanční prostředky,“ uvádí se dále v insolvenčním návrhu. Podle něj je jasné, že závazky dlužníka (cca 1.013 mil. Kč) převyšují majetek dlužníka (cca 750 mil. Kč), a dlužník je tudíž v úpadku ve formě předlužení ve smyslu §3 odst. 4 IZ. „V této souvislosti lze navíc důvodné očekávat, že vymožení pohledávek a stejné tak zpeněžení zásob a rozpracované výroby nedojde v jejich účetní hodnotě, ale velmi pravděpodobně v hodnotě podstatně nižší. Vzhledem k výši dlužníkových dluhů, počtu věřitelů a hodnoty dlužníkova majetku lze předpokládat, že dlužník nebude schopen pokračovat v provozu jeho podniku a správě jeho majetku,“ uvádí navrhovatel – společnost Car Service Partner.

Podle ní je podstatnou skutečností také zamítnuti návrhu na povolení reorganizace společnosti HMS, kdy s ohledem na toto rozhodnutí lze důvodné předpokládat, že na majetek společnosti HMS bude prohlášen konkurs. „Vzhledem k tomu, že podnikání dlužníka probíhá k újmě majetkové podstaty HMS, lze předpokládat, že prohlášení konkursu na majetek HMS bude mít významný dopad na dlužníka a na jeho schopnost plnit své dluhy,“ dodává se v insolvenčním návrhu.

Podle Radky Háčkové, mediální konzultantky Locos Legio je insolvenční návrh opakovaným pokusem poškodit společnost Legios Loco. „Ze zveřejněných údajů je zřejmé, že se jedná o smyšlené pohledávky za zhruba 3 milióny korun, které insolvenční navrhovatel získal dvojnásobným postoupením mezi nemajetnými účelovými firmami v posledních dvou týdnech. Veškerá škoda, která bude naší společnosti způsobena, tak bude nevymahatelná,“ tvrdí Háčková.

Redakce Ekonomického deníku