Poslanci zemědělského výboru nemají jednotný názor na miliardový tendr státního podniku Lesy ČR

Les. Ilustrační foto. Zdroj: www.pixabay.com
Ekonomický deník v článku Ministerstvo zemědělství chce opět prodávat dřevo několikrát zpochybněnou metodou, který vyšel 9. března informoval, že Lesy ČR chystají na léta 2017-2021 zakázku za 6,7 miliard. Prodávat chtějí zpochybněnou metodou, kterou již několikrát kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad.

Zajímalo nás tedy, jak se k celé zakázce staví členové Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, do jehož kompetence fungování státního podniku spadá. Oslovili jsme všechny poslance výboru s těmito dotazy:

 1. Přijde Vám v pořádku takový postup státního podniku Lesy ČR. Evidentně zde hrozí další výtky NKÚ.
 2. Zabýval se výbor tímto tendrem?
 3. Víte o tom, že je tato metoda velmi kritizována?
 4. Budete se zajímat o tuto skutečnost?

Z devatenácti oslovených poslanců odpověděli tři. Z toho jeden z opozice (TOP 09). Dva poslanci tvrdí, že zvolená metoda se jim zdá nevýhodná. Velkého zastánce našly Lesy ČR v Josefu Kottovi zvolenému za ANO, který odpovídal i za ostatní poslance své strany. A to naprosto v souladu s tvrzeními ministerstva zemědělství. „Porovnávání efektivnosti modelů prodeje dříví u pařezu (u pně), tedy P, a na odvozním místě, tedy OM, bylo poprvé provedeno na základě Memoranda Ministerstva zemědělství ČR a Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů z 27. června 2007, a to s využitím údajů za roky 2008 a 2009. Ze srovnání vyplynulo, že výsledek lesnické činnosti i cena dříví na pni (tj. výnosy za prodej dříví mínus náklady na jeho těžbu, resp. u modelu OM i na přiblížení a odbyt) byly u modelu P výrazně vyšší než u modelu OM. Model P byl tedy vybrán jako ekonomicky výhodnější, což se promítlo i do následně zpracované Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy České republiky, s.p., od roku 2012 (tzv. Dřevěné knihy),“ uvedl mimo jiné ve své obsáhlé odpovědi Kott.

Podívejte se, kdo zasedá v klíčovém zemědělském výboru

Zemědělský výbor. Seznam členů. Zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Zemědělský výbor. Seznam členů. Zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

 

Odpovědi poslanců:

Herbert Pavera (TOP 09)

Herbert Pavera, poslanec, TOP 09
Herbert Pavera, poslanec TOP 09

1) Postup státního podniku Lesy ČR není v pořádku. Hovořil jsem s mnoha vlastníky lesů a ti mi potvrdili, že pro vlastníka lesů je lepší nechat si dřevo vytěžit a pak je sám prodat. Zisk je pak větší. Takto jde větší zisk za firmou, která vyhraje tendr. 

2) Zemědělský výbor se touto problematikou zatím nezabýval.

3) Slyšel jsem i četl o tom.

4) Ano, budu se o tuto problematiku zajímat.

 Ladislav Velebný (ČSSD)

Ladislav Velebný, poslanec ČSSD
Ladislav Velebný, poslanec ČSSD

 

1) Již od roku 2011 jsem kritizoval tento postup státního podniku Lesy ČR a MZ ČR, ale mé výtky nepadli na úrodnou půdu.

2) Tímto novým tendrem se ZV PSP ČR zatím nezabýval.

3) Vím, že tato metoda je velmi kritizovaná nejen odbornou veřejnosti.

4) Ano, já jsem vždy zastával třetí metodu, kterou používají všichni řádní hospodáři.

 

Josef Kott (ANO)

Josef Kott, poslanec, ANO 2011
Josef Kott, poslanec, ANO 2011

 

 1.        Lesy ČR postupují dle schválené Koncepce strategického rozvoje podniku Lesy České republiky, s.p. pro období let 2015 – 2019 (dále jen „Koncepce“). Ta byla v době svého vzniku komunikována s odbornou lesnickou veřejností, dále byla schválena dozorčí radou podniku na jednání dne 11.12.2014, následně schválena poradou vedení Ministerstva zemědělství dne 15.1.2015, předložena pro informaci vládě ČR na jednání dne 23.2.2015 a rovněž představena v poslanecké sněmovně na veřejném slyšení dne 25.2.2015. O materiálu včetně základních principů obchodního modelu byl průběžně informován rovněž i Zemědělský výbor PSP ČR. Koncepce je veřejná a je ke stažení na webových stránkách podniku (www.lesycr.cz).
 2.        Je jisté, že jakákoliv obchodní metoda bude vždy určitou zájmovou skupinou kritizovaná. Cílem podniku Lesy ČR je transparentní postup ve všech aspektech své činnosti. Nejinak je tomu i v oblasti veřejných zakázek na provádění lesnických prací, respektive v prodeji dřeva. Z toho důvodu pracují Lesy ČR na přípravě tendrů (veřejných soutěží) v pracovních skupinách. Spolupráce v těchto pracovních skupinách se účastní reprezentanti všech na trhu působících profesních institucí, a dále Ministerstva zemědělství a akademické obce. Kromě pravidelné kooperace v pracovních skupinách proběhla dne 17.3.2016 pracovní schůzka se zástupci ÚOHS s cílem diskutovat nad možnostmi vedení veřejné a korektní soutěže.
 3.        Podnik Lesy ČR rozvíjí v rámci své činnosti alternativní formy prodeje dříví (vždy s respektováním principu veřejné soutěže) a těmi jsou aukce na úkor komplexních zakázek. Vše v souladu s výše zmíněnou Koncepcí.
 4.        Nespornou výhodou v současnosti převažujícího modelu prodeje dříví na pni je jeho protikorupční charakter, tržní princip a ekonomická efektivita. Zde podotýkám, že se jedná o převažující, nikoliv jediný obchodní kanál.
 5.        Není nám známo, že by měl NKÚ problém s aktuální činností podniku. Veškeré soutěže probíhají transparentně, korektně a zároveň s maximálním užitkem pro vlastníka (tedy stát), o čemž svědčí rovněž i dosahované hospodářské výsledky při vysokém standardu péče o státní les (odvody do státního rozpočtu za poslední 3 roky překročily výši 20 mld. Kč).
 6.        Zemědělský výbor se touto problematikou zabývá a pečlivě sleduje vývoj situace v lesnicko-dřevařském sektoru obecně. Toto je též stanovisko všech členů zemědělského výboru za Hnutí ANO 2011.

Petr Bendl (ODS)

Bendl Petr_poslanec ODS
Bendl Petr_poslanec ODS

Víte o tom, že je tato metoda velmi kritizována?
Pokud si správně pamatuji, tak byl především kritizován způsob jakým docházelo k vlastnímu měření množství prodávaného dřeva neboť ten vytvářel prostor ke zpochybnění skutečného množství dřeva. Kritika se také týkala malého množství soutěžených “území těžby” neboť tím byly znevýhodňovány malé regionální společnosti, které neměly dostatečnou těžební kapacitu a regionálně se tak přicházelo o pracovní místa.

Budete se zajímat o tuto skutečnost?
Ano. Určitě se na to ministra, při nejbižší příležitosti projednávání témat dotýkající se práce Lesů ČR, zeptám.

 

Marie Pěnčíková (KSČM)

Pěničková Marie, poslankyně, KSČM
Pěničková Marie, poslankyně, KSČM

 

 1. Opakovaná kritika ze strany NKÚ má své opodstatnění a ani poslanci KSČM s postupem státního podniku Lesy ČR nesouhlasí. Metody „na pni“, „při pni“ nejsou ideální, ministerstvo zemědělství argumentuje pouze tím, že je metoda při pni ekonomicky výhodnější než prodej vyrobených sortimentů.

2. Jsme si vědomi toho, že zaznívá opakovaná kritika, ovšem řešení situace ve státním podniku Lesy ČR je záležitostí vládní, poslanecká sněmovna může pouze apelovat s připomínkami na jednotlivé členy vlády, zejména na ministra zemědělství.
3. Tuto situaci poslanci KSČM registrují a samozřejmě se o podrobnosti a důvody k vyhlášení tohoto tendru budou zajímat.

Budou vaši poslanci interpelovat ministra zemědělství v této záležitosti?
Předpokládám, že pokud bude pan ministr Jurečka přítomen na interpelacích, což se nestává často, na danou záležitost se zeptám.

 

Ostatní oslovení poslanci, ani zástupci opozičních stran do uzávěrky článku své názory neposlali. Pokud je dodatečně pošlou, zveřejníme je také.

Jiří Reichl

K tématu čtěte také:

Ministerstvo zemědělství chce opět prodávat dřevo několikrát zpochybněnou metodou