Středa, 10. srpna, 2022

Ministerstvo financí neobhájilo vendor lock in u Nejvyššího správního soudu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

ICT konference vydavatelství Media Network – vydavatele Ekonomického deníku, která se konala na začátku března znovu připomněla stěžejní postavení problematiky jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) v rámci veřejných IT zakázek. Debata se odehrávala ve vztahu k tomuto tématu ve velmi invenčním až nekonvenčním duchu (zde a zde). Postup některých zadavatelů (v našem dnešním případě Ministerstva financí) ovšem ukazuje, že jim právě taková invence a schopnost nekonvenčního uvažování často až zoufale chybí.

Ministerstvo financí (MF) je resortem, který je historicky jedním z nejpostiženějších tzv. vendor lock in zakázkami, jejichž původ se nachází hluboko v 90. letech minulého století. Když tedy MF v roce 2015 zadávalo veřejnou zakázku „Vývoj IS CEDR MF, modul EHP a Norské fondy“, nebylo příliš překvapivé, že zadání proběhlo formou JŘBU. Stejně tak nebylo příliš překvapivé, když ÚOHS konstatoval, že důvod pro zadání v JŘBU spočívající v nutnosti ochrany výhradních práv vybraného uchazeče vytvořilo samo MF svým postupem při uzavírání smluv v polovině 90. let dvacátého století. Tento nezákonný postup následně ÚOHS ohodnotil udělením pokuty ve výši 101 tis. Kč.

Protože postup ÚOHS posvětil svým rozsudkem Krajský soud v Brně, obrátilo se MF s kasační stížností na Nejvyšší správní soud (NSS). Ten již v úvodu rozsudku poměrně chladně odmítl argumenty MF těmito slovy: „Kasační stížnost je sice velmi dlouhá, používá dokonce i různé literární a historické paralely, pravdou však zůstává, že ve své většině je pouhým tvrdošíjným, byť sofistikovaným opakováním nesouhlasu se závěry žalovaného a krajského soudu. NSS proto nepovažuje za účelné opětovně přesvědčovat stěžovatelku o nesprávnosti její argumentace.“

Je tedy zjevné, že se NSS s argumenty MF příliš neztotožnil… Argumentaci rozhodnutím Ústavního soudu, které vedlo ke zrušení § 259 ZZVZ stran zrušení správního poplatku, označil NSS dokonce za absurdní. MF se totiž opíralo o pasáže, jimiž Ústavní soud nastiňoval, k jakým protiústavním koncům může aplikace uvedeného paragrafu vést. NSS velmi striktně odmítl rovněž domněnku MF, podle níž bylo v rozporu s principem správního trestání povinno vyvinovat samo sebe, namísto aby to byl ÚOHS, kdo přináší důkazy o protiprávnosti jeho jednání.

NSS však konstatoval, že důvody pro použití JŘBU musí odůvodnit sám zadavatel: Zvolil-li zadavatel výjimečný postup, jenž spočívá v uzavření smlouvy na veřejnou zakázku bez uveřejnění, tedy bez reálné možnosti dodavatelů získat povědomí o zadávané veřejné zakázce, je to právě zadavatel, kdo musí mít před zahájením takového postupu postaveno najisto, že jsou pro to naplněny konkrétní důvody. Za zadavatele takové důvody vskutku nikdo (ani žalovaný /tj. ÚOHS – pozn. aut./ ) sám domýšlet nemůže, jednoduše již jen proto, že nikdo konkrétní okolnosti na straně zadavatele nemůže znát.“  Stejně jako předchozí argumenty odmítl NSS i frustraci MF nad tím, že není v daných podmínkách možné zadat veřejnou zakázku v JŘBU a zároveň nemohl v roce 1995 přísnost práva veřejných zakázek o dvacet let později.  Podstatu neúspěchu MF u NSS lze však shrnout následujícím citací rozsudku: „Protože stěžovatelka krom několika glos proti těmto závěrům krajského soudu nesnáší žádnou relevantní oponenturu, lze odkázat na tento závěr krajského soudu, s nímž se NSS plně ztotožňuje: rozumnému pohledu na zadavatelské prostředí by se příčila „akceptace stavu exkluzivity, »navždy« (po několik desetiletí) trvající, jen proto, že nově vznikající smlouvy navazují na smlouvy uzavřené »kdysi dávno«.“

Pohledem svrchu zmíněné konference Media Network lze konstatovat, že MF nepřineslo ve sporu argumenty, kterým by soudy mohly vyhovět.

Jiří Reichl

Témata, o kterých se mluvilo na konferenci vydavatelství Media Network detailně rozebíráme v těchto textech:

Vládní zmocněnec pro eGovernment: mezi vendor lockem a partnerstvím je tenká čára

Vendor locku se dá předejít, pokud budeme dobře řídit IT, říká náměstek ředitele Nemocnice…

Know-how, zkušenosti, odvaha a metodika. Recept na to, jak se vymanit ze závislosti na…

Prostřednictvím otevřených řešení můžeme snižovat počet JŘBU, plánuje nový náměstek VZP Tomáš Knížek

Open source je příležitostí pro státní správu, záleží na znalosti IT architektury, říká Aliance

Jednací řízení bez uveřejnění může být legitimní, je však třeba ho umět obhájit. Strach…

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter