FN Olomouc neuspěla u soudu, měla Timed vyloučit z veřejné zakázky

Nedávno jsme se v této rubrice zabývali rozsudkem  Krajského soudu v Brně, který zrušil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) na základě žaloby Fakultní nemocnice Olomouc. Zatímco v minulém případě dal soud žalobci za pravdu, v případě nevyloučení společnosti TIMED ze zadávacího řízení je situace žalobce o poznání komplikovanější.

Zadavatel podle ÚOHS porušil zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), nevyloučením společnosti TIMED ze zadávacího řízení „Multifunkční systém operačních sálů pro endoskopické operování“.

Podle názoru ÚOHS dodavatel neprokázal splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném zadavatelem, přičemž tento způsob mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Uvedený zahraniční dodavatel (jedná se o subjekt ze Slovenské republiky) podal jako jediný nabídku v uvedeném zadávacím řízení. Jakožto zahraniční dodavatel měl tedy prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů jak ve vztahu k České republice, tak ve vztahu k zemi svého sídla, tedy Slovenské republice. Dodavatel podle ÚOHS však nedoložil doklady Slovenské republiky a navíc předložil „Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov“, které bylo starší než 3 měsíce. Ve všech těchto případech se dle názoru ÚOHS potvrzeného i jeho předsedou jednalo o porušení zákona, neboť dotyčný dodavatel nebyl ani přes absenci uvedených dokladů ze zadávacího řízení vyloučen, a naopak s ním zadavatel uzavřel smlouvu na realizaci předmětu veřejné zakázky.

Fakultní nemocnice Olomouc argumentovala, že uvedené nedostatky jsou pouze formálního charakteru a vzhledem k tomu, že se jednalo o jedinou nabídku v zadávacím řízení, nemohlo mít nevyloučení vliv na výběr nejvhodnější nabídky a nevedlo k poškození jiného subjektu.

Soud ovšem konstatoval, že v daném případě se o správní delikt jednoznačně jedná a nespokojil se ani s argumentací, že nedošlo při podání jediné nabídky k porušení práv jiného subjektu, neboť při vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení by zadavatel musel nutně celé zadávací řízení zrušit a vyhlásit jej znovu a v takovém případě by měli možnost se do nového zadávacího řízení přihlásit i další uchazeči. Zadavatel by tak měl možnost obdržet větší množství nových a možná i výhodnějších nabídek.

V daném případě je možné se ptát, proč zadavatel nevyužil možnosti dodatečného doložení kvalifikačních dokladů ve smyslu § 59 odst. 4 zákona. Tímto způsobem se mohl při minimální časové ztrátě v řádu maximálně dvou týdnů vyhnout problémům, které ho přivedly až (zatím) ke Krajskému soudu v Brně. Můžeme pouze spekulovat, zda absenci zahraničních dokladů vůbec zaregistroval a stáří dokladu vyšší než 3 měsíce nepovažoval pouze za marginální vadu, která se mu ve finále nevyplatila.

Jak už bylo zmíněno v úvodu krajský soud sice zrušil rozhodnutí ÚOHS v dané věci. Stalo se však zejména z důvodu druhého posuzovaného případu a není příliš pravděpodobné, že problém nevyloučení společnosti TIMED ze zadávacího řízení podstatným způsobem přehodnotil Nejvyšší správní soud. Jedinou nadějí pro Fakultní nemocnici Olomouc tak může zůstat případné snížení udělené pokuty z původních 80 000 Kč.

Jiří Reichl

V našem seriálu jsme již psali:

SERIÁL – rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek – „JŘBU forever“  

SERIÁL – rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek – Zastupování zadavatele a výběr pojistitele 21.7.2017

Seriál rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – rozhodnutí z posledních týdnů –… 14.7.2017

SERIÁL – rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek – JŘBU 23.6.2017

SERIÁL – rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek – institut „narovnání“ 16.6.2017

SERIÁL – Analýza rozhodování ve veřejných zakázkách – Nejvyšší správní soud vrátil rozhodnutí kvůli… 26.5.2017

SERIÁL – Analýzy rozhodnutí ÚOHS – Pokuta pro Státní fond dopravní infrastruktury a Klatovy 23.5.2017

SERIÁL – Analýzy rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek  28.4.2017