Evropská komise expresně přijala „Dočasný rámec“ pro podporu evropské ekonomiky postižené pandemií

Evropská komise přijala „Dočasný rámec pro opatření veřejné podpory na podporu ekonomiky zasažené současným COVID-19“. Jeho přijetí proběhlo velmi rychle. Teprve v pondělí, 16. 3. 2020 byl jeho návrh rozeslán členským státům k připomínkám a ve čtvrtek byl přijat.

Za pouhé 3 dny přijaly členské státy EU speciální právní předpis – tzv. Dočasný rámec pro opatření veřejné podpory na podporu ekonomiky zasažené současným COVID-19 („Dočasný rámec“). Celkově jde teprve o čtvrtý rámec, který byl přijat z toho je vidět, o jak výjimečný nástroj jde. Již v úterý členské státy, včetně České republiky, zasílaly Evropské komisi své připomínky. Ve čtvrtek, 19. 3. 2020 byl předpis přijat a členské státy jej mohou začít využívat jako další možnost pro poskytování podpory potřebným podnikům, zasaženým současnou pandemií.

Výkonná místopředsedkyně Margrethe Vestagerová odpovědná za politiku hospodářské soutěže uvedla: „Nákaza COVID-19 má závažné hospodářské dopady. Abychom je zvládli, musíme jednat rychle a koordinovaně. Tento nový dočasný rámec umožňuje členským státům využívat plnou flexibilitu podle pravidel státní podpory, a podpořit tak hospodářství v tomto náročném období.“

Celý text dočasného rámce je zde

Dočasný rámec státní podpory, který má v souvislosti s nákazou COVID-19 podpořit ekonomiku, založený na čl. 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie konstatuje, že celé hospodářství EU je vážně narušeno. V zájmu nápravy stanoví pět druhů podpory:

přímé granty, selektivní daňové výhody a zálohy:členské státy budou moci zavést režimy poskytování grantů až do výše 800 000 EUR na podnik s naléhavou potřebou likvidity;

státní záruky za bankovní úvěry:členské státy budou moci poskytovat státní záruky, aby zajistily, že banky nepřestanou poskytovat úvěry podnikům, které je potřebují;

subvencované veřejné úvěry: členské státy budou moci podnikům poskytovat úvěry se zvýhodněnými úrokovými sazbami. Úvěry jsou určeny na pokrytí okamžitých provozních a investičních potřeb

záruky pro banky, které zprostředkovávají státní podporu reálné ekonomice:některé členské státy chtějí vycházet ze stávající úvěrové kapacity bank a použít je jako zprostředkovatele podpory pro podniky, a to zejména malé a střední. Rámec jasně stanoví, že tato podpora se považuje za přímou podporu zákazníků bank, nikoli bank samotných. Dále jsou stanoveny pokyny, jak zajistit minimální narušení hospodářské soutěže mezi bankami;

krátkodobé pojištění vývozních úvěrů:rámec zavádí dodatečnou flexibilitu v prokazování, že některé země představují neobchodovatelná rizika. Umožňuje tak, aby stát v případě potřeby poskytoval krátkodobé pojištění vývozních úvěrů.

Vzhledem k omezené výši unijního rozpočtu bude hlavní reakce pocházet z vnitrostátních rozpočtů členských států. Dočasný rámec pomůže zacílit podporu do ekonomiky a zároveň omezí negativní důsledky pro rovné podmínky na jednotném trhu.

K nápravě vážně narušené ekonomiky EU stanovuje pět druhů podpory

  • přímé granty, selektivní daňové výhody a zálohy
  • státní záruky za bankovní úvěry
  • subvencované veřejné úvěry
  • záruky pro banky, které zprostředkovávají státní podporu reálné ekonomice
  • krátkodobé pojištění vývozních úvěrů

Členské státy tak nyní mohou připravovat programy podpory, které bude třeba nastavit tak, aby obsahovaly a splňovaly podmínky stanovené Dočasným rámcem. Pouze tak může být příslušný program podpory schválen Evropskou komisí a státy mohou zahájit poskytování podpory podnikům, které byly postiženy v důsledku šíření koronaviru a souvisejícími opatřeními. Příslušný program/programy podpory musí členský stát předložit Evropské komisi k posouzení, zda splňuje podmínky Dočasného rámce. Evropská komise následně vydá ve věci rozhodnutí. Evropská komise ujistila, že jednotlivá rozhodnutí bude přijímat velmi rychle. Pro představu je možno uvést rozhodnutí pro Dánsko, které bylo vydáno do 24 hodin od provedení oznámení dánského programu Evropské komisi. Obdobný postup při poskytování pomoci podnikům prostřednictvím Dočasného rámce byl realizován také za finanční krize v letech 2008 – 2011.

Podle tiskové mluvčího Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martina Švandy jsou kompetentní úředníci v kontaktu se zástupci ministerstev (poskytovatelů podpory) a jsou připraveni k operativní spolupráci z hlediska konzultace veřejné podpory při vytváření programů a jejich notifikaci Evropské komisi.

Dle Dočasného rámce bude možné poskytovat pět forem podpory, a sice:

a) Přímé granty, selektivní daňové výhody a placení záloh:
Členské státy budou moci vytvořit programy, na jejichž základě bude možno poskytnout podporu až do výše 800 000 EUR společnostem na řešení naléhavých potřeb likvidity.

b) Státní záruky za půjčky přijaté společnostmi od bank:
Členské státy budou moci poskytnout státní záruky s cílem, že banky budou poskytovat úvěry zákazníkům, kteří je potřebují.

c) Dotované půjčky společnostem:
Členské státy budou moci společnostem poskytovat půjčky s výhodnými úrokovými sazbami. Tyto půjčky mohou podnikům pomoci pokrýt okamžitý pracovní kapitál a investiční potřeby.

d) Záruky pro banky, které směřují státní podporu do reálné ekonomiky:
Některé členské státy plánují stavět na stávajících úvěrových kapacitách bank a využívat je jako kanál pro podporu podniků – zejména malých a středních společností. Rámec objasňuje, že taková podpora je považována za přímou pomoc zákazníkům bank, nikoli samotným bankám, a poskytuje pokyny, jak zajistit minimální narušení hospodářské soutěže mezi bankami.

e) Krátkodobé pojištění vývozních úvěrů
Podporu podle Dočasného rámce bude možno poskytovat do konce roku 2020. Před jeho koncem provede Evropská komise přezkum ohledně nutnosti platnost Dočasného rámce prodloužit.

Jiří Reichl