ČR nevyčerpá 20,18 miliard ze 700 určených na léta 2007-2013

Zdroj: Pixabay

V rámci programového období 2007–2013 bylo pro Českou republiku vyčleněno cca 700 mld. Kč. Za celé programové období 2007–2013 je v tuto chvíli očekáváno celkové nedočerpání ve výši 20,18 mld. Kč částka se však může ještě měnit, finální výše nedočerpání bude známa až po konečném uzavření jednotlivých programů ze strany Evropské komise. Vyplývá to z informací Ministerstva pro místní rozvoj pro členy vlády.

Projekty za zhruba 2,6 miliard korun, které měly být proplaceny z „evropských peněz“ jsou podle informací Ministerstva pro místní rozvoj ohroženy tím, že je vyšetřuje buď Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) nebo Evropský účetní dvůr, Policie ČR nebo jsou předmětem jiných řízení, které znemožňují jejich proplacení. „Výše konečného zůstatku stejně jako otevřených závazků se může v průběhu uzavírání programů změnit,“ píší autoři zprávy Informace o stavu uzavírání programového období 2007–2013, kterou má Ekonomický deník k dispozici.

„Ke konci roku 2017 byly ze strany EK zaslány členskému státu tzv. Closure letters k OP Doprava, OP Přeshraniční spolupráce ČR Polsko a Pre-closure letter k OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Životní prostředí, ROP Jihovýchod, ROP Jihozápad, ROP Moravskoslezsko, ROP Severovýchod, ROP Střední Čechy a ROP Střední Morava. Po akceptaci Closure letters členským státem bude ze strany EK proplacen konečný zůstatek. K akceptaci Closure letter došlo prozatím pouze u OP Doprava, u kterého byl také vyplacen konečný zůstatek. Po akceptaci doporučení EK v rámci Pre-closure letters dojde k uzavření uvedených programů,“ píše se ve zprávě s tím, že zbylé operační programy budou uzavřeny po vyřešení probíhajících policejních šetření, šetření Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), auditů Evropského účetního dvora (EÚD) či dalších okolností bránících uzavření programu.

„Ke konci roku 2017 obdržela ČR v rámci výše zmíněných OP platby od EK ve výši 741 mil. EUR (cca 20 mld. Kč),“ uvádí se dále

U některých operačních programů jsou nadále evidovány projekty, v rámci kterých doposud nebylo možné finálně potvrdit legitimnost deklarovaných výdajů. Tyto projekty spadají do tzv. otevřených oblastí uzavírání, kterým MMR- dlouhodobě věnuje pozornost, jelikož mohou představovat riziko pro dočerpání alokace programového období 2007–2013.

Evropská komise  v rámci procesu uzavírání požádala Platební a certifikační orgán o rekalkulaci finančních oprav a otevřených nesrovnalostí několika operačních programů, aby mohly být zaktualizovány a finalizovány výpočty konečných zůstatků, které mají být Evropskou komisí doplaceny po úplném či částečném uzavření OP. „Na základě provedených rekalkulací byly aktualizovány odhady nedočerpání z března 2017. Odhady nedočerpání z důvodu provedených finančních oprav byly navýšeny v případě OP Výzkum a vývoj pro inovace, Integrovaného OP a ROP Jihozápad. V případě ostatních operačních programů, u nichž je odhadováno nedočerpání, rekalkulace nebyla ze strany EK vyžádána, tedy ani nedošlo k aktualizaci výše nedočerpání,“ uvádí zpráva.

Vzorné jsou operační programy Doprava, Životní prostředí, Podnikání a inovace a program Lidské zdroje a zaměstnanost. V nich nezbývají žádné nedočerpané peníze. Nejvíce jich naopak zbyde v OP Výzkum a vývoj pro inovace a Vzdělávání pro konkurenceschopnost (67.465.140 EUR, respektive 63.855.570 EUR) pozadu v tomto ohledu není ani Integrovaný operační program (nevyčerpáno 38.777.043 EUR). V této souvislosti není bez zajímavosti, že na čerpání tohoto programu v současném období (2014-2020) se přijeli do Prahy na konci loňského roku zeptat auditoři z Bruselu. Psali jsme o tom v listopadovém textu Na MMR míří auditní mise z Bruselu. Kvůli IROP

 

Programy, které neobdržely od EK dopis, budou uzavřeny následně:

  • OP Lidské zdroje a zaměstnanost – uzavření programu je plánováno na jaro 2018 po dokončení auditu EK;
  • OP Vzdělávání pro Konkurenceschopnost – uzavření programu je plánováno na jaro 2018;
  • OP Praha Konkurenceschopnost – po ověření informací k 1 otevřené nesrovnalosti by mohlo dojít k uzavření programu;
  • Integrovaný OP – uzavření programu brání probíhající policejní šetření a šetření OLAF;
  • ROP Severozápad, OP Podnikání a inovace – uzavření programu brání probíhající policejní šetření.
  • OP Technická pomoc – uzavření programu proběhne po konečném stanovení korekce za IS MONIT7+ a BENEFIT 7.
  • OP Rybářství – očekává se obdržení Pre-closure letter.

Co s regionálními radami, které řídily projekty?

Významným tématem podle zprávy MMR zůstává otázka existence regionálních rad, které byly zřízeny zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje pro účely realizace období 2007–2013. „Vzhledem k tomu, že již regionální rady v programovém období 2014–2020 nejsou řídicími orgány, dochází nyní k postupnému utlumování jejich činnosti v rámci ukončování programového období 2007–2013,“ píše se ve zprávě. Smutným faktem je skutečnost, že řada zaměstnanců regionálních rad byla nebo je stíhána pro podezření s manipulacemi s evropskými dotacemi a v některých z nich měla kriminální policie pravidelnou práci.

„Ve vztahu k ukončení činnosti regionálních rad je třeba nalézt shodu v řešení otázek jejich existence a vypořádání případných finančních závazků,“ upozorňují autoři zprávy.

Jiří Reichl07