Chovanec si kvůli miliardám na internet prosazuje vznik státního podniku

Sociálnědemokratický ministr vnitra Chovanec prosazuje kvůli 14 miliardám korun dotací z Evropské unie vznik státní internetové agentury. 

„Ministerstvo vnitra prostřednictvím založení specializovaného státního podniku zajistit koordinaci výstavby sítí nové generace tak, aby odpovídala potřebám definovaným v Národním plánu rozvoje sítí nové generace. Vznik nového státního podniku je plánován ke dni 1. října 2015,“ píše se v předkládací zprávě, kterou má Ekonomický deník k dispozici.

Nový státní podnik vzniká jako národní koordinátor pro budování sítí nové generace tak, aby odpovídal potřebám definovaným v připravovaném Národním plánu rozvoje sítí nové generace. Důvodem pro vznik nového státního podniku je podle ministerstva vnitra to, že bude vhodným právním subjektem, se kterým bude následně moci být sloučena oddělovaná část státního podniku České pošty, kterou je Odštěpný závod ICT služby.

Tímto způsobem bude dle návrhu dále minimalizováno riziko, že by se dodavatel poskytující tyto kriticky důležité služby dostal do hospodářských potíží a následně též do prodlení s řádným poskytováním plnění, popř. že by došlo k úniku utajovaných informací svěřených takovému dodavateli.

„Výše uvedené skutečnosti by měly zásadní negativní dopady na bezpečnostní zájmy státu. Současně tato forma umožní flexibilní nastavení odměňování zaměstnanců, které je pro získání špičkových odborníků v této oblasti a zajištění kvalitního výkonu svěřených činností zcela nezbytné,“ píše se v materiálu.

Po sloučení s oddělovanou částí státního podniku České pošty, kterou je Odštěpný závod ICT služby, bude nový státní podnik plnit jak funkce národního koordinátora pro budování sítí nové generace, tak zajišťovat činnosti, které nyní vykonává Odštěpný závod ICT služby, a které spočívají zejména ve vybraných dodávkách informačních a telekomunikačních technologií a v poskytování služeb z oblasti informačních a komunikačních technologií.

Předmět činnosti státního podniku bude následující:

 • 1) Výkon komunikačních činností na území České republiky;
 • 2) Projektová činnost ve výstavbě komunikačních sítí;
 • 3) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
 • 4) Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;
 • 5) Provoz, dodávka a rozvoj systémů informačních a komunikačních technologií, které nakládají s citlivými daty nebo utajovanými informacemi, včetně datových registrů a datových skladů;
 • 6) Provoz, podpora a rozvoj kritické a významné komunikační infrastruktury státu, zejména dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů a zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů;
 • 7) Příprava, realizace a dodávka projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií včetně vývoje a dodávky software;
 • 8) Poradenská a konzultační činnost v oblasti ICT a kybernetické bezpečnosti včetně zpracování odborných studií, posudků a analýzy dat;
 • 9) Poskytování služeb centrálního nákupního místa pro orgány veřejné správy v oblasti ICT;
 • 10) Administrace zadávacích řízení a poradenství při realizaci ICT zakázek;
 • 11) Dodávka, rozvoj a provoz systémů informačních a komunikačních technologií a souvisejících služeb, včetně infrastruktury, která se využívá při plnění úkolů veřejné správy včetně Centrálního místa služeb a Integrované telekomunikační sítě Ministerstva vnitra a systémů, které nakládají s utajovanými a citlivými informacemi;
 • 12) Provoz, podpora a rozvoj datových center a související informační, komunikační i podpůrné infrastruktury pro potřeby provozu systémů informačních a komunikačních technologií a souvisejících služeb, včetně infrastruktury, která se využívá při plnění úkolů státní (veřejné) správy; a
 • 13) Poskytování centrálních sdílených služeb informačních a komunikačních technologií pro orgány veřejné správy včetně služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Ondřej Fér