Antimonopolní politika: Komise spustila nový online nástroj pro řízení o shovívavosti a o narovnání v případě kartelů a pro spolupráci se subjekty mimo kartel

Evropská komise dnes spustila nový internetový nástroj nazvaný „eLeniency“, který má podnikům a jejich právním zástupcům usnadnit předkládání prohlášení a dokumentů v rámci řízení o shovívavosti a řízení o narovnání v případech kartelů, jakož i v případech spolupráce mimo kartel.

V rámci řízení o shovívavosti a o narovnání v rámci kartelů, jako i řízení v případech mimo kartel již společnosti a jejich právní zástupci mají možnost předkládat prohlášení a dokumenty písemně či ústně.

Díky novému nástroji eLeniency budou moci podniky účastnící se řízení a jejich právníci předkládat prohlášení a podání online, a to jednak jako součást žádostí o shovívavost, jejichž cílem je ochrana před pokutami nebo jejich snížení, jednak jako součást řízení o narovnání v případě kartelů, nebo jako součást spolupráce v případech mimo kartel.

Společnosti nebo jejich právníci se tak nebudou muset dostavit do prostor Komise, aby tam učinili ústní prohlášení, jak tomu bylo dosud.

Pokud jde o žádosti o shovívavost, mohou nyní uživatelé nástroje poskytnout prohlášení společnosti a nahrát podpůrné dokumenty přímo na zvláštní zabezpečený server Komise. Prostřednictvím nástroje také budou moci odpovídat na žádosti o informace zaslané na základě oznámení Komise o shovívavosti.

U postupů při narovnání v případech kartelů lze nástroj eLeniency využít k předkládání dokumentů, připomínek nebo formálních návrhů na narovnání Komisi.

Tento nástroj lze rovněž použít k podání prohlášení společnosti, připomínek nebo formálních návrhů na narovnání Komisi, jestliže společnost spolupracuje v řízeních mimo kartel, s cílem potvrdit porušení článku 101 nebo 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Přístup k nástroji eLeniency je zabezpečený a omezený. Systém poskytuje stejné záruky v oblastech důvěrnosti a právní ochrany jako při tradičním postupu. Přenos veškerých údajů je zabezpečený a nelze je kopírovat ani vytisknout.

Prohlášení v rámci oznámení o shovívavosti, která podniky prostřednictvím tohoto nástroje učiní, jsou chráněna před zpřístupněním v občanskoprávních sporech stejně jako v případě ústních podání.

Záruky zajišťující důvěrnost a právní ochranu jsou vysvětleny na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži a jsou rovnocenné zárukám u stávajícího ústního postupu.

Nástroj je k dispozici na adrese https://eleniency.ec.europa.eu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

-red-