Neděle, 17. října, 2021

Výroba biopaliv, lesní biomasa či recyklovaná paliva. Nařízení o kritériích udržitelnosti biopaliv je v připomínkovém řízení

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Novelizace nařízení navazuje na zákon o podporovaných zdrojích energie, jehož senátní verzi v půlce září schválila sněmovna a který již podepsal i prezident republiky. Uvedený zákon kromě jiného obsahuje také částečnou transpozici některých ustanovení směrnice RED II v podobě novely zákona o ochraně ovzduší. Vládní nařízení stanoví například vstupní suroviny pro výrobu pokročilých biopaliv. Připomínky je možné zasílat do poloviny října.

V souladu s transponovanou směrnicí, takzvanou RED II, a v návaznosti na novou povinnost dodavatelů motorového benzinu či nafty zajistit minimální podíl pokročilého biopaliva stanovuje návrh nařízení vstupní suroviny pro výrobu pokročilých biopaliv. Dodavatelé mohou tuto povinnost splnit i tím, že pokročilá paliva dodají v podobě čistých biopaliv, bioLPG či bioCNG/LNG. Vládní nařízení zároveň rozšiřuje povinné náležitosti zprávy o emisích o položku podílu pokročilých biopaliv.

Energie z obnovitelných zdrojů

Mezi obsahové náležitosti zprávy o emisích bude nově patřit i vyhodnocení splnění povinností zajištění minimálního podílu energie z obnovitelných zdrojů.

„Tuto povinnost uloží nově dodavatelům motorového benzinu nebo motorové nafty § 19g zákona o ochraně ovzduší, a to v souladu s transponovanou směrnicí RED II. Dodavatelé pohonných hmot mohou plnit tuto povinnost prostřednictvím biopaliv (v různých formách), elektřiny z obnovitelných zdrojů v dobíjecích stanicích a také prostřednictvím takzvaných recyklovaných paliv a kapalných a plynných paliv z obnovitelných zdrojů nebiologického původu,“ uvádí se v předkládací zprávě k nařízení.

Z požadavků směrnice RED II vychází i specifikace požadavků na takzvaná recyklovaná paliva a kapalná a plynná paliva z obnovitelných zdrojů nebiologického původu. Uvedená paliva umožňuje novela zákona o ochraně ovzduší nově zohlednit i do povinnosti snížení emisí skleníkových plynů. 

Kritéria udržitelnosti biopaliv

Nařízení upravuje, kromě jiného, také požadavky na udržitelnost biopaliv. Předkládaný návrh je provázaný i s dalšími předpisy v gesci ministerstva průmyslu a obchodu, zejména se zákonem o podporovaných zdrojích energie.

V části nařízení týkajícího se kritérií udržitelnosti biopaliv nově přibude specifikace použité biomasy. Biopalivo tak bude naplňovat definici udržitelnosti, splní-li použitá biomasa kritéria uvedená v paragrafu 4, jedná-li se o zemědělskou biomasu, nebo kritéria uvedená v paragrafu 4a, jedná-li se o lesní biomasu.

Pokud jde o biopaliva vyrobená z odpadu nebo zbytků ze zemědělství, stanovená kritéria budou splněna za předpokladu, že vedle úspory skleníkových plynů a splnění kritérií udržitelnosti pěstitel biomasy také systematicky monitoruje a cíleně zabraňuje negativním dopadům získávání odpadů nebo zbytků na kvalitu půdy a uhlík v půdě.

Lesní biomasa

Navržené změny se týkají i procentuální úspory emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu biopaliva oproti emisím vzniklých během životního cyklu referenční pohonné hmoty. 

O nejméně padesát procent musí jít v případě biopaliv vyrobených ve výrobním zařízení uvedeném do provozu do října roku 2015. O deset procent více je to v případě zařízení uvedeném do provozu do prosince 2020 a nejvíce, 65 procent, u zařízení uvedeném do provozu do ledna letošního roku a později.

V návrhu nařízení nově přibyla také definice kritérií udržitelnosti lesní biomasy. Kritéria udržitelnosti jsou v tomto případě splněna, pokud je právně zajištěna legalita provádění těžby a její vymáhání, obnova lesa ve vytěžených oblastech, ochrana chráněných oblastí, těžba s ohledem na zachování kvality půdy a biologické rozmanitosti a také provádění těžby tak, aby byla zachována nebo se zlepšila dlouhodobá produkční kapacita lesa.

Hrozba sankcí

Směrnice RED II byla přijata v prosinci 2018 a nahradila původní směrnici z roku 2009, která u nás byla částečně transponována prostřednictvím zákona o ochraně ovzduší a aktuálně platného vládního nařízení o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot.

Pokud by k úpravám v rámci vládního nařízení nedošlo, byla by národní legislativa v rozporu s evropskou legislativou a Česká republika by se tak vystavila riziku sankcí za neprovedení transpozice evropského práva. Připomínkové řízení trvá do 15. října 2021.

Lucie Přinesdomová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter