Úterý, 17. května, 2022

Obce mohou začít připravovat žádosti o příspěvek na cyklostezky. SFDI zveřejnilo pravidla pro příští rok

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Poskytování příspěvků a financování akcí ve městech a obcích se v minulých letech osvědčilo. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) nyní schválil pravidla pro čerpání v příštím roce. Mezi lety 2000 do 2020 poskytnul na 78 akcí budování cyklostezek 750 milionů korun. O peníze ale mohly obce žádat také na budování bezbariérových chodníků, odstraňování nehodových lokalit či křížení místních a účelových komunikací. Termín pro předkládání žádostí pro příští rok je stanoven na 25. únor 2022. SFDI upozorňuje, že oproti dříve platným pravidlům došlo k několika změnám.

Podle aktuálně platných pravidel je možné příspěvek obcím poskytnout na výstavbu nebo rekonstrukci sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce, které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce.

Obce jej mohou využít i na nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty, opravu cyklistické stezky a na zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích, případně na silnicích II. nebo III. třídy.

Cyklostezka místo železniční trati

Z rozpočtu SFDI je možné získat příspěvek nejvýše do 85 procent celkových uznatelných nákladů akce. Výjimkou je cyklistická stezka vybudovaná na bývalé železniční dráze. Pokud bude mít taková stezka alespoň jeden kilometr, lze získat ještě o pět procent více.

Zdroj: SFDI

Pokud bude obci příspěvek z rozpočtu SFDI schválen, není možné, aby žadatel k financování vlastního podílu použil prostředky fondů a programů Evropské unie.

V případě realizace cyklopruhů se za uznatelné považují zejména náklady na vodorovné a svislé dopravní značení a na dopravní zařízení na zvýšení bezpečnosti a náklady na případné stavební úpravy napojení na začátku a konci cyklopruhu pro bezpečné pokračování cyklistů. 

K neuznatelným nákladům naopak patří například příprava území, demolice objektů, veřejné osvětlení či přeložky inženýrských sítí.

Městské části i příspěvkové organizace

Požádat o příspěvek může obec jako budoucí vlastník cyklistické stezky ­– místní komunikace nebo jako vlastník pozemků trvale dotčených výstavbou cyklistické stezky, která bude veřejně přístupnou účelovou komunikací, nebo jako vlastník místní komunikace, na které se zřizuje cyklistický pruh.

Žádost mohou podávat i městské obvody či městské nebo místní části. Žadatelem mohou být také obcí zřizované příspěvkové organizace, svazek obcí, kraj či příspěvková organizace správa a údržba silnic zřízená krajem.

Samotnou žádost a rozpracovanou dokumentaci budou moci žadatelé konzultovat se SFDI.

Pravomocné stavební rozhodnutí

SFDI upozornil na to, že oproti předcházejícímu roku došlo k řadě změn. V prvé řadě jde o to, že příspěvek schválený SFDI bude možné čerpat na uznatelné náklady vzniklé nejdříve po termínu pro podávání žádostí, tedy po 25. únoru příštího roku. Prostředky může fond použít 

ze svého rozpočtu nebo prostředky z programů Evropské unie, například Národního plánu obnovy. 

Obce by měly pamatovat na to, že součástí žádosti musí být nejen pravomocné stavební povolení nebo obdobný doklad o povolení stavby, ale také pravomocné rozhodnutí o udělení výjimky, pokud bylo nějaké vydáno. 

Zdroj: SFDI

V případě, že žadatel k žádosti přiloží také projektovou dokumentaci v podrobnosti k provedení stavby, bude nutné doložit také výkres a textový popis změn, ke kterým došlo oproti projektové dokumentaci schválené ve stavebním či společném řízení. Samotnou projektovou dokumentaci musí žadatel předložit jak v listinné, tak v elektronické podobě ve formátu pdf. Pokud celkové náklady přesáhnou 30 milionů korun bez DPH, akci bude muset schválit také centrální komise ministerstva dopravy.

Přidělování bodů

Nově již k žádosti není třeba dokládat stanoviska správce toku, správce dráhy, správce přilehlé či křížené komunikace I., II. nebo III. třídy. Naopak stále trvá podmínka doložení majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených stavbou cyklostezky v případě, že je tato cyklostezka veřejnou účelovou komunikací z důvodu nemožnosti realizovat stavbu stezky určenou k veřejnému užívání na pozemku, který není v majetku žadatele. 

V rámci bezpečnostního kritéria SFDI nově zohlednil velikost obce dle počtu obyvatel u bodů za napojení objektů občanské vybavenosti, provozovny zaměstnavatele s více než 50 zaměstnanci a zastávek veřejné dopravy budovanou cyklostezkou nebo zřizovaným cyklopruhem. Zároveň bylo sníženo bodové hodnocení finanční náročnosti akcí. 

Lucie Přinesdomová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter