Vláda chystá regulaci sdílené ekonomiky. Zaměřila se na Uber a AirBnB

Dostane pravidla. Sdílená ekonomika už dlouho bez právního rámce existovat nebude.

Sdílené ekonomice coby živelnému fenoménu, který vznikl a rozvíjí se navzdory současnému právnímu řádu, nejspíše odzvonilo. Vláda chystá kroky ke její regulaci.

Na stole leží návrh usnesení vlády, kterým stát zahájí proces, na jehož konci bude ukotvení sdílené ekonomiky v českém právním rámci. Jeho součástí je celá řada úkolů pro jednotlivá ministerstva, z nichž drtivá většina má být splněna do konce letošního roku. Vzhledem k tomu, že za necelé dva měsíce půjdou čeští voliči hlasovat o novém složení dolní komory českého parlamentu potažmo o složení nové vlády, je otázka, zda se zadání podaří současným ministrům splnit.

O tom, že vláda uvažuje nad regulací sdílené ekonomicky jsme informovali již loni v létě v textu Změní se definice podnikání? Sdílené služby si to možná vynutí. Tehdy se na popud Hospodářské komory sešli jak provozovatelé sdílených a jiných alternativních služeb, tak zástupci státního sektoru.

Nyní tedy dostanou všichni členové vlády první úkol, kterým je zpracování přehledu právních předpisů, kterých se problematika sdílené ekonomiky dotkne, a které bude nezbytně nutné upravit tak, aby byly se sdílenou ekonomikou kompatibilní. Ruku v ruce s tím mají ministři ukázat, kde jsou ve stávajících kontrolních a evidenčních nástrojích státní správy překážky, které by vymahatelnost právních předpisů v oblasti sdílené ekonomiky znesnadňovaly nebo dokonce znemožňovaly.

Domácí úkoly pro ministry

Dále již vládní usnesení úkoluje šéfy konkrétních resortů. Ministr průmyslu a obchodu má dohlédnout na to, aby přístup na trh a další požadavky vyplývající z případných legislativních změn, které na poskytovatele služeb sdílené ekonomiky dopadnou, byly v souladu s evropským právem a z něj odvozených právních předpisů.

Kromě toho bude muset sledovat, aby v budoucnu přijatá pravidla získala potřebnou notifikaci Evropské komise, a byla tak v souladu se směrnicí z roku 2006 o službách na vnitřním trhu. O výsledcích této činnosti má ministr obchodu a průmyslu každoročně zpravovat českého koordinátora digitální agendy.

Šéf resortu průmyslu a obchodu má ještě do konce tohoto roku rovněž zpracovat stanovisko k možnostem, jak ukládat povinnosti poskytovatelům služeb ve sdílené ekonomice s ohledem na jejich případný status jakožto služeb informační společnosti.

Ministr financí podle navrhovaného vládního usnesení předloží do konce letošního roku přehled možností, jak vymáhat místní poplatky i od subjektů sdílené ekonomiky. Do stejného termínu má navrhnout řešení otázky zdanění sdílené ekonomiky včetně identifikace problémových míst. S ministrem zdravotnictví a ministryní práce a sociálních věcí mají společně najít způsob, jak z poskytovatelů služeb sdílené ekonomiky vymáhat platby do sociálního a zdravotního systému. Na ministryni práce a sociálních věcí pak ještě bude posouzení dopadů sdílené ekonomiky na pracovněprávní vztahy.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová bude pověřena vypracováním přehledu veškerých povinností, které na poskytovatele krátkodobého ubytování klade již současná legislativa. Jde zejména o hygienické a bezpečnostní požadavky. Ministr dopravy pak má za úkol totéž zpracovat pro oblast taxislužeb, respektive jejich porovnání s tím, co současný právní rámec požaduje od poskytovatelů sdílené dopravy.

Doporučení vládních analytiků

Navržené usnesení vychází z materiálu Analýza sdílené ekonomiky, který si pro účely přípravy regulatorního rámce nechal v minulých měsících vypracovat Úřad vlády ve spolupráci s Technologickou agenturou České republiky.

Analýza je zaměřena na společnosti Uber a AirBnB. Podle autorů materiálu totiž jde o nejvýraznější současné aktéry sdílené ekonomiky. Analýza ústí v soubor mnoha doporučení, jak oblast sdílené ekonomiky ukotvit, přičemž klíčová se týkají obecného nastavení pravidel pro její fungování, pracovněprávních vztahů a zdanění. Výchozím bodem je pak upozornění autorů, aby výsledkem hledání právního rámce nebyla přeregulovatnost sektoru, která by fakticky jakoukoli ekonomickou aktivitu ve sdílené ekonomice znemožňovala. „Jakákoliv regulace v této oblasti by měla být dostatečně zdůvodněna, řádně zanalyzována ve smyslu potenciálního dopadu na služby sdílné ekonomiky,“ stojí v Analýze.

V oblasti zdanění je zdůrazněno, že „cílem by nemělo být penalizovat ty osoby, které chtějí jednat v souladu s předpisy, ale umožnit jim tyto předpisy dodržovat zajištěním uživatelsky přívětivých postupů a minimalizací administrativní zátěže.“ Současně by měl stát také zajistit udržení optimálního tržního prostředí s rovnocennými právy a povinnostmi pro všechny účastníky trhu.

Případné legislativní akty by se podle autorů Analýzy měly tedy soustředit zejména na odstranění informačního deficitu správce daně. Tedy například využití dat (digitální stopy), která zaznamenává zprostředkovatel o všech platebních transakcích mezi poskytovateli a uživateli dané služby.

Na poli pracovněprávních vztahů pak materiál upozorňuje, že vztah mezi poskytovatelem sdílené služby a jejím zprostředkovatelem nelze plošně považovat za zaměstnanecký nebo jemu podobný. Příkladem může být spor o to, zda taxikáři využívající platformu Uber jsou zaměstnanci Uberu či samostatní podnikatelé. „Pokud poskytovatel sdílené služby poskytuje takovou službu pravidelně a dlouhodobě, tj. nejedná se o žádoucí formu sdílené ekonomiky, vůči které by měl být aplikován shovívavější režim, pak by jeho činnost měla být považována za podnikání,“ píše se ve vládním dokumentu.

Status quo či zcela nová pravidla

Vláda ve své předkládací zprávě k navrhovanému usnesení uvádí, že přístup ke sdílené ekonomice může mít tři podoby: zachování statutu quo, kdy až soudní moc rozhoduje o tom, která služba sdílené ekonomiky je či není podnikání; učinění dílčích změn právního prostředí v již existujícím právním rámci; komplexní zakotvení sdílené ekonomiky na horizontální úrovni, které bude definovat obecný rámec nejen pro již existující služby, ale vytvoří potenciál i pro vznik nových.

Kterým směrem se bude regulace sdílené ekonomiky ubírat, bychom se měli dozvědět koncem tohoto roku s tím, jak šéfové resortů budou plnit úkoly, jimiž je vláda v nejbližší době pověří.

-usi-