ÚOHS uložil pokutu 300 000 Českému telekomunikačnímu úřadu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pokračuje v trestání nadměrného užívání jednacího řízení bez uveřejnění. Tentokrát to „odskákal“ Český telekomunikační úřad.

Český telekomunikační úřad „nedodržel postup, stanovený v § 21 odst 2 zákona o veřejných zakázkách, když předmětnou veřejnou zakázku z technických důvodů a z důvodu ochrany výhradních práv zadal v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by k tomu byly splněny podmínky stanovené v § 23 odst. 4 písm. a) citovaného zákona, neboť důvod spočívající v nutnosti ochrany výhradních práv vybraného uchazeče vytvořil sám zadavatel v důsledku svého předchozího vědomého postupu při uzavření smlouvy o dílo č. AQ 30/06 ze dne 31. 7. 2006 a zároveň zadavatel neprokázal, že by předmětnou veřejnou zakázku mohl z technických důvodů realizovat pouze vybraný uchazeč,“ píše se v rozhodnutí antimonopolního úřadu, který seznal, že použití jednacího řízení bez uveřejnění bylo v rozporu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tak pokračuje v trendu, jenž vytyčil jeho předseda Petr Rafaj, když upozornil, že se kontrolní činnost úřadu zaměří právě na používání jednacího řízení bez uveřejnění, jehož časté využívání bylo mnohokrát kritizováno nejen nevládními organizacemi, ale i Evropskou komisí.

Zadavatel se dopustil správního deliktu tím, že při zadávání veřejné zakázky s názvem „Zajištění služeb servisní podpory IS MOSS, MS Sharepoint a BI/DWH“ v rozporu se zákonem zadal tuto zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění.

Podle ÚOHS následkem tohoto postupu zadavatele nebyl vybraný uchazeč vystaven konkurenci, neproběhla tedy žádná soutěž, na jejímž základě by zadavatel získal skutečně nejvýhodnější nabídku. „V důsledku této skutečnosti mohlo dojít k nehospodárnému využití veřejných prostředků. Nelze vyloučit, že pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem, mohl obdržet nabídky i od dalších dodavatelů, kteří by mohli nabídnout nižší cenu požadovaného plnění,“ uvádí se rovněž v prvoinstančním rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Zadavatel byl upozorněn na možný nezákonný postup

Za přitěžující okolnost úředníci z ÚOHS, kteří o případu rozhodovali, označili ten fakt, že zadavatel byl upozorněn na potenciální možnost nezákonného postupu, kdy v případě kontroly veřejné zakázky, postavené na paragrafu 23 odst. 4 písm. a) zákona, může kontrolní subjekt dojít k názoru, že využití tohoto paragrafu pro realizaci veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění by bylo neoprávněné. Zadavatel nicméně toto výslovné upozornění nereflektoval a s vybraným uchazečem v rámci jednacího řízení bez uveřejnění zmíněnou veřejnou zakázku uzavřel.

Při posuzování uložené pokuty vycházel ÚOHS z premisy, že sankce za nedodržení postupu, stanoveného zákonem, má plnit dvě funkce. Jde především o funkci preventivní, která má předcházet porušování zákona. Dále se jedná samozřejmě o funkci represivní. Po zvážení všech okolností případu, ÚOHS při určení výměry uložené pokuty dospěl k závěru, že výše sankce v hodnotě 300 000 korun naplňuje obě uvedené funkce právní odpovědnosti. Pokuta je navíc při samé spodní hranici zákonné sazby.

Podle informací Ekonomického deníku Český telekomunikační úřad již proti prvoinstančnímu rozhodnutí antimonopolního úřadu rozklad podal. Ve druhém stupni se případem bude zabývat předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj.

Kristián Chalupa