Neděle, 17. října, 2021

Stop 5G sítím? Evropská komise posvětila novou občanskou iniciativu, která žádá větší ochranu před údajnými riziky

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Komise se rozhodla zaregistrovat novou iniciativu „Stop (((5G))) – Zůstaňme připojeni, ale chráněni“ i přesto, že řada jejích tvrzení je v rozporu jak s vědeckými důkazy, tak s hodnocením Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením. Organizátoři iniciativy Komisi vyzývají, aby navrhla právní předpisy, které budou lépe chránit všechny formy života před některými údajnými riziky radiofrekvenčních elektromagnetických polí a mikrovlnného záření, před některými dalšími údajnými dopady sítí 5G a související digitalizace na životní prostředí a zajistí účinnou ochranu osobních údajů zpracovávaných pomocí těchto nových forem komunikačních technologií, mimo jiné i před kyberkriminalitou.

Jak Komise upozorňuje, zaregistrování iniciativy neznamená, že Komise jakýmkoli způsobem potvrzuje věcnou správnost obsahu iniciativy. Za tu nese výlučnou odpovědnost skupina organizátorů. Podle nové iniciativy záření 5G sítí poškozuje lidi, faunu i flóru a aktuální limity neposkytují dostatečnou ochranu, zejména zranitelným osobám. 

„S 5G exploduje množství připojených elektronických zařízení, antén a satelitů. Následovat bude neudržitelná spotřeba energie, emise radiace, škodlivá těžba a znečištění, což ohrozí biologickou rozmanitost a přírodní stanoviště,“ tvrdí iniciativa.

Zpět ke kabelům

Zároveň upozorňuje i na možnost 5G sítí masivně sbírat data a mít dohled nad připojenými objekty. Tím se má zvýšit i riziko počítačové kriminality, úniku dat, krádeží, dalšího prodeje a zneužití umělé inteligence.

Iniciativa přichází s celkem 23 konkrétními návrhy na úpravu evropské legislativy. Patří k nim například požadavek na výměnu bezdrátových zařízení za kabely či přijetí směrnice o mezních hodnotách vystavení vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli pro ochranu fauny a flóry. 

Dále požaduje třeba snížení masivní spotřeby elektřiny způsobené digitální komunikační technologií či ochranu občanů před rostoucí kyberkriminalitou uplatňováním zásady minimalizace údajů pro bezdrátový sběr, jako jsou lékařská či bankovní data.

Limity pro bezpečné použití

Komise si je vědoma toho, že někteří lidé vnímají pátou generaci bezdrátových sítí 5G jako hrozbu pro veřejné zdraví a myslí si, že expozice vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli je v tomto případě vyšší, než je tomu u současných 4G sítí. Některé z vyjádřených obav byly zároveň klasifikovány jako dezinformace. Příkladem je třeba propojení sítí 5G s vypuknutím pandemie nemoci covid-19. 

Klíčovou roli pro zajišťování konzistentních podmínek zavádění 5G při ochraně veřejného zdraví hraje Evropský kodex elektronické komunikace.

Jak komise vysvětluje, elektromagnetické pole je fyzické pole vytvářené nehybnými, rotujícími nebo pohybujícími se elektricky nabitými částicemi. Není proto nedávným fenoménem z digitálního světa, v přírodě existují elektrická a magnetická pole. Nicméně s tím, jak se zvyšuje počet smartphonů, tabletů, notebooků a mnoha dalších připojených zařízení, dochází k obavám, že by expozice mohla ovlivnit naše zdraví.

Vystavení elektromagnetickému poli kvůli bezdrátovým komunikačním zařízením podléhá limitům definovaným v doporučení Rady. Tyto limity jsou stanoveny podle pokynů vydaných Mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením. 

V návaznosti na vědecká doporučení Evropská unie stanoví expozici pro širokou veřejnost na hranici, která je minimálně 50krát nižší, než jak uvádí mezinárodní vědecké důkazy. Tyto limity však nejsou pro členské státy závazné. Evropský kodex elektronických komunikací na ně však odkazuje a vyzývá členské státy, aby zajistily jejich konzistentní uplatňování.

Budoucí sítě s nižší expozicí

Sítě 5G, stejně jako budoucí 6G sítě, budou používat mnohem menší antény, a tedy obecně nižší úrovně expozice ve srovnání se současnými sítěmi 2G, 3G a 4G, nicméně celkově dosáhnou mnohem lepší kvality služeb a vyšších rychlostí připojení. Mnoho z těchto menších antén by se dalo do jisté míry srovnávat s instalacemi Wi-Fi. 

Komise za tímto účelem přijala prováděcí nařízení o fyzických a technických vlastnostech malých bezdrátových přístupových bodů, konkrétně o jejich objemu, hmotnosti, vizuálním dopadu a emisním výkonu. Toto nařízení nezavádí nové limity, zařízení budou muset dodržovat platné národní nebo regionální předpisy. Při dodržení všech stávajících doporučení proto nemá mít nasazení 5G sítí žádný negativní vliv na lidské zdraví.

Je třeba milion hlasů

Po registraci ze strany Komise mohou nyní organizátoři iniciativy začít sbírat podpisy. Pokud iniciativu v průběhu jednoho roku podpoří jeden milion občanů z alespoň sedmi členských států, bude Komise muset její obsah podrobně prozkoumat a reagovat na ni. Komise může rozhodnout, zda žádosti vyhoví, či nikoli. V obou případech však musí své rozhodnutí odůvodnit.

Koncept evropské občanské iniciativy zavedla Lisabonská smlouva jako nástroj, který občanům umožňuje ovlivňovat evropskou agendu. Komise aktuálně eviduje 84 iniciativ, z nichž registrace u 11 právě probíhá a šesti již byla odeslána odpověď.

Lucie Přinesdomová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter