Dočasného rámce Evropské komise pro veřejnou podporu se účastní již patnáct států, nově zahrnuje i výzkum a vývoj

Rozšíření Dočasného rámce bylo schváleno rychle a stejně Evropská komise přistupuje i k žádostem členských států. Foto: koláž ED

Evropská komise v rámci svých ekonomických opatření na boj proti společenským a ekonomickým dopadům nákazy covid-19 rozšířila svůj Dočasný rámec pro veřejnou podporu o další oblasti. Ty vedle dalších ekonomických prostředků zahrnují nově i výzkum, testování a výrobu produktů souvisejících s koronavirem. V případě podpory výzkumu a vývoje se musí příjemce podpory zavázat k poskytnutí nevýhradní licence dalším evropským subjektům. O schválení různých programů veřejné podpory v rámci Dočasného rámce již požádalo patnáct členských států, Evropská komise již posuzuje i první žádost České republiky.

„Změna umožní členským státům ještě více podpořit podniky, které vyvíjejí a vyrábějí tolik potřebné produkty pro boj s koronavirem jako jsou očkovací látky, léčivé přípravky a zdravotnické, dezinfekční a ochranné prostředky. Musíme jednat koordinovaně. Lze proto poskytnout dodatečnou podporu na přeshraniční projekty mezi členskými státy a na včasné dodání produktů,“ komentovala rozšíření Dočasného rámce výkonná místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová.

V rámci tzv. Dočasného rámce pro veřejnou podporu v souvislosti s covid-19 stanovila Evropská komise podmínky, za kterých je připravena svým rozhodnutím na žádost členského státu rychle schvalovat programy veřejných podpor pro podniky, které v důsledku ekonomických i společenských dopadů nákazy covid-19 mohou bez ohledu na svou solventnost čelit závažnému nedostatku likvidity. Rámec doposud zahrnoval podporu formou například přímých grantů, vratných záloh nebo daňového zvýhodnění, záruk na úvěry a subvencovaných úrokových sazeb pro úvěry.

Tyto nástroje Evropská komise nyní nově doplnila o podporu:

  • výzkumu a vývoje souvisejícího s koronavirem a dalšími relevantními viry, zahrnuje možnost poskytovat bonus na projekty přeshraniční spolupráce mezi členskými státy. Evropská komise však požaduje, aby se příjemce podpory zavázal udělit za nediskriminačních tržních podmínek nevýhradní licence dalším evropským subjektům,
  • výstavby a modernizace infrastruktury potřebné pro vývoj, testování produktů klíčových pro zvládnutí koronavirové nákazy jako jsou léčivé přípravky (včetně očkovacích látek) a léčebné postupy, zdravotnické prostředky a vybavení (včetně ventilátorů a ochranných oděvů, jakož i diagnostických nástrojů), dezinfekční prostředky, nástroje pro shromažďování a zpracování údajů užitečné pro boj proti šíření virů a podpora jejich rychlé výroby. Lze tak činit formou přímých grantů, daňového zvýhodnění, vratných záloh a záruk za pokrytí ztrát na podporu investic. Lze poskytovat bonus podnikům, pokud je jejich investice podporována více než jedním členským státem a pokud je uzavřena do dvou měsíců od poskytnutí podpory,
  • odkladu plateb daní, pozastavení příspěvků zaměstnavatelů na sociální zabezpečení anebo platba příspěvků na mzdové náklady podniků v odvětvích nebo regionech, které byly rozšířením koronaviru nejvíce zasaženy a musely by bez této podpory propouštět.

Pozměněný dočasný rámec zároveň rozšiřuje i stávající druhy podpory, které mohou členské státy poskytnout podnikům v nouzi. Umožňuje nyní například poskytovat úvěry až do nominální hodnoty 800.000 eur (zhruba 21,5 milionu korun) na podnik a s nulovým úrokem, záruky za úvěry pokrývající 100 % rizika nebo poskytnout kapitál. Tuto podporu lze kombinovat také s tzv. podporou de minimis (podpora na podnik až do výše 1 milionu eur, zhruba 27 milionu korun) a s dalšími druhy podpory.

Účastní se i Velká Británie, ČR podala první žádost

Dočasný rámec veřejné podpory na podporu ekonomiky v souvislosti se socioekonomickými dopady nákazy covid-19 přijala Evropská komise 19. března. Ten uznává, že celé hospodářství EU je vážně narušeno, umožňuje větší flexibilitu v rámci poskytování státní podpory, která se musí notifikovat Evropské komisi, ale zároveň se snaží omezit negativní důsledky pro rovné podmínky na jednotném evropském trhu. Na druhou stranu předpokládá rychlé provedení dotovaných projektů.

Již během týdne od přijetí rámce Evropská komise přijala přes desítku rozhodnutí na základě žádostí od devíti členských států, k včerejšímu dni to bylo již téměř čtyřicet rozhodnutí a patnáct států a další žádosti stále přicházejí. Jedno z posledních rozhodnutí se týkalo například polského programu veřejných záruk na úvěry v rozsahu 22 miliard eur (kolem 594 miliard korun) nebo chorvatských veřejných záruk exportním firmám ve výši 790 milionu eur (přibližně 21 miliard korun). V souladu s Dohodou o vystoupení z Evropské unie platí pravidla Dočasného rámce ještě i pro Velkou Británii, které Evropská komise včera schválila rozsáhlý záchranný balík v celkové výši 50 miliard liber (asi 1,57 bilionu korun). Dočasný rámec platí do konce roku 2020, nicméně Komise může rozhodnout o jeho dalším prodloužení.

Také Česká republika již zaslala první žádost o schválení jednoho ze svých záchranných programů, a to programu „Technologie COVID“ v rozsahu nejméně 300 milionů korun, který využívá financování z Operačního programu podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Program má podpořit malé a střední podniky při pořizování infrastruktury na výrobu materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků bezprostředně souvisejících s přímým bojem proti covid-19 a řešením následků dopadu jeho šíření (žádat bude možné o částku do 20 milionu korun). Postupně bude notifikovat i další z programů ze svého záchranného balíčku.

Členské státy mohou využít i další nástroje, které nespadají do oblasti působnosti pravidel veřejné podpory jako například odklad platby daní nebo podpora zkrácené pracovní doby ve všech odvětvích. Rovněž mohou podnikům poskytnout náhradu za vzniklé přímo v souvislosti s koronavirovou nákazou, což je důležité zejména pro zvláště zasažená odvětví jako je doprava, cestovní ruch, pohostinství nebo maloobchod.

Helena Sedláčková