Radiostanice pro Generální ředitelství cel ČR zatím nebudou

Část vybavení Celní správy. Foto: wikimedia

Z důvodu porušení zákona o zadávání veřejných zakázek zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže výběrové řízení na veřejnou zakázku týkající se nákupu speciálních radiostanic pro Generální ředitelství cel ČR. Zadavatel je zároveň povinen uhradit náklady řízení ve výši 30 000 korun.

Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Nákup speciálních radiostanic pro projekt Organizační, technická a technologická modernizace rádiové komunikace v CS ČR II“ byla dodávka 360 kusů speciálních přenosných radiostanic standardu P 25 a dále dodávka 260 kusů speciálních vozidlových radiostanic standardu P 25, včetně jejich montáže do vozidel Celní správy. Podle úředníků z antimonopolního úřadu zadavatel porušil zákon o zadávání veřejných zakázek tím, že porušil zákazu diskriminace

„Úřad konstatuje, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky nedodržel zásadu zákazu diskriminace stanovenou v § 6 odst. 2 zákona, když omezil v rámci požadavku podle § 79 citovaného zákona v článku VI. Podmínky kvalifikace zadávací dokumentace dispozici sídlem servisního střediska pouze na území České republiky, čímž stanovil zadávací podmínky v rozporu se zákonem,“ uvádí se v nepravomocném  rozhodnutí ÚOHS.

Zúžení okruhu potenciálních dodavatelů vedoucí k faktickému vyloučení některých z nich na základě teritoriálního omezení by mělo být vždy podle zmíněného rozhodnutí podrobeno důkladnému posouzení, zda je takové zúžení opravdu nezbytné pro splnění předmětu veřejné zakázky, které musí být zároveň objektivně odůvodnitelné předmětem veřejné zakázky. V šetřeném případě antimonopolní úřad dospěl k závěru, že argumentace zadavatele neobstojí, neboť dostatečně neodůvodnil nezbytnost tohoto kritéria.

V rámci správního řízení obdržel ÚOHS vyjádření, v němž zadavatel uvádí, že nebylo jeho cílem nastavením zadávacích podmínek jakkoli omezit možnost účasti zahraničních dodavatelů v zadávacím řízení na zmíněnou veřejnou zakázku. Vhodným nastavením zadávacích podmínek chtěl zadavatel zajistit vlastní provozní potřeby tak, aby nebyly ohroženy ani omezeny podmínky výkonu služby specializovaných útvarů pátrání celní správy. Současně podle tohoto vyjádření šlo o minimalizaci nákladů spojených s montáží a servisem poptávaných radiostanic.

„Zadavatel potřebu stanovení tohoto požadavku dostatečně neodůvodnil, nýbrž pouze konstatoval, že daným požadavkem usiloval o minimalizaci bezpečnostních rizik, aniž by dostatečně konkretizoval, v jakých prostředcích tato minimalizace rizik spočívá,“ píše se v rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi antimonopolního úřadu.

Kristián Chalupa