Rada sem, Rada tam: MMR chce Radu vlády pro transparentní veřejné zakázky

Skoro to vypadá, že kdo nezaloží úřad, který bojuje proti korupci nebo za transparentní státní správu v jakékoli podobě, jakoby nebyl. MMR není výjimkou.

Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo letos v listopadu do meziresortního připomínkového řízení návrh na zřízení Rady vlády pro transparentní veřejné zakázky. Premiér Sobotka svým podpisem stvrdil, že materiál bude projednán ve zkráceném připomínkovém řízení. Všechny připomínky prý byly vypořádány, a tak byl návrh předložen vládě bez rozporu.

Ekonomický deník má k dispozici také návrh statutu nově zřizované Rady. Působnost Rady spočívá v tom, že má projednávat a vydávat stanoviska k materiálům, předkládaným vládě a vztahujícím se k usnesení vlády z roku 2013 „O opatřeních při zadávání veřejných zakázek“. Výjimkou mají být materiály, které se vztahují k informační společnosti, digitální agendě, eGovernmentu a zavádění informačních a komunikačních technologií a elektronizace veřejné správy.

Předsedou Rady vlády pro transparentní veřejné zakázky má být vždy ministr či ministryně pro místní rozvoj. Členy Rady mají být také zástupci ministerstva vnitra, úřadu vlády, ministerstva průmyslu a obchodu, financí, dopravy, pro místní rozvoj, obrany, spravedlnosti, zahraničních věcí, školství, životního prostředí a ministerstva kultury. Dále pak zástupce ÚOHS a NBÚ, a to vždy nejméně na úrovni náměstků.

Další ustanovení v návrhu statutu Rady pak znějí vágně. Dozvíme se pouze to, že členové Rady nemají nárok na finanční odměnu, že Rada může zřídit pracovní skupinu, tvořenou lidmi mimo Radu a že náklady na fungování Rady hradí ze své kapitoly ministerstvo pro místní rozvoj.

O zamýšleném fungování Rady vlády pro transparentní veřejné zakázky se tak daleko více dozvíme z předkládací zprávy. Z ní například vyplývá, že agenda Rady bude časově velmi náročná, což MMR nebude schopno zajistit svými stávajícími zaměstnanci.

„Lze tedy presumovat, že nově zřízená Rada bude muset zasedat pravidelně každý týden, s čímž budou spojeny značně náročné organizační požadavky, a to zejména na administrativní zajištění chodu Rady, zajišťování zápisů a sběr podkladů ke každému předkládanému materiálu,“ píše se v předkládací zprávě.

MMR ČR nebude schopno agendu Rady zajistit prostřednictvím svých stávajících zaměstnanců, „kteří musejí zajišťovat agendu odpovídající náplni práce podle jejich popisu pracovního místa, a proto bude nezbytné provést změnu systemizace služebních míst,“ stojí dále v témže dokumentu.

Nezbývá tedy, než doufat, že náklady, spojené se vznikem Rady, budou vykompenzovány tím, že se nově zřizovanému úřadu bude dařit naplňovat jeho cíl. Tím je „zvýšení transparentnosti a hospodárného vynakládání veřejných prostředků“, nebo také „předcházet riziku případných budoucích sankcí ze strany kontrolních orgánů ČR i EU“.

-usi-