Obce mohou přenést většinu starostí se stavbou veřejných budov na dodavatele

Dělníci na stavbě. Ilustrační foto: www.pixabay.com

Bude udávat nedávno zveřejněná metodika Design&Build trend v zadávání veřejných staveb? Prozatím je předčasné ji hodnotit, podívali jsme se však na ni detailněji a přinášíme to nejzajímavější, co z našeho pohledu obsahuje.

Asociace poskytovatelů energetických služeb a sdružení Šance pro budovy vytvořily pro Operační program Životní prostředí přehledný manuál jak zadávat projekty na výstavbu investičních celků formou „Design & Build“. Podle autorů materiálu je tento systém metodou dodávky výstavbových projektů, která je charakteristická tím, že odpovědnost za zpracování projektové dokumentace projektu a tím i za celkovou kvalitu provedení je přenesena zcela, nebo částečně, na zhotovitele stavby. „Objednatel (dále též „zadavatel“) obvykle specifikuje ve svém zadání pouze účel, standardy, rozsah a výkonová kritéria plnění. Cena je obvykle stanovena paušální cenou bez vymezení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Platby se provádí podle harmonogramu plateb. Zadavatel tak může lépe předvídat celkovou cenu a dobu dokončení. Naopak, zhotovitel na sebe bere vyšší riziko, které je zohledněno v jeho cenové nabídce či jeho nabízeném technickém řešení,“ uvádí autoři metodiky.

Co je tedy jejím obsahem? Cílem metodiky není ve vztahu k Zákonu o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) poskytnout komplexní návod na přípravu a provedení zadávacího řízení dle zákona, ale upozornit na nejdůležitější části procesu dle ZZVZ, které mají vliv na úspěšnou realizaci projektů DB a jejich následné provozování.

 

Podle autorů metodiky se mohou zadavatelé setkat s těmito komplikacemi:

 • podcenění přípravy zadání projektů DB, a to zejména v případech, kdy zadavatel nemá ucelenou

představu projektu a nemá k dispozici potřebnou expertní podporu;

 • je zvolen nevhodný druh zadávacího řízení, který neumožňuje o nabídkách účastníků jednat a využít jejich inovační potenciál v podobě vhodných technických řešení;
 • jsou nevhodně nastavena kvalifikační kritéria;
 • jsou nepřesně formulovány požadavky zadavatele na výkon a funkci projektu;
 • jsou neúčelně a spekulativně přenášena rizika na zhotovitele.

 

Nový model se vyplatí pro novostavby a rekonstrukce v hodnotě nad 50 milionů korun

 

Projekty D&B jsou podle autorů vhodné jak pro novostavby, tak pro komplexní rekonstrukci a modernizaci budov, které zahrnují kompletní modernizaci energetického hospodářství. „V principu není důležité, o jakou budovu či objekt se jedná. Určující bude rozsah požadovaných funkcí budovy a s tím související rozsah technologického vybavení budovy,“ píší autoři ve své metodice.

Vhodnými budovami či objekty jsou zejména:

 • veřejné administrativní budovy,
 • sportovní nebo kulturní zařízení,
 • školy,
 • nemocnice,
 • komerční budovy – administrativní a obchodní centra, hotely,
 • průmyslové haly a objekty.

Vyšší požadavky na funkci budovy a rozsáhlejší technologické vybavení budovy vytváří větší potenciál pro využití komplexního provozního modelu, dle kterého zhotovitel bude zajišťovat další činnosti spojené s provozem budovy po dokončení zakázky.

Požadavky zadavatele na tyto projekty sou stanoveny formou požadovaných výkonových parametrů. Splnění řady z nich však lze ověřit až při samotném provozu budovy. Proto mají zástupci zadavatele na výběr několik variant provozních modelů, které mohou zvolit:

jednoduchý provozní model předpokládá ověření vybraných výkonových parametrů i po přejímce projektu DB při jeho provozování zadavatelem;

pokročilý provozní model předpokládá dlouhodobé provádění energetického managementu zhotovitelem po přejímce projektu DB a dlouhodobé ověřování vybraných výkonových parametrů;

komplexní provozní model předpokládá provádění technického facility managementu, včetně energetického managementu, zhotovitelem po přejímce projektu DB a dlouhodobé ověřování plnění cílových výkonových parametrů. Tento model umožňuje zhotoviteli (dodavateli) převzít vyšší míru rizika při naplňování cílových výkonových parametrů. Délka správy a provozu budovy může být sjednána libovolně, obvykle na dobu 8–12 let.

Specifikace standardu a výkonu je třeba připravit pouze v nezbytném rozsahu tak, aby dostatečně zohledňovaly požadavky zadavatele a zároveň daly zhotoviteli dostatečný prostor pro jejich naplňování a využití jeho invence.

Požadavky zadavatele u projektů DB, proč jsou důležité a jak je nastavit?

„Požadavky zadavatele na výkon a funkci jsou nejdůležitějším dokumentem, který se stává součástí smlouvy o dílo. Jeho přesnost, srozumitelnost a jasnost jsou nezbytným předpokladem pro úspěšnou realizaci jakéhokoliv projektu DB. Požadavky zadavatele určují účel, rozsah, výkonové a funkční parametry, které by měl projekt DB po jeho dokončení splňovat. V požadavcích zadavatele je nutné specifikovat části díla, které má vyprojektovat zhotovitel, a kritéria, která musí jeho projektová dokumentace splňovat,“ píší autoři v úvodu této části metodiky.

Zároveň dodávají, že specifikace standardu a výkonu je třeba připravit pouze v nezbytném rozsahu tak, aby dostatečně zohledňovaly požadavky zadavatele a zároveň daly zhotoviteli dostatečný prostor pro jejich naplňování a využití jeho invence.

Jak stanovit požadovanou kvalifikaci zhotovitele?

Obdobně jako u výběru Poradců se požadovaná kvalifikace člení na požadavky na základní a profesní „způsobilost“ zhotovitele a požadavky na ekonomickou a technickou kvalifikaci.

S ohledem na význam výběru kvalitního zhotovitele pro úspěšnou realizaci projektu DB je nezbytné stanovit rovněž vhodnou požadovanou ekonomickou kvalifikaci a požadovanou technickou kvalifikaci.

V realizačním týmu zhotovitele by měli být minimálně:

 • projektový manažer / vedoucí projektu;
 • zástupce projektového manažera / stavbyvedoucí;
 • hlavní projektant;
 • hlavní inženýr projektu;
 • energetický manažer nebo facility manažer (podle toho, zda bude zvolen pokročilý nebo komplexní provozní model) se zkušenostmi s realizací projektů DB.

Jak nastavit hodnotící kritéria pro výběr zhotovitele?

U nadlimitních i podlimitních zakázek zadavatel stanoví, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomickou výhodnost nabídek lze hodnotit následujícími způsoby:

a na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality;

b na základě nejvýhodnějšího poměru nákladů životního cyklu a kvality;

c podle nejnižší nabídkové ceny;

d podle nejnižších nákladů životního cyklu.

Zadavatel musí v zadávací dokumentaci stanovit pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují:

a kritéria hodnocení;

b metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích; a

c váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii.

 „Kritéria kvality musí být vymezena tak, aby podle nich nabídky mohly být porovnatelné a naplnění kritérií ověřitelné. Kritérium kvality se musí vztahovat k některé z fází životního cyklu předmětu veřejné zakázky,“ uvádí se v metodice

D&B v kostce:

 • A DB je metodou dodávky výstavbových projektů, která je charakteristická tím, že je odpovědnost
  za zpracování projektové dokumentace projektu přenesena zcela, nebo částečně, na zhotovitele tavby;
 • B u projektů DB je vyšší jistota dodržení nabídkové ceny, která nebude ovlivněna změnami v projektové
  dokumentaci provedené zhotovitelem při realizaci díla a je možné rychlejší zahájení realizace s možností překrývání fáze projektování a realizace, tedy i rychlejší zprovoznění;
 • C projekty DB jsou vhodné jak pro novostavby, tak pro komplexní rekonstrukci a modernizaci budov, určující je rozsah požadovaných funkcí budovy a s tím související rozsah technologického vybavení budovy;
 • D v důsledku zvýšených nároků na přípravu zadání projektu DB se bude jednat nejčastější o projekty velikosti investice 50 mil. Kč a více;
 • E volba vhodného provozního modelu (jednoduchý provozní model, pokročilý provozní model, komplexní provozní model) je jedním z nezbytných předpokladů pro dosažení cílových výkonových parametrů u projektů DB a zajištění jejich funkčnosti;
 • F nezbytným předpokladem pro naplnění požadovaných standardů energetické účinnosti a nízkých, provozních nákladů při vysokém funkčním standardu a komfortním užívání budovy či objektu je stanovení vhodných výkonových parametrů;
 • G příprava projektů DB klade zvýšené nároky na přípravný tým zadavatele. Vhodné složení, kvalita a zkušenost přípravného týmu zadavatele jsou důležitým a nezbytným předpokladem pro úspěšnou realizaci projektů DB;
 • H při realizaci projektů DB jsou zvýšená rizika přenesena na zhotovitele. Výběr kvalitního a zodpovědného zhotovitele, který je schopen tato rizika unést, klade zvýšené nároky na přípravu podmínek zadávacího řízení ohledně jeho výběru;
 • CH povinnost zajistit splnění kvalifikace zhotovitele a požadovaných výkonových parametrů předložených zhotovitelem v rámci jeho nabídky v zadávacím řízení je nezbytné promítnout do smluvních podmínek projektů DB;
 • I je nezbytné zajistit ověřování plnění výkonových parametrů při realizaci a provozu projektů DB;
 • J metody DB lze využít při realizaci projektů podporovaných z OPŽP pro prioritní osu 5 (oblast energetických úspor)

Jiří Reichl

O tématu Design&Build jsme již psali:

OPŽP zveřejnilo novou metodiku „Design and Build“ mohou ji využívat všichni zadavatelé