NKÚ: Do přípravy úložiště radioaktivního odpadu investoval stát už téměř dvě miliardy. Zatím nemá jasno ani v tom, kde by mělo vzniknout

Úložiště radioaktivního odpadu Richard. Foto: SÚRAO

V procesu výběru lokality a přípravy hlubinného úložiště radioaktivního odpadu, na kterém se podílí MPO, Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) a Vláda ČR svými rozhodnutími, Nejvyšší kontrolní úřad zjistil,  že výdaje SÚRAO na přípravu a výběr lokality pro hlubinné úložiště nejsou dostatečně účelné a hospodárné. Na přípravu a výběr lokality pro hlubinné úložiště, které probíhají více než 23 let, vynaložila již 1,821 miliardy korun. Dosud není jasné, kde úložiště bude.

„Do doby ukončení kontroly bylo navrženo devět možných lokalit pro hlubinné úložiště, ale zúžení na čtyři lokality MPO vládě ČR nepředložilo, přestože podle usnesení vlády ČR
tak mělo učinit již v lednu 2019. Důvodem, proč zúžení nebylo provedeno, byl nesouhlas dotčených obcí a podle vyjádření MPO i nedostatek dat a podkladů pro takové
rozhodnutí. Původně měly být dokonce vybrány dvě kandidátní lokality již v roce 2015, ale
jejich výběr byl postupně posunut o sedm let s tím, že finální lokalita bude vybrána v roce
2025 a hlubinné úložiště bude zprovozněno v roce 2065,“ uvádí kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu v závěru kontrolního nálezu, v němž zkoumali hospodařené Správy úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) v souvislosti s náklady na průzkum a budování hlubinného úložiště.

„V letech 2014 až 2017 SÚRAO plánovala činnosti potřebné k přípravě hlubinného úložiště
jen v obecné rovině. Střednědobý plán ani plány činnosti SÚRAO na jednotlivé roky
nespecifikovaly konkrétní činnosti potřebné k přípravě hlubinného úložiště ani odpovídající
časové a finanční parametry,“ píší dále kontroloři s tím, že na obdobné skutečnosti už NKÚ přišel v roce 2009.

Terčem kritiky kontrolorů NKÚ se stalo i výzkumné pracoviště Bukov a provozování dolu Rožná o kterých jsme psali v reportáži

Uranový důl Rožná bude zčásti zaplaven, zbývající část bude sloužit výzkumu technologií spojených s ukládáním vyhořelého jaderného paliva

„SÚRAO na přípravu a vybudování podzemního výzkumného pracoviště Bukov, jeho provoz
a na realizaci výzkumného experimentálního programu vynaložila celkem 506 mil. Kč.
Výdaje na provoz pracoviště nepovažuje NKÚ za dostatečně účelné a hospodárné. SÚRAO
na provoz pracoviště, ale zároveň i na provoz dolu Rožná, kterého je pracoviště součástí,
vynaložila 328 mil. Kč, a to bez možnosti vyčlenit výdaje týkající se samotného pracoviště
Bukov,“ uvádí se ve zprávě NKÚ.

„SÚRAO měla k dispozici několik studií a posudků, které upozorňují na slabé stránky podzemního výzkumného pracoviště Bukov, jako je obecnost výzkumného experimentálního programu, technické řešení, nepřenositelnost části výsledků experimentů, geologická odlišnost vybrané lokality, nízká efektivnost výdajů a technické a personální prolínání provozu pracoviště a provozu dolu Rožná včetně prolínání příslušných nákladů. Přesto v dubnu 2020 MPO předložilo vládě pro informaci materiál, který předpokládá zadání nové veřejné zakázky neje na provoz, ale i na rozšíření pracoviště s předpokládanou hodnotou 2 285 mil. Kč bez DPH,“ dodávají kontroloři.

Výdaje na podzemní výzkumné pracoviště Bukov

Podle z kontrolního nálezu NKÚ na přípravu a vybudování podzemního výzkumného pracoviště Bukov, jeho provoz a na realizaci výzkumného experimentálního programu vynaložila SÚRAO do doby ukončení kontroly celkem 506,4 mil. Kč. Z této částky bylo vyplaceno celkem 444 mil. Kč státnímu podniku DIAMO, který zabezpečoval přípravné práce, realizaci výstavby a provoz pracoviště. Na vlastní výzkumný experimentální program (bez výdajů na provoz) vynaložila SÚRAO celkem 0,5 mil. Kč a 2 mil. Kč uhradila za externí posudky na posouzení provozu pracoviště a jeho pokračování.

Z celkových 506,4 mil. Kč vynaložených na vybudování a provoz podzemního pracoviště Bukov bylo 327,9 mil. Kč vynaloženo na provoz pracoviště, ale zároveň i na provoz dolu Rožná, kterého je pracoviště součástí. Důl Rožná je majetkem státu a právo hospodařit s tímto majetkem má státní podnik DIAMO, který na základě smlouvy o poskytnutí služeb zajišťuje provozuschopnost a běžnou údržbu pracoviště Bukov a ostatních částí dolu Rožná. Posudky, které si nechala SÚRAO k provozu pracoviště vypracovat, doporučují mj. provoz pracoviště osamostatnit a oddělit jej od dolu Rožná, kde byla v roce 2017 ukončena těžba uranu. Do doby ukončení kontroly tak ale nebylo učiněno. Technické a personální zajištění podmínek provozu pracoviště Bukov je společné s dolem Rožná a jednotlivé provozní funkce se prolínají. Pracoviště se nachází v 12. patře dolu Rožná, tj. v hloubce předpokládaného budoucího hlubinného úložiště, ale SÚRAO vynakládá peněžní prostředky na provoz celého dolu, a to až do úrovně 26. patra. Část z celkových 327,9 mil. Kč, které SÚRAO uhradila státnímu podniku DIAMO za provoz pracoviště, tak NKÚ nepovažuje za účelné a hospodárné vynaložení peněžních prostředků.

Jiří Reichl