Neděle, 19. září, 2021

Navržený rozpočet SFDI na 2022 meziročně vzrostl o tři miliardy. V dalších letech úřad počítá s výrazným čerpáním z evropských fondů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Celkem 130,6 miliardy korun. To je částka, se kterou chce Státní fond dopravní infrastruktury příští rok pracovat. Největší část – 88,5 miliardy korun má směřovat na investiční výdaje. Jak úřad upozorňuje, částka není konečná a v případě potřeby se může upravit formou takzvaného souvztažného navýšení příjmů a výdajů u zdrojů Evropské unie. Narůstající rozpočet SFDI zdůvodňuje jako nezbytný pro splnění cílů výstavby hlavní infrastrukturní sítě silnic a železnic.

Stejně jako v předchozích letech rozpočet počítá hlavně s krytím mandatorních výdajů sítě, tedy s opravami, údržbou, správou, přípravou nových projektů a také s výstavbou dopravní infrastruktury, která je spolufinancovaná z evropských zdrojů. Právě na posledně zmiňované aktivity je třeba zajistit dostatek národních financí. V opačném případě totiž není možné tyto akce financovat, a často ani zahájit.

Spotřební daň i mýto

Největším národním zdrojem příjmů budou v příštím roce dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu ve výši 50,044 miliardy korun. Díky vybranému mýtnému bude možné do rozpočtu převést 12,5 miliardy korun. K dalším zdrojům příjmů budou patřit výnosy ze spotřební daně, kde SFDI předpokládá příjem ve výši 7,7 miliardy korun, výnosy ze silniční daně ve výši 6 miliard korun a poplatky za užívání rychlostních silnic a dálnic ve výši 5,4 miliardy korun. Nejmenší částkou má přispět úvěr od Evropské investiční banky za 2,841 miliardy korun.

Pokud jde o evropské zdroje, největší část připadá na Operační program doprava, celkem 29,1 miliardy korun. Celkové příjmy z Evropské unie se započtením evropských fondů a nároků mají zaokrouhleně dosáhnout více než 130 miliard korun.

Půl miliardy na cyklostezky

Největší část financí je pro příští rok alokována na silnice a dálnice. Na ty se plánuje použít 41,6 miliardy korun z národních a 21,2 miliardy korun z evropských zdrojů. Menší část národních prostředků je naplánována pro celostátní a regionální dráhy – celkem 35,3 miliardy korun. Z evropských financí ale má jít na železnici o něco více než v případě silnic, a to 23,1 miliardy korun.

V pořadí třetí položku s největším rozpočtem pro příští rok zaujímají výdaje na mýto a telematiku. Z národních zdrojů sem má směřovat 2,9 miliardy korun a z evropských 0,43 miliardy korun.

Na cyklostezky chce SFDI v příštím roce vyčlenit více než půl miliardy korun. Poměrně velká část prostředků má být použita na vybavení drážních vozidel palubními jednotkami ETCS a zabezpečení železniční dopravy. Z národních financí je vyčleněno 0,72 miliardy korun, z unijních 0,39 miliardy korun.

Podle plánovaných výdajů tak největšími příjemci zůstávají Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s celkově více než šedesáti miliardami korun a Správa železnic s 55,2 miliardami korun.

Jednotný evropský zabezpečovač

A je to právě železnice, na kterou se valí poměrně velká smršť v podobě nutných investic. Jedním v poslední době často skloňovaných termínů je ETCS, tedy evropského vlakového zabezpečovacího systému. Přestože jej správa železnic doposud dokázala nainstalovat na více než dvě stovky kilometrů českých tratí, na všech hlavních koridorech má být systém zaveden až do roku 2025. Nejde však jen o tratě jako takové. Jednotky ETCS musí být součástí rovněž u všech projíždějících vlaků. Náklady se přitom u jednoho vozidla mohou vyšplhat až na osmnáct milionů korun.

Podporu pro vybavení drážních vozidel palubními jednotkami ETCS má poskytnout Operační program doprava v rámci programu Zajištění interoperability v železniční dopravě – podprogramu Implementace subsystému řízení a zabezpečení ETRMS. Evropská unie rozhodla o veřejné podpoře ve výši 3,4 miliardy korun. Nicméně maximální částka, kterou mohou dopravci použít na vybavení jednotkou pro jedno vozidlo, je 6,75 milionu korun.

„Pokud se jedná o veřejnou podporu na schválení prototypu vozidla s ETCS, je možné přidělit podporu ve výši 23,4 milionu korun. Veřejná podpora nesmí přesáhnout 85 procent uznatelných nákladů projektu,“ uvádí se v dokumentu SFDI.

Analytický rozklad akcí SŽ v roce 2022 – národní zdroje. Zdroj: SFDI

SFDI dále uvádí, že vzhledem k již rozdělené alokaci v rámci schváleného OPD je nutné vybavování vozidel palubními jednotkami dočasně financovat z národních zdrojů. Pravidla pro poskytnutí příspěvku vypsalo SFDI již loni a celkovou alokaci navýšilo na více než 550 milionů korun. Kvůli termínu dodání palubních jednotek však budou smlouvy s jednotlivými příjemci uzavřeny až v příštím roce.

Peníze pro železniční dopravce

„Podle NIP ERTMS se předpokládá zajistit implementaci systému ETCS nejméně na přibližně 1 400 kilometrů tratí. Pro zajištění potřebné funkčnosti je potřeba vybavit vozidla palubními jednotkami ETCS. Do roku 2025 bude nutné jednotkami ETCS vybavit přibližně 1 500 železničních vozidel,“ uvádí se v návrhu rozpočtu SFDI na příští rok.

Železniční tratě sítě TEN-T, na které se povinnost zabezpečovací systém používat, tvoří přibližně 26 procent z celkové železniční sítě na území České republiky.

SFDI předpokládá, že nárůst počtu vozidel vybavených palubními jednotkami bude tvořen jak vozidly novými, tak těmi, které jsou již v provozu. Vzhledem k tomu, že investiční náklady jsou poměrně značné a představují velkou zátěž zejména pro jednotlivé dopravce, SFDI považuje za nezbytné zajistit odpovídající úroveň zapojení veřejných prostředků.

Návrh rozpočtu SFDI na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 a 2024 je nyní ve vnitřním připomínkovém řízení. 

Dokument je třeba prostřednictvím ministerstva předložit vládě, a to do konce září. Vláda poté předkládá návrh rozpočtu ke schválení Poslanecké sněmovně, současně s návrhem rozpočtu České republiky.

Lucie Přinesdomová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter