Pondělí, 1. března, 2021

MMR: nejvíce rizikových projektů má Ministerstvo vnitra

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Podle materiálu, který má Ekonomický deník k dispozici, bylo nejvíce rizikových projektů v rámci Integrovaného operačního programu v gesci Ministerstva vnitra.

Podle informace ministerstva pro místní rozvoj, která mapuje problémové projekty v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) se objem rizikových nebo vysoce rizikových projektů v červenci letošního roku oproti dubnu zhoršil.

Na základě pravidelného vyhodnocení, provedeného jednotlivými zprostředkujícími subjekty IOP a po kontrole řídícího orgánu (ŘO) IOP, kterým je MMR, bylo k 1. 7. 2015 evidováno 47 vysoce rizikových projektů v hodnotě cca 6 mld. Kč. Na rozdíl od předchozí sestavy k dubnu 2015 již k 1. 7. 2015 nebyl identifikován žádný spící projekt. ŘO IOP ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty (ZS) IOP také detailně sleduje stav rizikových projektů (projekty s minimálně dvěma rizikovými parametry), kdy bylo aktuálně identifikováno 89 rizikových projektů v hodnotě přesahující 2,8 mld. Kč.

Oproti předchozímu vyhodnocení sestavy problémových projektů k dubnu 2015 tak došlo k odstoupení jednoho spícího projektu (v hodnotě cca. 299 mil. Kč). V kategorii vysoce rizikových projektů byl zaznamenán nárůst o 22 projektů (v hodnotě cca. 2,6 mld. Kč). Tyto projekty byly přeřazeny z kategorie rizikových zejména z důvodu napjatého časového plánu realizace. Častým důvodem je jejich schválení v průběhu léta a podzimu 2014, ze kterého vyplývá krátký úsek reálné realizace zhruba jednoho roku, a to včetně uskutečnění všech veřejných zakázek. Jedná se především o projekty měst a obcí z 22. výzvy v oblasti intervence 2.1. a projekty organizačních složek státu v 17. výzvě v oblasti intervence 1.1.

Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace realizují 15 vysoce rizikových a 12 rizikových projektů. Tyto projekty s ohledem na jejich celkovou finanční náročnost představují hlavní riziko pro čerpání v  roce 2015. Celkem se jedná o projekty v hodnotě cca. 6,336 mld. Kč.

Do konce roku 2015 je u vysoce rizikových projektů plánované předložení žádostí o platbu v objemu cca. 4,362 mld. Kč. U rizikových projektů jsou pak očekávány žádosti o platbu v hodnotě cca. 2,383 mld. Kč. Z celkového počtu prostředků, které zbývá proplatit z IOP v hodnotě cca. 14,623 mld. Kč, se jedná zhruba o 34,41 % z celkové alokace programu IOP, kterou zbývá proplatit.

Z dlouhodobého hlediska došlo od července 2012, kdy ŘO IOP přijímá opatření u spících a vysoce rizikových projektů, k dílčímu zlepšení v realizaci některých projektů organizačních složek státu, které se na základě přijatých opatření podařilo stabilizovat. Nejrizikovější projekty jsou nicméně i nadále v gesci Ministerstva vnitra ČR a Hasičského záchranného sboru (HZS), navázané na generálního dodavatele Českou poštu, Odštěpný závod ICT služby.

U vysoce rizikových projektů došlo od dubnové aktualizace k navýšení projektů, u nichž je Ministerstvo vnitra příjemcem (celkem o 2 projekty). V kategorii rizikových projektů je situace také nejvíce kritická u projektů v gesci Ministerstva vnitra. Další skupinou rizikových projektů jsou projekty v oblasti intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Jedná se o projekty pořízení „Lokalizačních a záznamových zařízení Policie ČR“ a „Moderní technologie Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR“.

Tyto projekty rovněž v gesci resortu MVČR jsou rizikové z hlediska realizace (opakování) veřejných zakázek a následně možného posunu konce realizace projektů. ŘO IOP identifikuje stále jako rizikové téměř všechny ještě nedokončené projekty v oblasti intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě. Tyto projekty jsou rizikové zejména z důvodu napjatého časového plánu. Důvodem je jejich schválení v průběhu léta a podzimu 2014, ze kterého vyplývá krátká reálná doba pro realizaci zhruba jednoho roku, a to včetně uskutečnění všech veřejných zakázek. Je tedy nezbytně nutné, aby příjemci projektů vyvinuli maximální úsilí při realizaci jednotlivých fází projektu a předcházeli všem rizikovým faktorům ohrožující zdárné dokončení projektů. ŘO IOP ve spolupráci se ZS provádí s příjemci krizové řízení projektů a poskytuje maximální součinnost při realizaci projektů a řešení vzniklých problémů.

Kromě Ministerstva vnitra najdeme u spících nebo vysoce rizikových projektů i další resorty, a to Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství.

-usi-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter