Pátek, 1. července, 2022

Ministerstva zepsula Chovancův návrh na založení NAKIT

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministr vnitra Milan Chovanec již nějakou dobu prosazuje vznik státního podniku, který má převzít roli koordinátora pro rozvoj NGA sítí. Meziresortní připomínkové řízení však vznik státního podniku nejspíš přinejmenším oddálí.

Ministerstvo vnitra již nějakou dobru prosazuje založení státního podniku, který by měl plnit roli koordinátora pro vybudování NGA sítí, tedy infrastruktury pro vysokorychlostní internet. Ten se má jmenovat Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) České republiky a měl být založen k 1. říjnu tohoto roku a sloučit se s Odštěpným závodem ICT České pošty. Nyní se však zdá, že to nebude tak jednoduché. Podle dokumentů, které má Ekonomický deník k dispozici, neprobíhá připomínkové řízení mezi jednotlivými ministerstvy vůbec hladce a je velmi pravděpodobné, že se založení státního podniku k začátku letošního října nestihne a není ani jasné, kdy a zda vůbec bude NAKIT založena.

Ministerstvo financí má k návrhu Chovancova ministerstva hned dvanáct zásadních připomínek. Babišovo ministerstvo například návrhu vyčítá, že „Navrhovaný koncept je zcela nesystematický a účelový. Jeví se, že jeho hlavním smyslem je vytvořit organizaci, na bázi Odštěpného závodu ICT služby České pošty, s.p. (dále jen „OZ“), která by mohla být schopna čerpat dotace EU na pokrytí tzv. bílých míst v regionech  ČR vysokorychlostním internetem. Zcela mu chybí koncepce, definice jeho mise, podnikatelský plán. Dosavadní ekonomické výsledky OZ nevzbuzují důvěru, že nová organizace, vzniknuvší sloučením s OZ bude schopna dosahovat takových ekonomických výsledků, aby nemusela být dotována ze státního rozpočtu nebo jinými způsoby.“

Pochybnosti o efektivitě nového státního podniku mají i ostatní ministerstva, podobně, jako poukazují na problematiku čerpání dotací skrze něj. Například ministerstvo obrany upozorňuje, že „Nový státní podnik je subjektem bez historie a bez zavedených a ozkoušených postupů, nepovažujeme proto za vhodné bez dalšího, aby tento subjekt měl být subjektem, který bude nakládat s prostředky z dotací EU v tak významné výši, jak uvádí materiál.“ Ministerstvo zemědělství se pak ptá, proč by vůbec měl takový státní podnik vzniknout: „Je nezbytné vymezit fungování a roli státního podniku ve vztahu k Plánu (rozvoje NGA sítí – pozn. red.), nemělo by docházet k tomu, že Plán se stává berličkou pro vytvoření nového státního podniku, který převezme roli Odštěpného závodu České Pošty pro ICT služby, který zajišťuje pro MV vybrané činnosti. V materiálu je řečeno, že do nově zřizovaného státního podniku bude tento odštěpný závod začleněn. Není ale jasné, proč nezachovat současnou podobu fungování.“

Ministerstvo pro místní rozvoj rovněž trápí otázka financování a určité riziko zátěže pro státní rozpočet: „Vzhledem ke zkušenostem Odboru řízení operačních programů s realizací dodávek v rámci IOP, kde je rovněž uplatňována in-house výjimka, vyvstává riziko, že některé klíčové projekty IOP nebudou kvůli in-house dodavateli dokončeny včas a náklady na jejich realizaci budou muset být plně uhrazeny ze státního rozpočtu. Je oprávněné se domnívat, že podobné problémy nastanou i v budoucnosti v případě nově založeného státního podniku a zajištění výstavby NGA sítí.“

Další vlna připomínek se týkala roviny založení takového státního podniku v tom smyslu, zda je to v souladu s prostředím tržní ekonomiky. Ministerstvo financí k tomu říká: „Budování sítí nemá být odpovědností státu nýbrž operátorů, kteří k tomu mají potřebné know-how, zdroje a lidi. Stát může v oblastech, kde je rozšíření NGA sítí pro operátory neekonomické, podpořit jejich budování dotacemi.“ Tuto tezi podporuje i jedna z připomínek ministerstva průmyslu a obchodu, kde se uvádí, že „Nikdy vláda neměla ambici rozšířit působnost i na oblasti, kde funguje tržní prostředí a kde by taková ingerence státu byla neodůvodnitelným a neodpovídajícím zásahem státu do tržního prostředí. Předložený návrh MV v rozporu se všemi dosavadními rozhodnutími vlády předpokládá převzetí i řízení oblasti výstavby sítí nové generace v soukromém vlastnictví a využívané ke komerčním cílům tedy komerční oblasti s tržním prostředím, do působnosti nově zřizovaného státního podniku. Vznik nového ´Českého Telecomu´ je vzhledem k úspěšně provedené privatizaci celého odvětví v roce 2005 a úspěšnému nastavení tržního prostředí, zcela neodůvodnitelný a neobhajitelný.“

Podobně to vidí ministerstvo životního prostředí, které požaduje vysvětlit, „proč považuje předkladatel vznik státního podniku za nezbytný a jaké si od tohoto řešení slibuje výhody ve srovnání s poptáváním příslušných činností od komerčních dodavatelů na základě otevřených výběrových řízení, a to zvlášť s ohledem na vysokou míru konkurence na trhu ICT.“

V dokumentech se také objevily připomínky v tom smyslu, že není zcela jasné, jaké sítě by měl nový státní podnik provozovat. Zda jen pro veřejnou správu, nebo zda i sítě, které budou moci využívat soukromé komerční subjekty. V tomto je poměrně kritické ministerstvo pro místní rozvoj, které říká, že „materiál používá pouze obecný termín sítě nové generace, aniž by rozlišoval sítě veřejné a sítě neveřejné (ať soukromé nebo v rámci veřejné správy). S ohledem na kompetence Ministerstva vnitra by se navrhovaná národní agentura měla primárně zabývat neveřejnými sítěmi v rámci veřejné správy. Sekundárně v omezené míře veřejnými sítěmi, a to pouze ve vazbě na sítě neveřejné.“

K návrhu na zřízení státního podniku NAKIT se také vyjádřil Národní bezpečnostní úřad, který poněkud kuriózně nebyl zařazen mezi připomínková místa v rámci meziresortního připomínkového řízení k danému materiálu. NBÚ se k této skutečnosti celkem razantně ohradil: „V této souvislosti důrazně požadujeme, aby napříště takováto situace nenastala, a aby Ministerstvo vnitra k tomu učinilo příslušné opatření. K tomu uvádíme, že ani materiál, na který se Založení státního podniku Národní agentura pro komunikační a informační technologie České republiky s. p., odkazuje, a to Národní plán rozvoje sítí nové generace, nebyl Národnímu bezpečnostnímu úřadu k připomínkám zaslán. Navíc z veřejně dostupných informací vyplývá, že Národní plán rozvoje sítí nové generace byl upraven Strategií skokové změny 2030, která rovněž nebyla v připomínkovém řízení.“ Vlastní připomínky NBÚ se pak vesměs týkají požadavků na upřesnění textu v navrhovaném materiálu ministerstva vnitra.

Svaz průmyslu a dopravy ČR požaduje materiál z dalšího projednávání do doby schválení Národního plánu rozvoje sítí nové generace stáhnout.

Ovšem nejkritičtěji se vůči záměru ministerstva vnitra založit nový státní podnik vyjadřuje Svaz průmyslu a dopravy ČR, který požaduje „materiál stáhnout z dalšího projednávání do doby schválení Národního plánu rozvoje sítí nové generace vládou.“ Svůj požadavek Svaz zdůvodňuje tím, že „předložený návrh na založení státního podniku se nám jeví jako předčasný v situaci, kdy dosud není vládou schválen Národní plán rozvoje sítí nové generace, jehož obsahem je návrh na založení státního podniku odůvodňován. Navrhujeme proto jeho projednávání pozastavit až do schválení Národního plánu rozvoje sítí nové generace.“

Zdá se tedy, že údajné Chovancovo nevládnutí anglickým jazykem není ani zdaleka jeho jediným a ani největším problémem. Meziresortní připomínky jsou poměrně zdrcující a není vůbec jasné, jestli bude státní podnik NAKIT založen, případně kdy bude založen, nebo kdo bude plnit roli koordinátora pro výstavbu NGA infrastruktury.

-usi-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter