Čtvrtek, 15. dubna, 2021

Kvůli dopadům pandemie na dopravu vydává EU nové nařízení. Umožňuje prodloužit platnost certifikátů a povolení, ale i odklad kontrol či školení

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nové evropské nařízení stanovuje zvláštní a dočasná opatření s ohledem na pandemii covid-19. Týkají se nejen obnovování nebo prodloužení některých dokumentů, ale také odkladu pravidelných kontrol a školení v oblasti dopravy. Nařízení má zajistit bezproblémové fungování jednotného unijního trhu.

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2021/267 ze dne 16. února reaguje na aktuální situaci a stanovuje zvláštní a dočasná opatření v oblasti silniční, železniční a vodní dopravy. Týkají se platnosti některých osvědčení, licencí a povolení. Ty mohou být díky nařízení obnoveny či prodlouženy až o deset měsíců. Zároveň je také možný odklad některých pravidelných kontrol a školení.

Nové nařízení zdůvodňuje Evropská unie zejména dopadem pandemie nejen na dopravce jako takové, ale také na dopravní podniky a správní úřady. V souvislosti s prodlužováním povolení, osvědčená a licencí totiž řada dopravců současné době není schopná dostát nezbytným povinnostem.

Školení řidičů, řidičské průkazy, tachografy

U řidičů nákladních či osobních silničních vozidel je možné prodloužit platnost osvědčení o odborné způsobilosti a souvisejících školení o deset měsíců od data skončení jejich platnosti.

Desetiměsíční odklad se týká také platnosti některých řidičských průkazů.

Kontroly tachografů, které se měly uskutečnit od 1. září loňského roku do letošního června, je z důvodu pandemie rovněž možné provést později. Konkrétně nejpozději do deseti měsíců od chvíle, kdy se kontrola měla uskutečnit.

Technické prohlídky vozidel

Stejně tak se odklad týká i pravidelných technických prohlídek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel. Tam, kde mělo k prohlídce dojít mezi loňským zářím a letošním červnem, je možný desetiměsíční odložení. Do té doby by osvědčení měla zůstat platná.

Kontrola vozidel podnikatelů v dopravě

Některé dopravní podniky aktuálně nemohou plnit veškeré povinnosti související s požadavky na provozovaná vozidla. Některé pak nesplňují ani požadavek finanční způsobilost. Maximální lhůty stanovené směrnicí se proto prodlužují ze šesti na dvanáct měsíců.

Pokud již došlo k porušení některého z požadavků a lhůta stanovená příslušným orgánem dosud neuplynula, měl by mít příslušný orgán možnost tuto lhůtu prodloužit celkem na 12 měsíců.

Mezinárodní doprava

Mezinárodní silniční nákladní doprava a mezinárodní přeprava cestujících autokary a autobusy jsou podmíněny držením licence Společenství. V případě řidičů, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a kteří provozují nákladní dopravu, také osvědčením řidiče. Povolení je nutné i k poskytování linkové dopravy autobusem a autokarem. Tyto licence, osvědčení a povolení je možné obnovit po ověření dodržování stanovených podmínek, a to o deset měsíců.

Železnice

Lhůta pro obnovení jednotných osvědčení o bezpečnosti na železnici je deset měsíců a dotčená stávající jednotná osvědčení o bezpečnosti pak zůstanou platná po odpovídající dobu.

Nařízení upravuje i platnost licence strojvedoucích. Stávající doba platnosti je deset let a zahrnuje pravidelné kontroly. Licence, jejichž platnost končí mezi loňským zářím a letošním červnem, mohou být prodlouženy o deset měsíců od data skončení platnosti. Strojvedoucí zároveň dostanou k dobru dalších deset měsíců na absolvování pravidelných kontrol.

Ne všechny státy výjimky využijí

Další prodloužení se týká např. osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících na vnitrozemských vodních cestách či technických požadavků pro vnitrozemská plavidla.

Jak se uvádí v nařízení, členské státy jsou dotčeny v různé míře a v různou dobu. Využívání prodloužení by tak mělo být využito pouze v nezbytných případech. Jednotlivé země nemusí výjimky využít.

Nařízení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie 22. 2. 2021. Je závazné a v celém rozsahu přímo použitelné ve všech členských státech.

Lucie Přinesdomová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter