Evropská komise a životní prostředí: akční plán a infringementy pro Česko

Ochrana životního prostředí v Evropské unii bude posílena.

Evropská komise přijala nový akční plán pro životní prostředí a vydala přehled dubnových infringementů. Dva se týkají i České republiky.

Nový akční plán pro životní prostředí má zlepšit ochranu přírody a biologické rozmanitosti v Evropské unii. Podle Evropské komise má být ve prospěch občanů i evropské ekonomiky. Plán obsahuje patnáct opatření, jejichž realizace má proběhnout do roku 2019. Jejich úkolem je zlepšit provádění směrnic o ptácích a o přírodních stanovištích, jež představují stěžejní prvky politiky Evropské unie v oblasti ochrany přírody.

Směrnice vytvářejí největší koordinovanou síť chráněných území s bohatou biologickou rozmanitostí na světě – síť Natura 2000 -, která pokrývá téměř jednu pětinu rozlohy Evropské unie na pevnině a šest procent na moři. Podle Evropské komise tyto oblasti přispívají k HDP Evropské unie ve výši 1,7 až 2,5 procenta, a to především díky ekosystémovým službám, jako je ukládání uhlíku, čištění vody nebo cestovní ruch.

Nově přijatý akční plán má zlepšit správu těchto území, více zapojit vnitrostátní orgány, zainteresované subjekty i mladé lidi a obecněji propojit ochranu přírody se sociálně-ekonomickými činnostmi.

„Provedli jsme důkladný přezkum těchto směrnic a dospěli k závěru, že daný účel plní. Nyní chceme zajistit, aby plně rozvinuly svůj potenciál v oblasti ochrany a zachování bohaté biologické rozmanitosti v Evropě,“ řekl první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, odpovědný lepší regulaci, institucionální vztahy, vládu práva a chartu základních práv. „Na tomto příkladu je dobře patrné, jak zdokonalování právních předpisů zlepšuje ochranu vysokých evropských standardů v oblasti životního prostředí,“ dodal.

Čtyři prioritní oblasti

Patnáct opatření, která mají být provedena do roku 2019, se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti: zajištění větší soudržnosti se sociálně-ekonomickými cíli, vytvoření politické odpovědnosti a posílení souladu, posílení investic do sítě Natura 2000, zlepšit komunikaci a sovětu.

Evropská komise chce být členským státům nápomocna s účinným prováděním právních předpisů tak, aby těžily z jejich ekonomických výhod. S tím souvisí zajištění veřejného online přístupu k údajům, které jsou nezbytné pro provádění směrnic. To by mělo vnést větší transparentnost a čitelnost pro zúčastněné strany. Komise také bude podporovat členské státy při zavádění nezbytných opatření na ochranu přírody ve všech dotčených lokalitách.

Součástí akčního plánu je rovněž návrh na navýšení té části rozpočtu programu LIFE, která je vyčleněná na projekty podporující ochranu přírody a biodiverzitu. Celková výše prostředků na program LIFE jako celek se ale změnit nemá.

Investice do sítě Natura 2000 chce Evropská komise stimulovat prostřednictvím finančního partnerství mezi Komisí a Evropskou investiční bankou, která poskytuje půjčky a investice na míru. Vedle veřejných zdrojů chce Evropská komise k investování do Natury 2000 zapojit také prostředky soukromé.

Kromě toho si Komise jako jeden z cílů vytyčila poskytování poradenství při zavádění ekologické infrastruktury, která umožní lepší propojení sítě Natura 2000. Komise tedy bude podporovat řešení založená na přírodních procesech prostřednictvím politiky Evropské unie v oblasti výzkum a inovací a finančních prostředků z programu Horizont 2020.

České environmentální infringementy

Evropská komise také vydala dubnový přehled případů porušení právních předpisů – takzvaných infringementů. Dva z nich se týkají také České republiky. V prvním z nich Evropská komise vyzvala Českou republiku, aby oznámila svá opatření k provedení směrnice o klasifikaci, označování a balení látek a směsí ve svém vnitrostátním právu (směrnice 2014/27/EU).

Cílem této směrnice je zajištění soudržnosti mezi právními předpisy EU o chemických látkách a odpovídající úrovni ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků v případě, že jsou v pracovním prostředí přítomny nebezpečné chemické látky a směsi. Směrnice měla být do vnitrostátní legislativy transponována do 1. června 2015. Podle Evropské komise ale směrnice svůj protějšek v národním právním rámci dosud nemá.

Česká republika dostala prostor pro předložení svých připomínek na výzvy Komise, který ale podle všeho nebyl uspokojivě využit. Evropská komise proto nyní Českou republiku vyzývá, aby přijala nezbytná opatření pro zajištění úplného souladu s uvedenou směrnicí. Pokud se tak nestane do dvou měsíců, může Evropská komise tuto věc předložit Soudnímu dvoru Evropské unie.

Předvolání před Soudní dvůr Evropské unie hrozí České republice také v oblasti odpovědnosti za životní prostředí. Zde bylo Česko vyzváno spolu s Belgií k tomu, aby zkompletovalo zapracování směrnice 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí.

Evropská komise je přesvědčena, že v české legislativě nejsou dostatečně upravena pravidla o přezkumném řízení, která zajišťují, že příslušné orgány přijmou opatření proti škodám na životním prostředí. A to na základě vyjádření občanů a nevládních organizací životním prostředím se zabývajících. Komise zaslala České republice výzvu ke zjednání nápravy již v dubnu loňského roku. Nyní tak Česku běží poslední dva měsíce.

-usi-