Evropská komise představila diskusní dokument pro dosažení udržitelnější Evropy do roku 2030

Komise zveřejnila dokument o vytvoření udržitelné Evropy do roku 2030, který se zaměřuje na hlavní politická opatření pro udržitelný rozvoj, jako např. přechod k oběhovému hospodářství nebo odstranění nerovnováhy v potravinovém systému. Soustředí se také na horizontální faktory, které musí udržitelný rozvoj podporovat.

Evropská komise včera zveřejnila dokument o vytvoření udržitelné Evropy do roku 2030. Materiál navazuje na projev předsedy Evropské komise Jean-Clauda Junckera o stavu Unie v roce 2017 a zdůrazňuje závazek EU splnit cíle udržitelného rozvoje OSN a závazky Pařížské dohody o změně klimatu.

Materiál analyzuje celou řadu výzev, před kterými Evropa stojí, nabízí scénáře jejich možných řešení a také se snaží usměrnit diskusi o tom, jak příslušné cíle do roku 2030 co nejlépe splnit a jak k tomu může přispět svým dílem Evropská unie. Scénáře možných řešení ukazují, že navzdory tomu, čeho bylo v posledních letech dosaženo, je zapotřebí přijmout další opatření, mají-li EU a s ní celý svět zajistit udržitelnou budoucnost a dobré životní podmínky pro všechny občany. 

Komise předkládá tři scénáře, jak podpořit diskuzi o plnění cílů strategického rozvoje napříč EU:

o   Vznik zastřešující evropské strategie sloužící jako vodítko pro činnost EU i členských států

o   Pokračování začleňování cílů udržitelného rozvoje do všech příslušných politických opatření EU

o   Větší zaměření na vnější činnost při současné konsolidaci ambicí EU

Kompletní přehled je k dispozici na tomto linku.

První místopředseda Evropské komise Frans Timmermans k tomu uvedl: „Zajištění udržitelného rozvoje stojí a padá s odhodláním lidí. Jen společným úsilím docílíme toho, že naše ekonomika a společnost bude udržitelná a zároveň prosperující. Děláme vše proto, abychom zachovali náš způsob života a zlepšili blahobyt našich dětí a vnoučat, pokud jde o rovnost, zdravé přírodní prostředí a prosperující, ekologickou a inkluzivní ekonomiku. Náš úkol není snadný – musíme zachránit naši planetu a zachovat vhodné podmínky pro všechny. Evropa může a měla by být v tomto příkladem.“

Místopředseda Evropské komise odpovědný za pracovní místa, hospodářský růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen kolegu doplnil: „Udržitelný rozvoj je jednou z priorit EU. Jeho účelem je zajistit, aby budoucí generace měly stejné nebo lepší příležitosti než my. Zároveň však musíme respektovat omezené zdroje naší planety. Do toho úsilí se zapojil i soukromý sektor, a to díky investičnímu plánu pro Evropu. Akční plán pro udržitelné finance zajišťuje pro tento typ investic nové trhy. Modernizací naší společnosti inkluzivním způsobem, podporou oběhového hospodářství a využíváním výhod nových technologií, jako je umělá inteligence, můžeme zajistit tzv. neutralitu z hlediska klimatu a předat tuto planetu budoucím generacím v lepším stavu, než je dnes.

Diskusní dokument se zaměřuje na hlavní politická opatření pro udržitelný rozvoj, která zahrnují přechod od lineárního hospodářství k oběhovému, odstranění nerovnováhy v potravinovém systému a zajištění energetických zdrojů, bydlení a mobility i do budoucnosti. Zároveň je třeba zajistit, aby byl tento rozvoj spravedlivý a aby nikoho nenechával stranou. Dokument se rovněž soustředí na horizontální faktory, které musí udržitelný rozvoj podporovat: vzdělávání, vědu, technologie, výzkum, inovace, digitalizaci, finance, cenovou politiku, daně, hospodářskou soutěž, odpovědné obchodní chování, sociální odpovědnost podniků, nové obchodní modely, otevřený obchod založený na pravidlech a na řízení a soudržnost politik na všech úrovních. Předkládaný dokument v neposlední řadě také zdůrazňuje, jak je důležité podporovat udržitelný rozvoj po celém světě. Pokud totiž budou ostatní prosazovat protichůdná opatření, bude mít naše politika jen omezený dopad.

Diskusní dokument: Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030

Přílohy k diskusnímu dokumentu:

Pracovní dokument útvarů Komise: Zpráva EU o soudržnosti politik v zájmu rozvoje (2019)

Bílá kniha o budoucnosti Evropy (1. března 2017) a předchozí diskusní dokumenty

Zpráva Eurostatu o monitorování cílů udržitelného rozvoje

Čistá planeta pro všechny: strategie k vytvoření klimaticky neutrální Evropy do roku 2050

-red-