ČR spouští Modernizační fond, konkrétně tzv. předregistrační výzvy

Výroba a distribuce tepelné energie z obnovitelných zdrojů, výstavba fotovoltaických elektráren nebo optimalizace spotřeby energie ve výrobních a technologických procesech, to je jen malý výčet projektů, které se mohou od dnešního dne hlásit do tzv. předregistračních výzev ze 150 miliardového Modernizačního fondu.

Předregistrační výzvy Modernizačního fondu spustilo ministerstvo životního prostředí. Fond spadá pod ministerstvo životního prostředí a s penězi bude nakládat Státní fond životního prostředí. Vznik Modernizačního fondu má oporu v zákoně – dokonce je to první zákon roku 2020 (takže se jeho číslo bude dobře pamatovat 1/2020) a je transpozicí evropské směrnice o obchodování s emisemi skleníkových plynů.

„V implementaci Modernizačního fondu jsme, co se týče připravenosti pro žadatele, v porovnání s ostatními státy nejdále a patříme mezi premianty. Obecný programový dokument Modernizačního fondu je v tuto chvíli již v mezirezortním připomínkovém řízení a naší ambicí je, aby ho vláda schválila do konce tohoto roku. První ostré výzvy bychom chtěli vyhlásit v prvním čtvrtletí příštího roku,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec.

Modernizační fond pomůže s přechodem na čisté ekologické zdroje a České republice pak s plněním národních cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a ochrany klimatu. Prostředky do Modernizačního fondu poplynou z evropských zdrojů a jejich finální výši určí výnosy aukcí z emisních povolenek, a to průběžně až do roku 2030.

Výzvy Modernizačního fondu

Vznik

O peripetiích při vyjednávání této směrnice jsme psali v roce 2017. Poprvé jsme o tématu informovali v textu Státy EU budou muset informovat o dodávkách energií ze třetích zemí. Komise na ně chce dohlížet. Poté jsme se na názor na ambiciózní plány ptali našich a slovenských zástupců v Evropském parlamentu, z čehož vznikla roztržka mezi komunistickou europoslankyní Kateřinou Konečnou a zástupci lidovců Michaelou Šojdrovou a Luďkem Niedermayerem.

 

Přečtěte si důvody hádky českých europoslanců:

Financování projektů z Modernizačního fondu bude prostřednictvím devíti samostatných programů, resp. oblastí podpory. Podrobně jsme o tom psali v lednovém textu Stovky miliard „potečou“ do ČR na dekarbonizaci a boj se změnami klimatu ve městech

Stovky miliard „potečou“ do ČR na dekarbonizaci a boj se změnami klimatu ve městech

Aktuálně vyhlašované předregistrační výzvy se týkají prvních třech programů zaměřených na:

  • modernizace soustav zásobování tepelnou energií
  • nové obnovitelné zdroje v energetice
  • zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS.

Výzvy otevřeny pro veřejný i soukromý sektor, velikost firem také není omezena

Předregistrační výzvy jsou otevřeny širokému spektru žadatelů, se svými investičními záměry se mohou hlásit zástupci veřejného i soukromého sektoru, malé i velké podniky. Spolu s výzvami ministerstvo zveřejňuje samozřejmě i základní podmínky pro první tři programy, byť jejich finální podobu mohou ještě ovlivnit diskuze probíhající s Evropskou investiční bankou a dalšími partnery.

Podání projektového záměru do předregistrační výzvy je ale povinným prvním krokem pro čerpání finančních prostředků z Modernizačního fondu, které se naplno rozjede v první polovině příštího roku.

Spuštění předregistračních výzev a jejich základních podmínek může navíc vyjasnit některá témata otevřená oborovými asociacemi v minulých týdnech v souvislosti s mezirezortním připomínkových řízením, ve kterém je Obecný programový dokument Modernizačního fondu.  A především přinese ministerstvu přehled o reálném stavu připravenosti projektů, skutečném zájmu žadatelů i jejich okruhu.

„Spuštění předregistračních výzev a zveřejnění základních podmínek je zásadním krokem v implementaci Modernizačního fondu na národní úrovni. Jejich hlavním smyslem je aktivovat investory, získat přehled o jimi plánovaných projektech, jejich harmonogramu realizace a způsobu financování. Tyto informace následně využijeme jednak pro komunikaci s Evropskou investiční bankou a zároveň pro co nejefektivnější nastavení výzev jednotlivých programů tak, abychom podporu zpřístupnili co největšímu okruhu žadatelů a různým technologiím v daném čase,“ vysvětluje náměstek pro EU fondy na MŽP a předseda Platformy pro přípravu Modernizačního fondu Jan Kříž.

Projekty nejsou finančně omezeny. Musí být podány do 1. února

Projektové náměty nejsou omezeny žádným finančním limitem. Sledována budou plánovaná opatření a přínosy, kterých by měly projekty dosáhnout. Dle zaměření investičního záměru se může jednat například o snížení emisí skleníkových plynů, snížení spotřeby primární energie, množství vyrobené energie z OZE apod. Všechny projektové záměry mohou zájemci podávat v termínu od 30. listopadu do 1. února 2021.

Jakým způsobem bude příjem projektových záměrů probíhat, upřesňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR: „Informace o plánovaných investicích budeme přijímat prostřednictvím elektronických formulářů umístěných na webových stránkách Fondu. Nejsou vyžadovány žádné povinné přílohy, bude-li to však nutné, můžeme si vyžádat dodatečné informace upřesňující předkládaný investiční návrh. Díky těmto předregistračním výzvám zahájíme řízenou komunikaci s budoucími žadateli, kterým nabídneme prostor pro konzultace nad jejich projekty, což jim urychlí přípravu vlastních žádostí o podporu.“

Jelikož jsou prostředky z Modernizačního fondu tvořeny výnosy z aukcí emisních povolenek, které budou postupně draženy až do roku 2030, bude celková alokace disponibilních prostředků záležet na mnoha faktorech, včetně vývoje ceny emisní povolenky. „Obecný programový dokument stanovuje pouze předpokládané procentuální rozdělení celkové alokace Modernizačního fondu mezi uváděné programy, resp. jednotlivé oblasti podpory. Rozdělení prostředků tak může být upřesňováno s ohledem na další vývoj a cíle těchto oblastí, včetně zohlednění zájmu v každé z nich. Jednoduše řečeno, bude-li zájem žadatelů v jedné oblasti převyšovat zájem v oblasti jiné, není problém prostředky mezi programy přesouvat tak, abychom docílili co největšího ekologického efektu pro modernizaci naší energetiky. Pro splnění cílů v oblasti ochrany klimatu musíme zařadit nejvyšší rychlost,“ dodává ministr Brabec.

Cílem Modernizačního fondu je pomoci ekonomicky slabším zemím Evropské unie k hospodářskému rozvoji prostřednictvím podpory nízkouhlíkových technologií a energetiky. Státní fond životního prostředí ČR byl určen jako příjemce finančních prostředků z Modernizačního fondu a bude plnit roli poskytovatele. V praxi by tyto investice měly vést k významným úsporám energie, snížení emisí CO2 a k celkovému zlepšení kvality ovzduší v ČR. Důležitým přínosem Modernizačního fondu bude bezpochyby také udržení až 131 tisíc pracovních míst.

Jiří Reichl