Pondělí, 15. srpna, 2022

Vnitro a ÚOOÚ chtějí snížit hranici pro souhlas se sběrem dat nezletilých na 13 let

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Evropské Nařízení o zpracování osobních údajů (GDPR) upravuje také, kdy je se zpracováním údajů potřeba souhlas zákonných zástupců nezletilých. Doporučuje hranici do 16 let. Český návrh nového Zákona o zpracování osobních údajů počítá s hranicí o tři roky nižší.

Úředníci českých ministerstev a dalších státních úřadů v čele s Úřadem na ochranu osobních údajů navrhují, aby souhlas se zpracováním osobních údajů na internetu mohli udělit nezletilí již od 13 let. Využili tak možnosti hranici pro tento souhlas snížit o tři roky oproti Nařízení evropského parlamentu o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů známé pod zkratkou GDPR. Vyplývá to z návrhu Zákona o zpracování osobních údajů, který má Ekonomický deník k dispozici.

Článek 8 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů uvádí:

Podmínky použitelné na souhlas dítěte v souvislosti se službami informační společnosti

  • 1. Pokud se použije čl. 6 odst. 1 písm. a) v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo dítěti, je zpracování osobních údajů dítěte zákonné, je-li dítě ve věku nejméně 16 let. Je-li dítě mladší 16 let, je takové zpracování zákonné pouze tehdy a do té míry, pokud byl tento souhlas vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti.
  • Členské státy mohou pro uvedené účely právním předpisem stanovit nižší věk, ne však nižší než 13 let.

Toho využili autoři českého zákona a zdůvodňují to následovně: „Článek 8 umožňuje snížit věkovou hranici pro platné on-line souhlasy na 13 let, byť sám stanoví subsidiární věkovou hranici na 16 let, což je kompromisem mezi návrhem Komise (13 let) a požadavky některých států (18 let z důvodu zletilosti).“

 § 31 NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Má se za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku.

„Při zvážení hranice lze vyjít z dalších úprav (Child Online Privacy Protection Act v USA stanoví 13 let, návrh Komise na nařízení nahrazující nařízení 45/2001(ES) stanoví také 13 let), jakož i z povahy věci. Vzhledem k tomu, že jde o soukromoprávní regulaci, je základem nový občanský zákoník. Pro dospělé nezletilé platí § 31 NOZ, tedy subjektivní vymezení, které je tímto zákonem modifikováno na objektivní,“ uvádí autoři zákona. „Jako vhodnější způsob přeDcházení ohrožení a snižování rizik spojených s využíváním informačních a komunikačních technologií dětmi se jeví osvěta a pravidelný zájem poučeného rodiče,“ autoři zákona. „Aniž by měl předkladatel v úmyslu zlehčovat problémy a…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Jiří Reichl

O GDPR jsme již psali:

GDPR – pověřenec pro ochranu osobních bude nedostatkové zboží
Petr Maličovský – 

Miliardový dopad GDPR na obce a města
Jiří Reichl – 4.8.2017

Obce a města musejí shánět odborníky na IT a právo v jednom. Kvůli implementaci… 

Vnitro připravuje manuál pro obce k GDPR, vznikající paniku mírní  

Advokáti se připravují na směrnici o ochraně osobních údajů, ČAK je musí zabezpečit  

Unie posílí ochranu osobních údajů. Ludvík: Bude to stát strašné peníze  

EET má další problém. Nemohou ho využívat tisíce zrakově postižených  

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit