Bratr ostravského podnikatele žádá Nejvyšší státní zastupitelství o dohled nad takzvanou kauzou Dědic

Porušování zákonnosti v trestním řízení Radim Dědic spatřuje například v možné podjatosti dozorujícího státního zástupce, nebo v porušování ústavních principů spravedlivého procesu. Ilustrační foto: Ekonomický deník

Soudní znalec a insolvenční správce Radim Dědic z Ostravy požádal Nejvyšší státní zastupitelství o dohled nad prací Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Radima Dědice obvinila Národní centrála proti organizovanému zločinu v půlce června spolu s jeho známějším bratrem Martinem Dědicem ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti a maření spravedlnosti. Soudní znalec a insolvenční správce Radim Dědic už kvůli jinému zásahu policie podal stížnost na Ústavní soud. V textu naleznete kopii textu posledního obvinění obou bratrů.

Bratři Martin a Radim Dědicové z Ostravy byli 12. června obviněni z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti a maření spravedlnosti. Obvinění je už několikátým pokračováním takzvané kauzy Dědic.

Ostravský podnikatel Martin Dědic má léta silné vazby v jedné ze silných částí ostravské ČSSD. Martin Dědic čelí obvinění a obžalobě kvůli ovlivňování veřejných zakázek a přijímání úplatků už skoro šest let. Obvinění z půlky června je aktuálně už pátým, které si vyslechl. Soud, který zamítl návrh státního zástupce na vazbu, naopak Martinu Dědicovi povolil od června do září pobyt v zahraničí. Poslední akce policie vůči Martinu Dědicovi přitom proběhla vloni v listopadu. Mezi obviněnými přibyl Dědicův bratr – soudní znalec v oboru daní a odhadů cen a insolvenční správce Radim Dědic.

„Trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a maření spravedlnosti se dopustili tím, že v Ostravě po vzájemné dohodě zastřeli původ části finančních prostředků ve výši 9 milionů korun, které Martin Dědic získal jako výnos ze spáchání zločinu sjednání výhody při zadání veřejné zakázky,“ zní podle zjištění Ekonomického deníku aktuální obvinění Martina a Radima Dědicových.

Obvinění může pro Radima Dědice znamenat konec výkonu profese. Vyjma soudního znalce je také insolvenčním správcem. Repro: Ekonomický deník

Radim Dědic se v takzvané kauze Dědic ocitl mimoděk už vloni na podzim, kdy v jeho firmě proběhla domovní prohlídka, související s dalším obviněním jeho bratra Martina. Radim Dědic si u Ústavního soudu stěžoval na to, že soud povolil prohlídku v úplně jiných prostorách, než kde má jeho společnost Value Consulting oficiální sídlo. Po svém obvinění v bratrově kauze se Radim Dědic obrátil na Nejvyšší státní zastupitelství, které žádá o dohled nad prací dozorujícího žalobce Víta Koupila z ostravské pobočky Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

„Důvody, které mě k podání této žádosti vedou, jsou následující. Mám za to, že v průběhu trestního řízení dochází k porušování zákonnosti, a to jednak přímo činností dozorujícího státního zástupce Mgr. Koupila a jednak s jeho souhlasem,“ tvrdí Radim Dědic v žádosti adresované Nejvyššímu státnímu zastupitelství.

Porušování zákonnosti v trestním řízením, vedeném proti němu, Radim Dědic spatřuje v těchto bodech: 1. dozorující státní zástupce není nepodjatý; 2. v okolnostech svého zadržení; 3. v okolnostech nařízení prohlídek; 4. v nezpůsobilých listinných důkazních prostředcích opatřených při prohlídkách; 5. v záměrném opomíjení důkazů ve prospěch obviněného; 6. v záměrně chybné žurnalizaci listin v trestním spisu a ve ztracených důkazních prostředcích a na konec „v porušování ústavních principů spravedlivého procesu a rovnosti zbraní stran“.

„Námitka podjatosti Mgr. Koupila se koncentruje v tvrzení, že tento státní zástupce již dne 18. 3. 2019 veřejně projevil své vnitřní přesvědčení v dané věci, a to ještě před zahájením (na vlastní popud jmenovaného státního zástupce) prověřování mé osoby. Když navíc doslova Policii ČR zaúkoloval, jak a v jakém časovém horizontu má postupovat. Způsob vyřízení mé námitky podjatosti mne šokoval, když jsem očekával, že Mgr. Koupil k věci přistoupí tak, jak mu přikazuje trestní řád a Etický kodex státního zástupce. Nic z toho se však nestalo,“ vysvětluje Radim Dědic problém s možnou podjatostí dozorujícího státního zástupce.

K okolnostem svého zatčení, alias zadržení, pak Radim Dědic ve své žádosti o dohled k Nejvyššímu státnímu zastupitelství uvedl: „Byla vykonstruovaná obava, že bych mohl ovlivňovat svého bratra. Byla zcela lichá obava, že bych mohl ovlivňovat svědky – mou matku, mou švagrovou, mou neteř a mého strýce – jiní svědci nebyli… …V žádosti por. Bc. Ertlové ze dne 10.6.2019 zaslané dozorujícímu státnímu zástupci Mgr. Koupilovi zcela chybí odůvodnění naléhavosti mého zadržení. Tato žádost je sice napsaná na jednu a půl strany, nicméně věcné důvody jsou uvedeny pouze ve dvou odstavcích, které se však týkající odůvodnění vazebního důvodu a nikoli naléhavosti. Není mi proto známo, jakým způsobem si policejní orgán a dozorující státní zástupce Mgr. Koupil toto odůvodnili.“

Radim Dědic pak poukazuje na pochybení policie a státního zástupce z počátku samotné takzvané kauzy Dědic, které se ovšem dotklo i jeho obvinění z června. „Policie ČR za dozorování státního zástupce Mgr. Koupila zásadně pochybila (záměrně?) při opatřování listin v rámci domovní prohlídky v bytě mého bratra Ing. Martina Dědice. Kdy zásadní listinné důkazní prostředky v podobě originálu Darovací smlouvy ze dne 17.9.2013 a originálu Smlouvy o půjčce ze dne 13.9.2013 v rozporu s běžnými forenzními postupy a Příkazy policejního prezidenta řádně nevložila do tzv. orgatech sáčků, neopatřila podpisem Ing. Martina Dědice, nezúčastněné osoby a policejního orgánu. Tímto chybným postupem byla zcela znehodnocena forenzní auditní stopa nejdůležitějších originálních listinných důkazních prostředků, které mají být navíc podrobeny znaleckému zkoumání jejich originality (originality a časové datace podpisů). V nadsázce lze přirovnat vadný postup Policie ČR k tomu, jako kdyby nedošlo k řádnému zajištění vražedné zbraně na místě činu,“ konstatuje dále Radim Dědic.

Kde vidí Radim Dědic porušování ústavních principů spravedlivého procesu a rovnosti zbraní stran? „Tvrdím, že Policie ČR a státní zástupce Mgr. Koupil zcela cíleně porušují ústavní principy spravedlivého procesu a rovnosti zbraní stran, kdy si záměrně při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných nebytových prostor opatřují elektronická data ohledně obhajoby mého bratra, jehož jsem poradcem (jako daňový poradce a soudní znalec pro ekonomické specializace).“ Už v listopadu 2018 policie v pronajatých kancelářích Radima Dědice odebrala elektronická data obsahující obhajobu jeho bratra Martina – hlavní postavu takzvané kauzy Dědic. „Přes výslovné upozornění na místě přítomného Ing. Martina Dědice, že tomu tak je. V podrobnostech odkazuji na svou ústavní stížnost, kde jsem jasnými důkazy (a to přímo z policejních zdrojů ve formě znaleckého posudku zadaného Policií ČR a Usnesením Policie ČR o vrácení věcí) prokázal, že obhajoba mého bratra je nezákonně k dispozici Policii ČR a státnímu zástupci Mgr. Koupilovi. A a to přes jeho nepravdivé vyjádření pro ústavní soud ohledně respektování soukromnosti obhajoby mého bratra,“ tvrdí Radim Dědic. V této, jak tvrdí, nelegální činnosti podle něj pokračuje Národní centrála proti organizovanému zločinu a státní zástupce Vít Koupil i v jeho trestní kauze. „Kdy při domovní prohlídce v mém bytě a v mých kancelářích dne 12. 6. 2019 byly opětovně, nelze nazvat jinak, ´pytlována elektronická data´ a opětovně není respektována soukromnost obhajoby mého bratra. Což jednoznačně prokazuje opatření NCOZ ze dne 25. 6. 2019, kterým byl přibrán znalec RNDr. Vlastimil Klíma. A kterým se opětovně do dispozice Policie ČR a státního zástupce Mgr. Koupila dostávají veškeré elektronická data formou bitových kopií a navíc i nesouvisející soukromá komunikace ze sociálních sítí, atd. Tímto nezákonným postupem pod dohledem státního zástupce Mgr. Koupila je paralyzována obhajoba mého bratra v jeho trestních věcech ve fázi před příslušným soudem a státní zástupce získává neoprávněnou výhodu znalosti strategie a taktiky obhajoby mého bratra, což považuji za zcela nepřípustné v právním státě,“ uzavírá svou žádost nad kroky Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Martin Dědic.

Příliš mnoho chyb a pochyb

Bratři Martin a Radim Dědicové byli obviněni ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti a maření spravedlnosti 12. června. Protokol o sdělení obvinění si můžete přečíst zde. „Byl jsem zadržen i s bratrem, udělali nám prohlídku, byli jsme předání do cely předběžného zadržení. Ve čtvrtek byl obviněn bratr a propuštěn z cely. Zabavili nám komplet techniku. Státní zástupce u mě navrhl vazbu, soud ji na vazebním zasedání odmítl,“ potvrdil Martin Dědic informace Ekonomického deníku.

Poslední obvinění Martina Dědice a jeho bratra – soudního znalce a insolvenčníhop správce Radima. Repro: Ekonomický deník

Žalobce ostravské pobočky Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Vít Koupil se ke zjištěním Ekonomického deníku nevyjádřil. „Vážený pane redaktore, s ohledem na ustanovení § 8a odst. 1 tr. řádu Vám nemohu na položené otázky odpovědět. Přeji hezký den,“ zareagoval žalobce na otázky Ekonomického deníku. Je ovšem s podivem, jak Koupil selektuje média na preferovaná a nepreferovaná. Naprosto otevřeně, přes svou veřejnou proklamaci, o této kauze mluvil například v České televizi například zde a zde.

Zatýkání v takzvané kauze Dědic z loňského podzimu, i to aktuální, bratra hlavního aktéra Radima, který byl po poslední šťáře také obviněn, notně rozezlila. „To, co proběhlo a hlavně jakým způsobem, a i nadále probíhá, nás neustále utvrzuje, že státní zástupce Mgr. Koupil ztrácí svou pozici v probíhajících vykonstruovaných trestních řízeních v tzv. kauze Dědic a doslova se mstí mému bratrovi, a dokonce dnes i mé osobě. Ví totiž zcela prokazatelně, že jsem poradce mého bratra, který aktivně působí v jeho obhajobě, a snaží se tak jakýmkoliv způsobem sabotovat jeho obhajobu,“ napsal rozzlobený čerstvě obviněný Radim Dědic v prohlášení, které se Ekonomickému deníku podařilo získat.

Není proč se Dědicově naštvání divit. Jeho stíhání pro něj de facto i de iure znamená profesní likvidaci pro výkon insolvenčního správce, daňového poradce a soudního znalce, které dnes vykonává. Není totiž vyloučeno, že ho pověst podezřelého z ekonomických deliktů může provázet i poté, kdyby se mu trestná činnost, která je mu aktuálně kladena za vinu, nepodařila u soudu prokázat.

„Já osobně jsem podal ústavní stížnost na nezákonné prohlídky mých kanceláří, které proběhly v listopadu 2018 dle návrhu Mgr. Koupila, kdy byla z mých kanceláří odebrána prakticky celá obhajoba mého bratra zejména v elektronické podobě a je tak volně přístupna protizákonně policii a Mgr. Koupilovi. Ať si státní zástupce tvrdí, co chce, předložil jsem nezvratné důkazy v podobě policejního usnesení a znaleckého posudku zadaného policií, že Mgr. Koupil pravdu nemá,“ pokračuje Radim Dědic.

Státní zástupce podle něj v útocích na jeho osobu pokračoval v hlavním líčení trestních kauz jeho bratra. Radim Dědic tvrdí, že už v březnu 2019 jej osočil z toho, z čeho je s bratrem nově obviněn. „Navíc sama policie, jistě s vědomím dozorujícího státního zástupce Mgr. Koupila, mne křivě nařkla z dalších nepravostí ve svém vyjádření k Ústavnímu soudu. Já jsem opět předložil nezvratné důkazy, a to samotnému Ústavnímu soudu, o naprostém opaku,“ zlobí se dále Radim Dědic.

„Útoky státního zástupce Mgr. Koupila vůči mé osobě a bratrovi vyvrcholily dne 12. 6. 2019, kdy jsme byli v brzkých ranních hodinách zadrženi. Započaly masivní prohlídky našich obydlí a posléze mých kanceláří. Můj výslech skončil cca v 21.40 a posléze jsem byl internován v cele předběžného zadržení. V této cele jsem byl podroben nelidským podmínkám, kdy světlo v cele svítilo po celou noc, což je i dle mezinárodních závazků ČR považováno za formu mučení, navíc v návaznosti na klimatické podmínky panovalo v cele doslova vražedné vedro, které překračovala možné hygienické standardy bez jakékoliv snahy o jeho zlehčení. Vyšetřující policistka mi nechala do cely doručit mé obvinění, a to cca ve 23.30, které nemohla stihnout vyhotovit po ukončení mého výslechu, ale bylo zřejmě dopředu připraveno, tudíž vyšetřující policistka již a priori věděla, že mne obviní, aniž by na tom mohla cokoliv má výpověď změnit,“ tvrdí Radim Dědic v prohlášení, které Ekonomický deník těsně po zatčené získal.

A pokračuje: „Vyšetřující policistka mne navíc nebyla vůbec schopna řádně poučit a sdělit mi, kdo má můj osud, jako osoby zadržené, v rukou, a proč mi byly proti mé vůli pod pohrůžkou donucení odebrány biologické vzorky. Navíc si dokážete představit, jak asi vypadají výslechy osoby, která je od 12. 6. 2019 od cca 6.15 ráno na nohou a v cele se nemůže ani vyspat, a posléze má dne 13. 6. 2019 opět vypovídat.“

Radim Dědic hodnotí poslední obvinění jako naprosto vykonstruované. A vidí v něm tři cíle státního zástupce Víta Koupila. „Prvním z nich je dosavadní prohra v průběhu trestních kauz mého bratra, kdy je Mgr. Koupil jednoznačně motivován obavami o svou budoucí kariéru. Kdy nejprve bombasticky informuje veřejnost o kauzách mého bratra, ale skutečný průběh řízení před soudem prokazuje něco jiného. Ostatně v těchto praktikách je VSZ v Olomouci pověstné, viz např. tzv. „kabelky“ pí Nagyové, dnes pí Nečasové,“ tvrdí mimo jiné Radim Dědic.

Radim Dědic. Repro: www.ceskatelevize.cz

Druhým cílem podle něj je nátlak žalobce Koupila na Martina Dědice snahou o lidskou a profesní likvidaci jeho bratra. „A to jenom z toho důvodu, že je to můj bratr a že se aktivně podílím na jeho obhajobě jako daňový poradce a soudní znalec. Posledním cílem Mgr. Koupila je zakrýt pochybení své a policie při zajišťování tzv. pohledávky. Policie totiž cca v březnu 2014, za souhlasu Mgr. Koupila, zajistila neexistující pohledávku, aniž by si ověřila všechna fakta. Tento svůj fatální omyl a další pochybení v provedení zajištění se teď Mgr. Koupil snaží zakrýt, a to zcela nepravdivými fabulacemi o skutečném průběhu finančních vztahů mezi mou osobou a mým bratrem,“ doplnil Radim Dědic. V této souvislosti připomněl, že Krajský soud v Ostravě vynesl ústně při hlavním líčení usnesení, kterým se zajištění tzv. pohledávky ruší.

Přestože je takzvaný případ Dědic před soudem, vyšetřovatelé k němu přidávají další a další obvinění. Předloni v červnu detektivové obvinili z krácení daní společnosti Pragoimex a Martek Medical, její čtyři manažery i Martina Dědice, který s firmami uzavřel poradenské smlouvy prostřednictvím své společnosti Business Advisor.

Ze spisů přitom cíleně unikají jednostranně zaměřené informace do vybraných médií. Státní zástupce Vít Koupil v nich od začátku tvrdí, že Dědicovy poradenské služby měly být kouřovou clonou pro úplatky. Martin Dědic jeho tvrzení od počátku popírá tvrdí, že reklamní aktivity byly proplaceny a řádně celé realizovány.

„Prokážeme, že prohlídka nebytových prostor byla nezákonná. Došlo při ní k naprosto bezprecedentnímu porušení zákona, kdy povolující soudce byl uveden v omyl. I když je to jeho chyba, že podklady ve spisu neověřil, jen opsal. Mám za to, že tímto úkonem se sama policie dopustila trestného činu,” řekl vloni na podzim Ekonomickému deníku Martin Dědic.

Pokud by se prokázalo, že prohlídky byly skutečně nezákonné, nebyl by to první podobný prohřešek ostravských soudů, státního zastupitelství a policie. Ekonomický deník minulý rok podrobně popsal případ nelegálního povolení pro odposlech novináře Janka Kroupy kvůli kauze nákupů obrněných transportérů Pandur. Připomeňme také, že hlavní vyšetřovatel takzvané kauzy Dědic Arnošt Pivovarčík vyšetřoval mimo jiné údajnou korupci ohledně nákupů automobilů Tatra českou armádou. V případu byli obviněni ex-ministr obrany Martin Barták a zbrojař Michael Smrž. Soud oba muže po letech stíhání pravomocně zprostil obžaloby.

Jan Hrbáček