Bezpečnostní politika EU postupuje kupředu. Schváleno je 15 z 22 legislativních iniciativ

Detail vlajky EU. Foto: www.pixabay.com

Podle zprávy, jež posuzuje vývoj od začátku tohoto roku v oblasti bezpečnostní politiky, bylo dosaženo dohody u 15 z 22 legislativních iniciativ, které Komise v rámci bezpečnostní unie předložila. V případě některých klíčových návrhů, jež se týkají např. teroristického obsahu online či Evropské pohraniční a pobřežní stráže, je však naléhavě nutné pokročit, pokud mají být schváleny před volbami do Evropského parlamentu v květnu 2019. V této závěrečné fázi před volbami je rovněž mimořádně důležité zintenzivnit boj proti dezinformacím a zvýšit odolnost volebních procesů a digitálních systémů.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos uvedl: „Události posledních dní znovu ukázaly, že teroristické hrozby jsou globální, mají mnoho podob a že jich neubývá. Na cestě k vytvoření účinné a skutečné bezpečnostní unie jsme dosáhli hmatatelného pokroku: máme přísnější pravidla ohledně palných zbraní a kriminalizace přípravy teroristických činů a nový rámec pro interoperabilitu všech našich informačních systémů. Tímto to ale pro nás nekončí. Vyzývám Evropský parlament a Radu, aby se urychleně dohodly na pravidlech pro odstraňování teroristického obsahu online, abychom mohli lépe chránit naše občany před nebezpečím opovrženíhodného teroristického obsahu i radikalizace snadno ovlivnitelných jedinců.“

Komisař odpovědný za bezpečnostní unii Julian King dodal: „Zvýšili jsme naši odolnost proti terorismu a kybernetickým hrozbám. Avšak tyto hrozby jsou stále zde a dále se vyvíjejí. Proto nesmíme v našem úsilí polevit. Otřesný útok v Christchurch znovu zdůraznil potřebu odstraňovat teroristický obsah na internetu. A nyní máme dva měsíce na to, abychom ve spolupráci s členskými státy, občanskou společností a především s platformami sociálních médií posílili bezpečnost v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu.“

Dnešní zpráva shrnuje pokrok, jehož bylo dosaženo u hlavních prvků bezpečnostní unie, mezi něž mimo jiné patří odstranění informačních nedostatků, budování odolnosti volebních procesů a digitálních systémů, odstřižení teroristů od prostředků k jejich činům a řešení radikalizace. Zpráva rovněž zdůrazňuje následující oblasti, v nichž je třeba přijmout další opatření:

  • Dokončení prioritních návrhů: Evropský parlament a Rada se dohodly na řadě prioritních bezpečnostních otázek, včetně omezení týkajících se uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání, vytvoření nových informačních systémů EU a zlepšení interoperability těch stávajících. Bylo rovněž dosaženo prozatímní dohody ohledně návrhu Komise na větší zabezpečení průkazů totožnosti a povolení k pobytu. Stále se však jedná o důležitých návrzích, jež se týkají například odstraňování teroristického obsahu online nebo posílení Evropské pohraniční a pobřežní stráže a které je možné a nutné schválit před volbami do Evropského parlamentu.
  • Budování odolnosti volebních procesů a boj proti dezinformacím: celkově se značně pokročilo ve zlepšování koordinace opatření zvyšujících odolnost volebních procesů včetně zavedení přísnějších pravidel pro financování politických stran. Komise rovněž pozorně sleduje opatření, která přijaly online platformy v rámci boje proti dezinformacím (plné znění prohlášení zde). Na začátku tohoto týdne byl spuštěn systém včasného varování, jenž patří k hlavním cílům akčního plánu proti dezinformacím. Avšak vzhledem k tomu, že do květnových voleb do Evropského parlamentu nezbývá mnoho času, vyzývá Komise všechny aktéry, zejména online platformy, ale také orgány státní správy a politické strany, aby v zájmu zvýšení odolnosti volebních procesů a boje proti dezinformacím zintenzivnili své úsilí.
  • Posílení kritické infrastruktury: sítě 5G se mají stát páteří celosvětové konektivity a jakékoliv slabé místo by mohlo být zneužito, což by potenciálně způsobilo značné přeshraniční škody. Aby byla kritická digitální infrastruktura před touto hrozbou ochráněna, je zapotřebí společný unijní přístup k bezpečnosti sítí 5G. Komise – v návaznosti na zasedání Evropské rady tento týden – vydá ohledně tohoto společného přístupu k bezpečnostním rizikům pro sítě 5G doporučení.
  • Boj proti terorismu a ochrana veřejných prostor: Komise aktivně podporuje členské státy a místní orgány v jejich boji proti hrozbám terorismu, například zlepšením ochrany veřejných prostor. V návaznosti na diskuse na fóru provozovatelů veřejných prostor Komise společně s orgány státní správy a soukromými provozovateli identifikovala sérii osvědčených postupů k posílení bezpečnosti veřejných prostor. Kromě toho bude Komise v zájmu lepší podpory obětí terorismu financovat nové centrum EU, jež bude zřízeno v roce 2019 a které bude sloužit jako platforma pro odborníky v této oblasti.

Opatření směřující k vybudování skutečné bezpečnostní unie se nezastavují na hranicích EU. Zdárně pokračují jednání mezi EU a Kanadou o revidované dohodě o jmenné evidenci cestujících. Komise vyzývá Radu, aby přijala mandáty, jež byly navrženy minulý měsíc a které zmocňují k zahájení jednání s USA a Radou Evropy o přeshraničním poskytování elektronických důkazů.

Komise dnes rovněž zveřejnila novou zprávu Eurobarometru o internetové bezpečnosti a kyberkriminalitě. Z průzkumu vyplývá, že Evropané se stále více obávají kyberkriminality, přičemž 79 % z nich se domnívá, že riziko, že se stanou obětí kyberkriminality, je větší než v minulosti. Úplná zpráva je k dispozici zde.

Souvislosti

Bezpečnost je politickou prioritou již od začátku funkčního období Junckerovy Komise a hovoří se o ní jak v politických směrech, které současný předseda předložil v červenci 2014, tak v jeho dosud posledním projevu o stavu Unie ze dne 12. září 2018.

Dne 14. prosince 2017 podepsali předsedové Evropského parlamentu, rotujícího předsednictví Rady a Evropské komise společné prohlášeník legislativním prioritám EU na období 2018–2019, v němž zdůraznili zásadní význam lepší ochrany bezpečnosti občanů a její ústřední místo v legislativní činnosti Unie. Prioritu mají iniciativy, jež mají zajistit informovanost úřadů členských států o osobách překračujících společnou vnější hranici EU, vytvoření celounijních interoperabilních informačních systémů EU pro bezpečnost, správu hranic a řízení migrace a zkvalitnění nástrojů pro boj proti terorismu a praní špinavých peněz.

V této oblasti určuje činnost Komise Evropský program pro bezpečnost, který stanoví hlavní kroky k zajištění účinné reakce EU na terorismus a bezpečnostní hrozby v Unii. Jedná se například o boj proti radikalizaci, posilování kybernetické bezpečnosti, odstřižení teroristů od finančních prostředků a o zlepšení výměny informací. Od přijetí tohoto programu došlo v jeho provádění k významnému pokroku, což připravilo cestu k účinné a skutečné bezpečnostní unii. Dosažený pokrok Komise pravidelně vyhodnocuje ve zveřejňovaných zprávách.

-red-