6,1 miliardy korun na inovace a vznik startupů. Program The Czech Republic: The Country For The Future by měl pomoci zvýšit konkurenceschopnost ČR

Ilustrační obrázek (zdroj: www.pexels.com)

Nová strategie The Czech Republic: The Country For The Future obsahuje tři podprogramy zaměřené na startupy, testování a vývoj produktů a zavádění inovací do praxe. MPO na strategii uvolní mezi lety 2020 až 2027 celkově 6,1 miliardy korun. Strategie by měla umožnit zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost českých podniků a zvýšit přidanou hodnotu české produkce. Kromě peněz strategie počítá i s odborným poradenstvím a technickým mentoringem pro úspěšné projekty.

Česká vláda chce zavést novou strategii The Czech Republic: The Country For The Future, která bude zaměřená na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím spolupráce mezi akademickou sférou, podnikatelským sektorem, inovační infrastrukturou a větším využití výsledků výzkumu a vývoje a jejich zavádění do praxe. Program počítá s finanční podporou inovačních projektů mezi lety 2020 až 2027 a vychází z Inovační strategie České republiky 2019 –2030, o které jsme blíže psali v článku Česká republika zaostává za západem EU ve vědě a inovacích. Poskytovatelem podpory bude Ministerstvo průmyslu a obchodu a v rámci jednotlivých podprogramů bude mezi projekty rozdělena částka 6,1 miliardy korun. „Důsledné naplnění strategie není jen o tom, že se posuneme v žebříčku inovativních společností do první evropské ligy. Pokud se nám to podaří, posílíme tím finální produkci, tvorbu přidané hodnoty, která se bude vytvářet v České republice. To bude znamenat vyšší mzdy, vyšší ziskovost pro firmy a logicky i vyšší příjem státu. Současně tím posílíme naši nezávislost,“ slibuje si od podpory inovací premiér Andrej Babiš.

Program je zaměřen na plnění cílů vyplývajících z RIS3 strategie, mezi které patří posílení vývojových a výzkumných kapacit uvnitř podniků, zvýšení počtu firem usilujících o inovace, zlepšení dostupnosti vnějšího financování pro začínající podnikatele a zvýšení komerčního využití výsledků vědy a výzkumu. „Financování programu je plánováno v rámci výdajů státního rozpočtu na Výzkum, vědu a inovace. Předpokládané výdaje jsou 9,1 miliardy, z toho 6,1 ze státního rozpočtu,“ uvádí se v předkládací zprávě programu, kterou se bude zabývat vláda.

Na start-upy 1,8 miliardy

První podprogram je zaměřený na „Start-upy“. „Cílem  je zvýšení počtu nově vznikajících inovativních společností  a zrychlení jejich rozvoje a dále společností s globálním inovačním potenciálem a urychlení jejich internacionalizace,“ říká k cílům podprogramu MPO. Vzniknout by tak měla „technologická inkubační centra“, které v rámci tématicky zaměřených projektů budou moci získat nejen finanční podporu, ale i komplexní byznysové poradenství, technický mentoring a podporu během inkubace. Start-upy budou mít přístup k nejnovějším odborným poznatkům a s tím související podpory pro obchodní a výrobní procesy. „Pro technické oblasti bude vybudována síť mentorů, soukromých subjektů a VaV center, která bude startupům k dispozici dle aktuálních potřeb. V rámci cíle budou podporovány inovativní firmy, tzv. high potential startups (HPS) ve vybraných oborech, jako jsou AI, AR/VR, big data, nanotechnologie, life-science, IoT, mobility, space, farmacie, pokročilé materiály, zdravotnická technologie případně na další KET1 technologie,“ zmiňuje ministerstvo detaily ohledně oblastí, kam poplynou finance v rámci podprogramu. Jednotliví žadatelé boudou moci podávat přihlášky vždy podle kritérií pro jednotlivé soutěže, jež vypíše MPO a žádat mohou o podporu až do výše 100 % způsobilých nákladů, v případě že bude podpora poskytována v režimu„de minimis“. Podprogram počítá s celkovou alokací prostředků ve výši 1,8 miliardy korun.

Testování před výrobou 1,3 miliardy

Vývoj a testování produktů před jejich finální výrobou a uvedením na trh, podpora při hledání investic, vzdělávání a rozvoj dovedností, podpora regionu v budování inovativního ekosystému a spolupráce jsou oblasti, na které myslí druhý podprogram „Digitální lídři“. „Cílem podprogramu je podpora vzniku Digital Innovation Hubs (DIH) a rozvoje jejich služeb podle potřeb strategie Digitální Česko. Podprogram bude podporovat synergické a komplementární aktivity k připravovanému programu Digital Europe. Dílčí projekty budou zaměřené na kofinancování projektů podávaných do připravovaného programu Digital Europe (s národním kofinancováním tento program počítá). Tyto projekty evropského významu budou doplňovat další projekty, které budou zaměřeny na dobudování národní sítě DIH s kompletní nabídkou služeb pro inovativní MSP,“ slibuje si od podprogramu ministerstvo. Ministerstvo předpokládá, že v souladu s programem Digital Europe budou inovační projekty zaměřeny především na umělou inteligenci, kybernetickou bezpečnost, High Performance Computing (HPC) a digitální dovednosti. Na podprogram MPO vynaloží celkově 1,3 miliardy korun a soutěžitelé budou rovněž moci žádat až o 100 % způsobilých nákladů.

Na zavádění inovací do praxe až 25 milionů na projekt

Inovace do praxe je třetí podprogram chce podpořit větší zavádění inovací do praxe. „Cíle bude dosaženo podporou zavádění inovací do podnikové praxe, například s využitím výsledků projektů z programů VaVaI především v oblasti technologických řešení a inovací v oblasti automatizace, robotizace a umělé inteligence, tedy pomocí investic. Projekty budou obsahovat samotný proces přípravy zavedení inovace v podniku, pořízení know-how, pořízení potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby či poskytováním služby,“ dodává k cílům MPO. Ministerstvo očekává, že podprogram přispěje ke zvýšení spolupráce akademického a podnikatelského sektoru v oblasti transferu technologií a znalostí, tedy i k tržnímu uplatnění know-how výzkumných organizací. Jednotliví žadatelé se budou moci v rámci jednoho projektu ucházet maximálně o 25 milionů korun a výše podpory smí pokrývat maximálně 50 % způsobilých nákladů.

Michal Ožuch