Úterý, 13. dubna, 2021

200 milionů korun ročně navíc na přípravu obrany státu. MO se chce v dalších letech zaměřit na školství

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nová Koncepce přípravy občanů k obraně státu pro období 2019 až 2024 počítá s novelou zákona 222/199. Na splnění cílů má být z kapitoly Ministerstva obrany vyčleněno 200 milionů ročně a ministerstvo zváží zavedení neinvestičních dotací pro vznik nových programů zaměřených na problematiku. Aktualizace se zřejmě dočkají i rámcové vzdělávací programy a pro pedagogy by měly být připraveny nové metodické pokyny, aby měli dostatek informací k vyučování dané problematiky. Pro zaměstnance MO i pro laickou veřejnost budou připraveny e-learningové kurzy, které by měly zvýšit povědomí o přípravě obrany státu.

V průběhu letošního roku by měla vzniknout mezirezortní pracovní skupina zřízená v rámci Výboru pro obranné plánování, jež bude řešit odborné otázky problematiky přípravy občanů k obraně státu. Ministerstvo obrany, v jehož gesci se Výbor nachází, chce tímto a dalšími kroky zlepšit připravenost občanů v případě vzniku krizové situace. Nová koncepce, která se danou oblastí zabývá vychází především ze stávající situace, o které jsme psali v článku: Občané nejsou dostatečně připravování na obranu státu tvrdí Ministerstvo obrany. Kurzy pro pedagogy mohou ovládat extrémisté. Na splnění cílů definovaných v předložené Koncepci plánuje ministerstvo uvolnit 200 milionů korun. Do roku 2021 navíc zváží zavedení systému koordinace přidělování neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím realizujícím projekty související s problematikou obrany státu a brannosti.

Ministerstvo obrany v nové Koncepci přípravy občanů k obraně státu pro období 2019 až 2024 slibuje i novelizaci zákona 222/1999 o zajišťování obrany ČR. Novela by měla do zákona zahrnout přípravu prováděnou v rámci dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti v míru do přípravy občanů k obraně státu. Podle plánu by měla být novela připravena nejpozději do konce roku 2022. „Ministerstvu obrany vytvoří zastřešující organizační celek, který akredituje kvalifikované spolky, církve, náboženské společnosti a další osoby se stanoveným předmětem činnosti. Jedná se o branně-technické, sportovní a další činnosti využitelné pro zajišťování obrany státu, a to zejména zdravovědu a první pomoc, sebeobranu, parašutizmus, radioamatérství, kynologii, střelecké sporty, potápění, orientaci v terénu, práci s mapou, letecké sporty, modelářství a motorizmus,“ uvádí ve svých plánech ministerstvo. Akreditované subjekty by se měly dočkat finanční podpory formou dotačních programů a k dispozici bude i školitelský tým, jež bude poskytovat metodickou podporu a poradenství.

Nejdůležitější oblastí nové Koncepce je oblast vzdělávání. Ministerstvo připravuje do roku 2020 revizi dokumentu Začlenění tématik Ochrana člověka za mimořádných událostí, péče o zdraví a dopravní výchova do studijních programů pedagogických fakult. V rámci revize by pak mělo dojít do konce roku 2020 i k aktualizaci samotných rámcových vzdělávacích programů na základních a středních školách. „S ohledem na aktuální společenské potřeby v oblasti přípravy občanů k obraně státu bude mezirezortní pracovní skupinou zřízenou na úrovni Výboru pro obranné plánování v rámci závěrečného vyhodnocení Koncepce provedena analýza struktury a obsahu rámcových vzdělávacích programů pro základní a střední vzdělávání,“ uvádí se v dokumentu vypracovaném Ministerstvem obrany. V druhé polovině roku 2024 by pak ministerstvo mělo vyhodnotit dopady a naplňování společenské potřeby. V případě potřeby by pak byla navržena další opatření.

S většími nároky se počítá i pro ředitele základních škol, kde se plánuje zařazení problematiky přípravy občanů do jejich kvalifikačního studia. Ještě letos by také v rámci Národního institutu pro další vzdělávání měly být zařazeny nové akreditované programy zaměřené na dané téma pro pedagogy základních a středních škol. Pro budoucí udělování akreditací by navíc v databázi Ministerstva školství měla vzniknout samostatná oblast. Samotné udělování akreditací by mělo být prováděno pod dohledem Ministerstva obrany, což se dosud nedělo a bylo to předmětem kritiky z rezortu obrany.

V současnosti se základní a střední školy potýkají s nedostatkem informací, jak k výuce týkající se obrany státu vlastně přistupovat. „Pro potřeby pedagogických pracovníků Ministerstvo školství školství vypracuje metodické doporučení k provádění výuky v oblasti přípravy občanů k obraně státu v základním a středním vzdělávání. Metodické doporučení bude obsahovat zejména návrh rozložení závazných výsledků učení v jednotlivých uzlových bodech výchovy a vzdělávání, doporučení výběru odpovídajících forem a metod výuky a doporučení ohledně používání názorných pomůcek usnadňujících pochopení učiva. Dále bude obsahovat doporučení k propojení učiva různých vyučovacích předmětů a k vytváření mezipředmětových vazeb rozšiřujících klíčové kompetence žáka,“ uvádí k věci ministerstvo. Nové metodické doporučení by mělo být k dispozici na internetovém portálu Ministerstva školství nejpozději na konci roku 2021. „Česká školní inspekce každoročně provádí elektronické zjišťování výsledků žáků vybraných ročníků základních a středních škol zaměřené na různé předměty, vzdělávací oblasti nebo gramotnosti s cílem prověřit dosažené znalosti a dovednosti ve vztahu k příslušným rámcovým vzdělávacím programům,“ konstatuje v Koncepci ministerstvo a plánuje, že od listopadu 2021 bude oblast přípravy obrany státu zahrnuta do výsledků.

Do budoucna by mělo být vydáváno více učebnic týkajících se problematiky obrany státu, jež podle ministerstva nyní chybí. Pomoci by tomu měla i zařazení recenzentů navržených Ministerstvem obrany do seznamu recenzentů pro udělování schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům. Doposud zde rezort obrany neměl své zastoupení, což vedlo ke schvalování textů, které nemusely být z odborného hlediska zcela v pořádku. Ministerstvo se chce více zaměřit i na oblast internetu a plánuje, že připraví e-learningové kurzy jak pro vojenské a nevojenské zaměstnance, tak pro širokou veřejnost.

Michal Ožuch

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter