Vnitro prodlouží s NAKITEM smlouvu na IT servis. ZA 34 milionů na základě in-house výjimky

Klíčové IT systémy. Ilustrační foto: www.pixabay.com

O více než 34 milionů korun hodlá Ministerstvo vnitra rozšířit stávající smlouvu na zajištění správy a provozu komunikační infrastruktury.

Vnitro chystá další in-house výjimku pro „svůj“ státní podnik Národní agentura pro komunikační a informační technologie. Chystaný dodatek smlouvy, o němž budou informováni ministři rozšiřuje původní maximální plnění z částky 84 077 748 Kč bez DPH na částku 118 519 545 Kč bez DPH. Podle zprávy ministerstva vnitra, které informací i rozšíření stávající smlouvy do vlády posílá, nemění se měsíční cena za poskytování služeb, pouze dojde k prodloužení poskytování služeb.

NAKIT bude pro potřeby ministerstva vnitra zajišťovat

  • zajištění provozu, servisu CMS 2.0 a dalších internetových služeb;
  • zajištění provozu a servisu ITS NGN;
  • provoz dohledových systémů;
  • ad hoc služby spojené s CMS 2.0.

Vnitro zakázku zadá napřímo Národní informační a komunikační agentuře (NAKIT) a odvolává se přitom na „In-house výjimku, či na vertikální spolupráci“, které umožňují zadavateli, který společnost, jíž zakázku zadává, ovládá, aby se vyvázal z povinnosti vypsat veřejnou zakázku. Vzhledem k tomu, že NAKIT je ovládán Ministerstvem vnitra (dále jen „MV“), v NAKIT nemá majetkovou účast jiná entita, nežli jej ovládající veřejný zadavatel – MV a více než 80 % celkové činnosti NAKIT je prováděno při plnění úkolů, které mu byly svěřeny MV, nenaplňuje výše popsané zadání – uzavření Smlouvy zákonnou definici zadání veřejné zakázky, neboť ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 ZZVZ, se jedná o tzv. vertikální spolupráci, která se nepovažuje za zadání veřejné zakázky,“ píše se v odůvodnění postupu v materiálu pro členy Sobotkova kabinetu.

In-house výjimku lze použít, pokud firma, kterou zadavatel hodlá oslovit, vykonává významnou část své činnosti pro zadavatele. To je v tomto případě splněno. NAKIT vykonává 92% činnosti pro vnitro. To ale nic nemění na skutečnosti, že využívání tohoto institutu bylo několikrát kritizováno Nejvyšším kontrolním úřadem, což jsme rozebírali například v textu NKÚ tepe vnitro za IT zakázky, ministerstvo chyby odmítá. Praxe s tímto způsobem zadávání je také terčem kritiky odborníků sledujících veřejné zakázky. „Některé veřejné zakázky související s realizací kontrolovaných projektů nebyly podle názoru NKÚ zadány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. Mezi nejzávažnější nedostatek patří nesprávné použití § 18 odst. 1 písm. e), tzv. in-house výjimka“, zněl jeden ze závěrů kontroly NKÚ v roce 2015.

Dodatek má být uzavřen z důvodu nutnosti pokračování poskytování služeb zajištění správy a provozu komunikační infrastruktury.  Smlouva, resp. Dodatek je prostředkem pro zajištění udržitelnosti projektů financovaných z fondů EU (z prostředků Integrovaného operačního programu). Tyto projekty významným způsobem zvyšují úroveň eGovernmentu a ICT služeb využívaných jak v rámci resortu MV, tak v celé veřejné správě ČR. Poskytování služeb dle Smlouvy, resp. Dodatku je pak pro MV nezbytné pro řádné plnění základních zákonných povinností,“ uvádí se dále ve zdůvodnění rozšíření stávající smlouvy.

Jiří Reichl