Vláda chystá další personální změny na ministerstvech, MPO „překope“ kontrolu OPPIK

Vláda v demisi mění další služební místa na některých úřadech. Hodlá prodloužit tabulková místa zřízená pro plnění některých evropských projektů. Nejvíce změn se týká Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Ministři v demisi by měli příští týden schvalovat personální a systémové změny na některých ministerstvech či ve státních firmách. Všechny navrhované změny by měly být účinné od 1. 7. 2018.

Na Ministerstvu práce a sociálních věcí z důvodu převedení části agendy Akreditací vzdělávacích programů pro pracovníky v sociální oblasti – AKRIS a Národní soustavy povolání – NSP z Fondu dalšího vzdělávání na MPSV se navrhuje zrušit celkem 9 neobsazených služebních míst, náhradou zrušená místa se navrhuje zřídit nová služební místa, a to 4 služební místa v oddělení koncepcí a strategií trhu práce (3 služební místa ve 12. platové třídě a jedno služební místo ve 13. platové třídě), v oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání 2 služební místa (1 služební místo v 9. platové třídě a 1 služební místo ve 13. platové třídě), v oddělení systémové podpory 3 služební místa ve 13. platové třídě.

„Vzhledem k potřebě zajistit stabilitu zaměstnanců se navrhuje prodloužení doby trvání u 19 projektových míst realizátorů. Jedná se o tyto projekty: Podpora implementace dětských skupin, Zajištění provozu Dětské skupiny MPSV 1, 2, 3, Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do 4 let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby, Zajištění provozu Dětských skupin, Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend, Systémová podpora sociální práce v obcích. Uvedené projekty měly být ukončeny k 31. 12. 2018. Prodloužení projektů bylo schváleno Řídicím orgánem Operačního programu Zaměstnanost. U 5 míst se jedná o prodloužení do 31.12 2019 a u 14 míst jde
o prodloužení doby trvání do 31. 12. 2020,“ uvádí se ve vládním návrhu s tím, že navrhované změny nemají vliv na státní rozpočet.

Ministerstvo průmyslu a obchodu posílí kontrolu OPPIKu

Ministerstvo průmyslu a obchodu mění strukturu sekce fondů EU a sekce technologií 4.0, které jsou vyvolány potřebou lépe řídit a koordinovat procesy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OPPIK“). Evropská komise totiž svým dopisem v únoru 2018 na základě předchozích nálezů auditorů  (rozhodla o pozastavení programu OPPIK, kde byly definovány systémové chyby – psali jsme v textu Hüner: pozastavení programu pro podnikatele je dočasné. Máme připraveno řešení pro jeho znovuspuštění

„Jedním z hlavních opatření navržených změn je posílení kontrolní činnosti a oddělení kontrolních a řídicích mechanismů. Navrhovaná opatření se týkají metodiky, kontroly a hodnocení projektů. Z důvodu jednoznačného vymezení působnosti organizačních útvarů jsou veškeré agendy, které nesouvisí s operačním programem OPPIK a jeho implementací, přesunuty ze sekce fondů EU do sekce technologií 4.0. Vzhledem ke stávající fázi čerpání finančních prostředků z evropských fondů a přípravě na nové finanční období, jsou navrhované změny neodkladné. Z hlediska požadavků na nápravu systémových chyb je nezbytné příslušná opatření promítnout i do podoby řídících struktur operačního programu, včetně příslušných organizačních změn na úrovni dotčených útvarů,“ uvádí úředníci MPO.

Změny ve struktuře výše uvedených sekcí spočívají ve zrušení a zřízení několika systemizovaných míst.

Místa rušená:

 • 8 systemizovaných služebních míst představených ve 14. platové třídě (vedoucí oddělení metodiky a ISOP, vedoucí oddělení garantů výzev a metodiky, vedoucí oddělení interního hodnocení I, vedoucí oddělení interního hodnocení II, vedoucí oddělení administrativního řízení interního hodnocení, vedoucí oddělení právní podpory SF, vedoucí oddělení národních iniciativ pro MSP, vedoucí oddělení podpory vazby na komunitární programy)
 • 3 systemizovaná služební místa představených v 15. platové třídě (ředitel odboru kontrol, nesrovnalostí a právní podpory, ředitel odboru podpory MSP, ředitel odboru podpory finančních nástrojů)
 • 3 systemizovaná služební místa, která nejsou místy představených, ve 12. platové třídě (sekce fondů EU, oddělení MSP a maloobchodu, oddělení rozvojových projektů ve stavebnictví)
 • 4 systemizovaná služební místa, která nejsou místy představených, ve 13. platové třídě (odbor podpory finančních nástrojů, oddělení autorizace plateb, oddělení interního hodnocení I, oddělení implementace PO 4 OPPIK).

Místa zřizovaná:

 • 7 systemizovaných služebních míst představených ve 14. platové třídě (vedoucí oddělení koncepcí, vedoucí oddělení výzkumu, vedoucí oddělení infrastruktury VaV, vedoucí oddělení inovací, vedoucí oddělení nesrovnalostí, vedoucí oddělení metodického a právní podpory, ředitel odboru strategického)
 • 3 systemizovaná služební místa představených v 15. platové třídě (ředitel odboru PO 1 a finančních nástrojů, ředitel odboru kontroly, ředitel odboru PO 2, PO 3, PO 4)
 • 1 systemizované pracovní místo ve 12. platové třídě v oddělení marketingu
 • 1 systemizované pracovní místo ve 4. platové třídě v odboru strategickém
 • 1 systemizované pracovní místo v 8. platové třídě v oddělení metodické a právní podpory
 • 5 systemizovaných služebních míst ve 13. platové třídě (jedno
  v oddělení MSP, jedno v oddělení analýz a datové podpory koncepcí a tři v oddělení koordinace jaderné energetiky)

Změny představují snížení počtu služebních míst státních zaměstnanců, kteří nejsou představenými, o 2 místa, snížení počtu služebních míst představených o 1 místo a navýšení počtu pracovních míst o 3 místa. Celkový počet míst zůstává zachován.

 

Státní fond dopravní infrastruktury

Ve Státním fondu dopravní infrastruktury nově vznikne oddělení informatiky, které bude zajišťovat činnosti související s informačními technologiemi a vybavením. V oddělení se nově zřizují čtyři systemizována pracovní místa: jedno pracovní místo vedoucího oddělení ve 13. platové třídě, jedno pracovní místo referenta pro informatiku ve 12. platové třídě a dvě pracovní místa referentů pro informatiku v 11. platové třídě (jedno pracovní místo referenta pro informatiku v 11. platové třídě bude nově zřízeno a jedno místo bude převedeno z oddělení správy budovy a majetku). Dále se navrhuje zřízení jednoho systemizovaného pracovního místa v 10. platové třídě v oddělení správy budovy a majetku a jednoho služebního místa ve 13. platové třídě v oddělení veřejnosprávních kontrol. Nově vzniklá místa budou zřízena náhradou za zrušená neobsazená místa.

„Navrhuje se zrušení neobsazených systemizovaných služebních a pracovních místa takto: jedno služební místo ve 12. platové třídě v oddělení veřejnosprávních kontrol, jedno služební místo ve 13. platové třídě v oddělení supervizí staveb I. a jedno služební místo ve 13. platové třídě v oddělení supervizí staveb II. Dvě systemizovaná pracovní místa se ruší v oddělení správy budovy a majetku (jedno místo v 11. platové třídě a jedno místo v 8. platové třídě),“ uvádí se v návrhu pro ministry Babišova kabinetu.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Z důvodu optimalizace zajištění přechodu na nový evropský rámec ochrany soukromí GDPR, řešení problematiky nevyžádaných obchodních sdělení a dílčí restrukturalizace kontrolní a dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů se navrhuje zřízení nového oddělení nevyžádaných sdělení. Změna spočívá ve zrušení systemizovaného služebního místa ve 12. platové třídě v odboru kontrolním a zřízení systemizovaného služebního místa představeného ve 14. platové třídě. Do nově zřizovaného oddělení budou další systemizovaná místa převedena z jiných oddělení.

 

Energetický regulační úřad

Rada ERU hodlá zrušit pět systemizovaných služebních míst (1 x ve 12. platové třídě v oddělení sankčních řízení II., 1 x v 11. platové třídě v oddělení kontroly POZE Praha, 1 x v 11. platové třídě v oddělení podpory cenové regulace Praha, 1 x v 11. platové třídě v oddělení kontroly T Praha a 1 x v 11. platové třídě v oddělení kontroly POZE Ostrava). „Všechna tato rušená místa jsou neobsazená. Z důvodu efektivnějšího rozložení výkonu služebních činností a rovněž nemožnosti některá místa umístěná v Praze dlouhodobě obsadit, se navrhuje zřídit celkem 5 nových služebních míst. Zřizují se 3 služební místa představených zařazená do 12. platové třídy a to v oddělení sankčních řízení III., oddělení kontroly POZE Jihlava a oddělení cenových kontrol. Dále se zřizují 2 služební místa ostatních státních zaměstnanců obě v oddělení kontroly POZE Jihlava,“ uvádí členové kolektivního řídícího orgánu. Podle ní změny představují snížení počtu služebních míst státních zaměstnanců, kteří nejsou představenými, o 3 místa a navýšení počtu služebních míst představených o 3 místa. Celkový počet míst zůstává zachován.

Jiří Reichl