Neděle, 18. dubna, 2021

Vláda chce zvedat mosty a prohlubovat dna řek kvůli stavbě nových jaderných bloků

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V listopadu 2029 by se na českých a moravských silnicích měly objevit první nadměrné náklady pro nové jaderné zdroje v Dukovanech a Temelíně. Bude však potřeba řady stavebních opatření, aby kolosy mohly projet. Víme, kde se bude stavět a upravovat.

Vláda počítá s tím, že v budoucnu budou v České republice postaveny nové jaderné zdroje u stávajících elektráren Dukovany a Temelín. Stavět by se mělo na konci roku 2029. Vyplývá to z materiálu, který se zabývá přípravou tras pro dopravu nadměrných součástí pro jaderné elektrárny, kterým se bude zabývat vláda. Právě tento materiál počítá s tím, že první nadrozměrné náklady by se na českých a moravských silnicích měly objevit v listopadu 2029.

Experti Stálého výboru pro jadernou energetiku (SVJE) spolu se zástupci odborných firem zabývajících se přepravou nadměrných nákladů prověřovali možnosti, jak do Dukovan a Temelína dostat nové komponenty do jaderných elektráren. Problém je v tom, že některé součástky, které budou do elektráren dodávány jsou velice rozměrné a těžké. Proto se musí s dostatečným předstihem trasy naplánovat a upravit. Z materiálů, který má Ekonomický deník k dispozici vyplývá, že se budou v některých místech zvedat mosty, dodělávat obchvaty měst ležících na zvolených trasách a také bude potřeba prohloubit dna řek a to dokonce i v Praze.

Lokalita dukovany – kombinovaná vodní a silniční trasa: Labe (Hamburg > Týnec nad Labem) a silniční trasa (Týnec nad Labem > Dukovany) maximální šířka 9m (omezení plavebními komorami na Labi a roztečí mostních pilířů), maximální výška 7,5 m (podjezdy mostů na vodní cestě); maximální hmotnost  750 tun (podélný sklon silnic).

ÚPRAVY: stavby s potenciálním rizikem procesu EIA (celkem 11 opatření v doporučené variantě objezdu Jihlavy a využití komunikace II/405 mezi Jihlavou a Třebíčí: obchvaty obcí a měst, rekonstrukce silnic, mostů).

 

 

Skupina odborníků po konzultacích s potenciálními dodavateli dílů dokonce stanovila maximální rozměry obalů, v nichž budou komponenty do jaderných elektráren přepravovány. „Rozměry a hmotnosti některých velkých klíčových komponentů plánovaných nových jaderných bloků s tlakovodními  reaktory v lokalitách Dukovany a Temelín (jde zejména o tlakové nádoby reaktorů a parogenerátory), neumožňují přepravu po území České republiky až na místo výstavby standardní dopravou železniční, silniční nebo vodní pro žádnou ze sledovaných jaderných technologií,“ uvádí se ve zprávě s níž by se měli v nejbližších dnes seznámit ministři Sobotkova kabinetu.

Lokalita TEmelín – kombinovaná vodní a silniční trasa: Labe (Hamburg – Mělník) / Vltava (Mělník – Týn nad Vltavou (s objížďkami vodních děl Slapy, Kamýk a Orlík po silnici) a silniční trasa (Týn nad Vltavou – Temelín) maximální šířka 8,5m pro NJZ ETE (omezení plavebními komorami na Vltavě), maximální výška 7,5m (podjezdy mostů na vodní cestě); maximální hmotnost 1086 t (překládka u hráze přehrady Orlík).

ÚPRAVY: stavby s množstvím dotčených subjektů (celkem 12 opatření: úprava komunikací, úpravy plavebních kanálů a komor, vybudování úvazišť a míst pro překládku).

Ve zprávě se píše, že byla posouzena možnost transportu po železnici s tím, že komponenty vyšší než 4,8 m a širší než 5m jsou nepřepravitelné. „Železnice však může vhodně sloužit pro přepravu komponentů, které tyto rozměry nepřesahují, přičemž železnice by měla být pro dopravu využívána přednostně před dopravou silniční. Rámcově byly rovněž posouzeny nekonvenční způsoby transportu jako např. vzducholoď, velkokapacitní letadla apod., které nevyhovují přepravním parametrům komponentů.“ Podle autorů zprávy jako nejvhodnější varianty dopravy NTK z hlediska geopolitických, technických, časových a finančních dopadů včetně zajištění potřebných pozemků a správních povolení vychází:

Lokalita NJZ EDU – kombinovaná vodní a silniční trasa: Labe (Hamburg > Týnec nad Labem) a silniční trasa (Týnec nad Labem > Dukovany)

Lokalita NJZ ETE – kombinovaná vodní a silniční trasa: Labe (Hamburg – Mělník) / Vltava (Mělník – Týn nad Vltavou (s objížďkami vodních děl Slapy, Kamýk a Orlík po silnici) a silniční trasa (Týn nad Vltavou – Temelín)

Dopravní trasy byly zvoleny na základě zpracovaných analýz s tím, že pro každou lokalitu je v důsledku zvolena jedna doporučená trasa, na které budou postupně jednotlivými investory připravena k realizaci stavební opatření pro zprůjezdnění této trasy pro dopravu komponentů s danou maximální hmotností a rozměry.

Rámcově byly rovněž posouzeny nekonvenční způsoby transportu jako např. vzducholoď, velkokapacitní letadla apod., které nevyhovují přepravním parametrům komponentů

„V rámci činnosti technicko-investiční pracovní skupiny SVJE bylo shledáno, že nejvhodnějším řešením pro přípravu tras pro dopravu komponentů bude zajištění přípravy jednotlivých opatření na trasách těmito jednotlivými vlastníky / správci. Za tímto účelem byla s jednotlivými vlastníky / správci projednána jejich role v přípravě opatření, přičemž tito vlastníci/správci vyslovili s touto svou rolí souhlas za podmínek zajištění financování této přípravy z úrovně státu při současném zjednodušení procesních pravidel pro schvalování jednotlivých navržených opatření,“ uvádí se ve zprávě pro členy vlády.

Na přípravu staveb by měly jít peníze ze SFDI

V rámci návrhu usnesení vlády k tomuto materiálu je navrhováno, aby byl udělen souhlas vlády s financováním přípravy jednotlivých opatření ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Současně je navrženo, že u jednotlivých opatření zahrnutých v tomto materiálu nebude ověřována celospolečenská ekonomická efektivita jednotlivých opatření standardními postupy využívanými pro hodnocení návratnosti investic v jednotlivých dopravních módech. „Ekonomická efektivita navržených opatření je/bude v budoucnu obhájena samotnými přínosy plynoucími z realizace nových jaderných zdrojů pro což je připravenost tras pro dopravu komponentů zásadní podmínkou,“ stojí dále ve zprávě. O zdrojích pro financování samotné realizace bude rozhodnuto následně v návaznosti na rozhodnutí o způsobu financování realizace nového jaderného zdroje.

„Odpovědnost za dopravu komponentů až na místo výstavby a následné činnosti až do předání nového(ých) bloku(ů) je ponechána na budoucím dodavateli jaderné technologie. S ohledem na očekávaný časový postup výstavby nového jaderného zdroje a budoucí celospolečenské využití potřebných stavebních opatření, je nevhodné ponechat přípravu a realizaci stavebních opatření trvalého charakteru na veřejné dopravní infrastruktuře na dodavateli jaderného projektu (jednak neúměrné prodloužení harmonogramu výstavby a odklad uvedení nových jaderných bloků do provozu a zároveň zatížení projektu výstavby NJZ náklady na rozvoj veřejné dopravní infrastruktury),“ vysvětlují autoři zprávy, proč navrhují financování dopravních opatření ze státní kasy.

Je potřeba začít neprodleně

Podle nich je zapotřebí neprodleně zahájit přípravu opatření (staveb) trvalého charakteru, u kterých jejich časová náročnost ohrožuje termín připravenosti trasy dopravy v listopadu 2029 nebo které jsou již připravované (buď na úrovni republikové nebo krajské) a vyžadují verifikaci, případně modifikaci, s ohledem na požadované parametry pro dopravu komponentů.

„V prvním kroku jednotliví vlastníci / správci konkrétních navrhovaných opatření (viz seznam dále) ověří, zda opatření, pro která již byla v minulosti z jejich strany zahájena příprava, vyhovují svými parametry sledovaného technického řešení pro přepravitelnost komponentů daných hmotností a rozměrů (i za cenu realizace dodatečných provizorních, snadno realizovatelných opatření typu podepření mostní konstrukce). Pokud bude shledáno, že nevyhovují, bude projekční řešení těchto opatření v nezbytně nutné míře upraveno tak, aby těmto parametrům vyhověla,“ uvádí se v návrhu dalších kroků. Technické řešení jednotlivých opatření poskytne jednotlivým vlastníkům či správcům společnost  ČEZ a jednotliví vlastníci budou ve své další činnosti v přípravě opatření vycházet primárně z podkladů zpracovaných v rámci provedené analýzy, na jejímž základě vznikla zpráva pro ministry Sobotkova kabinetu.

Autoři zprávy také požadují, aby všichni, kteří se budou přípravou staveb na dopravních trasách k jaderným elektrárnám podílet, pravidelně posílali zprávy Ministerstvu dopravy ČR a společnosti ČEZ a členům technicko-investiční pracovní skupiny SVJE. „Tyto reporty budou mimo jiné sloužit jako doklad k fakturám za uskutečněné plnění v přípravě jednotlivých opatření, jejichž úhrada bude vyžadována ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury jednotlivými vlastníky / správci opatření. Za účelem možnosti úhrady těchto faktur bude mezi vlastníkem / správcem a Státním fondem dopravní infrastruktury uzavřena smlouva o poskytnutí finančních prostředků. Finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury budou poskytovány výhradně na plnění za přípravu těchto opatření. V případě potřeby doplnění / zahájení přípravy dalších opatření / modifikace opatření existujících v návaznosti na jejich přípravu a projednání je pro možnost uvolnění financování potřebný souhlas SVJE,“ uvádí se ve zprávě.

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter