ÚOHS zakázal uzavřít smlouvu na modernizaci letiště v Budějovicích

Odlet z letiště v Českých Buděkovicích. foto: http://www.airport-cb.cz

Modernizace letiště v Českých Budějovicích se protáhne. ÚOHS zakázal uzavřít smlouvu. Úředníci kraje chybovali ve vyhodnocení nabídek.

V nepravomocném rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konstatoval, že Jihočeský kraj pochybil při zadávání veřejné zakázky na modernizaci letiště v Českých Budějovicích. Zadavatel nemůže v současné době uzavřít smlouvu o plnění zakázky. ÚOHS tak dal za pravdu společnosti HOCHTIEF CZ. Nápravu lze sjednat tím, že budou zrušeny úkony zadavatele spojené s posouzením prokázání splnění kvalifikace. Je třeba zrušit i všechny následující úkony, včetně vyloučení navrhovatele z účasti na zadávacím řízení. Zadavatel musí také zaplatit náklady na správní řízení.

Jihočeský kraj porušil při zadávání veřejné zakázky „Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa – úsporná varianta – II. fáze“ zákon o veřejných zakázkách tím, že v rozporu se zásadou rovného zacházení neumožnil jmenované společnosti písemně objasnit předložené informace či doklady nebo předložit další informace či doklady prokazující splnění technického kvalifikačního předpokladu. Všem ostatním zájemcům o zakázku ale zadavatel umožnil předložení dalších informací i dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže počátkem května pozastavil tendr Jihočeského kraje na modernizaci letiště v Českých Budějovicích. Jak již tehdy konstatoval předseda Petr Rafaj, měl antimonopolní úřad pochybnosti o zákonném postupu zadavatele. Soutěžní úřad se případem zabýval na základě podnětu společnosti HOCHTIEF CZ, která podala nejnižší cenu z tendru za více než 400 milionů korun, ale přesto byla ze soutěže vyřazena. Zadavatel přitom 9. března rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky podané subjekty GEOSAN GROUP. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel celkem sedm nabídek na plnění zmíněné veřejné zakázky.

V prvostupňovém rozhodnutí ÚOHS se kromě jiného uvádí, že „podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivní nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh, nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.  Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 odst. 1 zákona také rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení.“ Náklady správního řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí právní předpis.

V závěru je třeba konstatovat, že zadavatel v případě veřejné zakázky na modernizaci letiště v Českých Budějovicích nerovně zacházel s účastníky zadávacího řízení a z tohoto důvodu ÚOHS rozhodl výše zmíněným způsobem. V současné době běží patnáctidenní lhůta pro podání rozkladu k předsedovi antimonopolního úřadu. Tato lhůta se počítá ode dne doručení rozhodnutí účastníkům řízení.

Kristián Chalupa